96. Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları 2021

0
1385

96. Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları 2021

96. Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları 2021 yılı için aşağıdan inceleyebilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

2. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini
düzenleyen
kanun
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 5188 sayılı İş Kanunu
B) 4857 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun
C) 5188 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri
Kanunu
D) 2559 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
E) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun
3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel
güvenlik görevlisinin kimlik kartı iptal
edilmez?
A) Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını
taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini
sonradan kaybettiği tespit edilen özel güvenlik
görevlisi
B) Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel
güvenlik görevlisi
C) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına
kullandıran özel güvenlik görevlisi
D) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı
görevini yapmasını engellemek amacıyla
direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden
özel güvenlik görevlisi
E) Ateşli silahını 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanuna aykırı veya görev
alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlisi

5. Silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet,
aşağıda belirtilen durumlardan hangisini
yapması durumunda görev alanı ile ilgili
ihlalde bulunmuş olur?
A) İşlenmiş bir suçun sanığını takip etmesi
B) Suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişiyi
takip etmesi
C) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alması
D) Para ve değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi
güzergah ifade eden durumlarda görev alması
E) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve
imdat istenmesi hariç, işyeri ve konutlara
girmesi

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

1. “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle
bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay
yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal
Marşı’dır.”
Başkenti
Ankara’dır.”
Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi
edilemez olarak düzenlenen bu hüküm hangi
hukuki metinde yer almaktadır?
A) Türk Ceza Kanunu
B) Türk Medeni Kanunu
C) 1876 Kanun-i Esasi
D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası
E) 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

4. Özel
güvenlik
görevlileri
görev
alanlarında bir suçla karşılaştıklarında
aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili
değillerdir?

A) Suça el koymak
B) Suçluların ifadelerini almak
C) Suçun devamına engel olmak
D) Olay yerini muhafaza etmek
E) Suç delillerini muhafaza etmek

1

6. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışma
hayatında gece, aşağıdakilerden hangisi ile
tanımlanır?
A) En geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat
06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat
süren dönemdir
B) En geç saat 19.00’de başlayarak en erken saat
05.00’e kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat
süren dönemdir
C) Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve
doğmasından bir saat evvele kadar devam eden 10
saat süren dönemdir
D) En erken saat 18.00’de başlayarak en geç saat
06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla 12 saat
süren dönemdir
E) Çalışma hayatında gece, başlangıç ve bitişi iş
sözleşmesinde tanımlanan herhangi bir süre
kısıdına tabi olmaksızın belirlenen dönemdir
7. Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini
sağlamak üzere, İl Özel Güvenlik Komisyonu
kararı ve Valinin izniyle kurum veya kuruluşun
kendi bünyesinde kurulan oluşuma ne ad
verilir?
A) Özel güvenlik eğitim kurumu
B) Özel güvenlik birimi
C) Özel güvenlik şirketi
D) Alarm izleme merkezi
E) Özel güvenlik görevlisi

8. Ülkemizde özel güvenlik alanındaki merkezi
düzenleme ve denetim işleri Emniyet Genel
Müdürlüğü
Özel
Güvenlik
Denetleme
Başkanlığınca yürütülmektedir. Özel Güvenlik
Denetleme Başkanlığı özel güvenlik alanında
faaliyet gösteren birimleri, şirketleri ve eğitim
kurumlarını
hangi
bakanlığımız
adına
denetlemektedir?
A) Adalet Bakanlığı
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Milli Savunma Bakanlığı
E) Ticaret Bakanlığı

96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

A) İl jandarma komutanlığı temsilcisinin bulunduğu
taraf çoğunluk sayılır
B) İl emniyet müdürlüğü temsilcisinin bulunduğu
taraf çoğunluk sayılır
C) Vali yardımcısının bulunduğu taraf çoğunluk
sayılır
D) Ticaret odası başkanlığı temsilcisinin bulunduğu
taraf çoğunluk sayılır
E) Karar alınabilmesi için sanayi odası başkanlığı
temsilcisinin toplantıya katılması zorunludur
10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
yöneticisinin yetki ve sorumluluğu içerisinde yer
almaz?
A) Özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta
etme
B) Alınacak güvenlik tedbirlerinin yerini, sırasını
ve zamanını belirleme
C) Özel
güvenlik
görevlilerinin
güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmalarını yapma
D) Alınacak güvenlik tedbirlerini değiştirme
E) Devir Teslim ve Rapor Defterini onaylama

12. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun özel
güvenlik görevlisine emanete alma yetkisi
verdiği durumlardan biri değildir?
A) Aramalar sırasında suç teşkil ettiği tespit edilen
eşyayı emanete alması
B) Aramalar sırasında delil olabileceğini tespit
ettiği eşyayı emanete alması
C) Aramalar sırasında suç teşkil etmemekle birlikte
tehlike doğurabileceğini tespit ettiği eşyayı emanete
alması
D) Bulunmuş veya terk edilmiş eşyayı emanete
alması
E) Suç ve tehlike teşkil etmemekle birlikte,
detektör, X-ray cihazı veya benzeri güvenlik
sistemlerinin alarm verdiği eşyayı emanete alması
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

9. Vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet
müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret
odası başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla İl
Özel Güvenlik Komisyonu toplanmış, sanayi
odası
başkanlığı
temsilcisi
toplantıya
katılmamıştır. Bir yere özel güvenlik izni
verilmesi ile ilgili vali yardımcısı ve il emniyet
müdürlüğü temsilcisinin olumlu, il jandarma
komutanlığı ve ticaret odası başkanlığı
temsilcilerinin
olumsuz
oy
kullanması
durumunda karar nasıl alınır?

11. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15
günlük bildirim süresine bağlı değildir?
A) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri
B) Koruma ve Güvenlik Planı
C) Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel
güvenlik görevlileri
D) Kurum ve kuruluşlar arasındaki personel
değişiklikleri
E) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
poliçelerinin sureti

2

13.“Bu Kanunda yazılı görevleri yerine
getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel
güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik
görevlisinin
kanuni
mirasçılarına,

sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde
belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde
tazminat ödenir.” Şeklindeki düzenleme hangi
kanunumuzda yer almaktadır?
A) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun
B) Türk Ceza Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Çocuk Koruma Kanunu
E) Ceza Muhakemesi Kanunu
14. Takım elbiseden oluşan üniforma ile görev
yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet, geçici
özel güvenlik izni alınan konser alanına
girenlerin
el
detektörü
ile
üstlerini
aramaktadır. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Özel güvenlik görevlisi Mehmet, el detektörü
ile gerçekleştireceği aramayı sadece özel güvenlik
izni verilen alanda kullanabilir
B) El detektörünün kullanılacağı, valiliğe yapılan
özel güvenlik izin başvurusunda belirtilmelidir
C) Takım elbiseden oluşan üniformalı görev
yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet, yetkilerini
kullanırken özel güvenlik kimlik kartı görünür
şekilde taşımalıdır
D) Özel güvenlik görevlisi Mehmet, konser
alanının dışında 5188 sayılı kanunda sayılan
yetkileri kullanabilir
E) Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in takım
elbiseden oluşan üniforması, onaylanmış kıyafet
kataloğunda yer almalıdır

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

16. Geçici ve acil durumlarda verilen özel
güvenlik izninde; güvenliğin sağlanması için ilgili
özel güvenlik şirketi tarafından öngörülen
tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde, ilave
tedbirlerin alınmasını veya güvenlik planının
değiştirilmesini istemeye yetkili aşağıdakilerden
hangisidir?
96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021

A) İçişleri Bakanlığı
B) Valilik
C) Özel güvenlik yöneticisi
D) Yetkili genel kolluk
E) Geçici ve acil durum özel güvenlik izni için
başvuran kişi, kurum veya kuruluş
17. Ceza
Muhakemesi
Kanununun
90.
Maddesinin a) fıkrasında düzenlenen “Kişiye
suçu
işlerken
rastlanması”
halinde
aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yakalama
yetkisine sahiptir?
A) Sadece polisler
B) Sadece özel güvenlik görevlileri
C) Herkes tarafından geçici yakalama yapılabilir
D) Sadece vatandaşlar
E) Polis ve özel güvenlik görevlileri

C) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 7. maddesinde belirtilen yetkileri
kullanabilir ancak silah taşıyamaz veya kullanamaz
D) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 7. maddesinde sayılanlardan zor kullanma
yetkisi dışındaki yetkilerini kullanabilir
E) Sadece koruma ve güvenliğini sağladığı alanlara
girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu
kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray
cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden
geçirme yetkisini kullanabilir

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

15. Kitap fuarında özel güvenlik görevlisi Caner,
fuar alanına gelen araçlı ziyaretçilerin otoparka
yönlendirilmesi ve izdihamı engellemek için
fuarın önünden geçen cadde üzerinde duba
koyarak ve düdük çalmak suretiyle araç trafiğini
yönetmekle görevlendirilmiştir. Özel güvenlik
görevlisi Caner’in bu görevi için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Özel güvenlik görevlisi Caner’in trafiği yönetme
yetkisi yoktur
B) Özel güvenlik görevlisi Caner, görev alanı
dışında yetkilerini kullanamaz
C) Özel güvenlik görevlisi Caner, fuarın önünden
geçen cadde görev alanı dışında olduğundan
burada görevlendirilemez
D) Özel güvenlik görevlisi Caner, cadde üzerine
duba koyarak araç trafiğini düzenleyemez
E) Özel güvenlik görevlisi Caner, güvenlik
sorumlusu tarafından verilen her türlü emri
yerine getirir

18. Üzerinde kimlik kartı olmayan ve silahlı
görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali, görev
yaptığı fabrikada mesaiye başlamıştır. Özel
güvenlik görevlisi Ali için, aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 7. maddesinde belirtilen yetkileri
kullanamaz
B) Görev alanı içinde ve süresince, üniformalı
görev yapıyor ise yetkilerini kullanabilir

3

19.Silahla görev yapacak özel güvenlik
görevlisinin kimlik kartı ile beraber taşımak
zorunda
olduğu
belge
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Özel güvenlik izin belgesi
B) Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma
belgesi
C) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme
yeterlilik belgesi
D) Çalışma izni varsa belgeye gerek yoktur
E) Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi

20. Özel güvenlik izni verilen yerin koruma ve
güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden
hangisine öncelik verilir?
A) Yarı otomatik tabancalara
B) Av silahlarına
C) Kalıcı etkisi olmayan kimyasallara
D) Fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına
E) Uzun namlulu silahlara
21. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel
amaç ve hedeflerinden biri değildir?
A) Suçları önlemek
B) Suçluların yakalanma riskini arttırmak
C) Olaylara müdahale etmek
D) Suç delillerini incelemek
E) Genel kollukla iş birliği kurmak ve geliştirmek
22. Aşağıdakilerden
bölümlerinden değildir?
A) Tarih ve saat
B) Giriş bölümü
C) Başlık bölümü
D) İmza
E) Sayı bölümü

hangisi

23. Aşağıdakilerden
hangisinin
noktasında bulunmasına gerek yoktur?
A) Fotoğraf makinası
B) Kapı detektörü
C) X-ray cihazı
D) Kamera
E) El detektörü

tutanağın

kontrol

96. Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları 2021

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

24. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade
yanlıştır?
A) Mesajlar kısa ve anlaşılır olmalıdır
B) Telsizin sesi fazla açılmamalıdır
C) Telsizden gizli haberleşme yapılmaz
D) Konuşmalarda unvan kullanılmalıdır
E) Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı
esnada telsizin mandalına basılmaz

30.“Zor kullanma, direnme ve saldırının
mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale
getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette
uygulanır.” Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu
sıralama doğru olarak verilmiştir?
A) Bedeni kuvvet – Maddi güç – Silah kullanma
B) Maddi güç – Silah kullanma – Bedeni kuvvet
C) Maddi güç – Bedeni kuvvet – Silah kullanma
D) Silah kullanma – Bedeni kuvvet – Maddi güç
E) Bedeni kuvvet – Silah kullanma – Maddi güç

26. Aşağıdakilerden hangisi
çeşitlerinden biri değildir?
A) İz delil
B) İfade delil
C) Kimyasal delil
D) Fiziksel delil
E) Biyolojik delil

maddi

delil

27.Özel güvenlik görevlileri Zafer ile Nedim’in
tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?
A) Buluntu eşya tutanağı
B) Devir teslim tutanağı
C) Yangın tutanağı
D) Yakalama tutanağı
E) Teşhis tutanağı
28.Aşağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri değildir?
A) Olayı temsil edici olmalı
B) Hayal ürünü olmalı
C) Hukuka uygun yoldan elde edilmeli
D) Gerçekçi olmalı
E) Mantıklı olmalı
29.Aşağıdakilerden
hangisi
yöntemlerinden biri değildir?
A) Rutin devriye
B) Planlı devriye
C) Geri dönüşlü devriye
D) Kombine devriye
E) Dairesel devriye

delillerin

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

25. Buluntu eşyayı emanete alan özel güvenlik
görevlisi Mert hangi görevi yerine getirmiştir?
A) Adli
B) Yardım
C) Önleyici
D) Yargısal
E) Koruyucu

devriye

31.Aşağıdaki
şıklardan
hangisi
kontrol
noktasında bulunması gereken görevlilerden biri
değildir?
A) Yönlendirme görevlisi
B) Kontrol görevlisi
C) Koruma görevlisi
D) Kişi/kurum/kuruluş yetkilisi
E) Kontrol nokta sorumlusu
32. Aşağıdaki görevlerden hangisi futbol
maçında görev alan özel güvenlik görevlisi
Sıtkı’nın görev ve yetkisi dâhilinde değildir?
A) Spor alanına yasak madde sokulmasını
engellemek
B) Biletsiz ve başkasına ait kartla seyirci girişini
engellemek
C) Usulsüz seyirci girişini engellemek
D) Tesislere zarar verilmesini engellemek
E) Stadyum
dışındaki
seyyar
satıcıları
yakalamak ve zabıtaya teslim etmek
33. AVM’ de görevli özel güvenlik görevlisi
Halil, devriye görevi esnasında bir şahsı
hırsızlık yaparken görmesi üzerine suç
konusu hırsızlık eşyası ile yakalamıştır.
Hangi tutanağı tanzim etmesi gerekir?
A) Suçüstü tutanağı
B) Arama tutanağı
C) Olay yeri tutanağı
D) Tespit tutanağı
E) İfade tutanağı
34. Özel güvenlik görevlisi Ali çalıştığı
fabrikada devriye görevi sırasında şüpheli
paketle karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Derhal kolluğa haber verir ve etrafına
güvenlik şeridi çeker
B) Şüpheli paketi yakından inceler
C) Şüpheli paketi güvenli bölgeye taşır
D) Şüpheli paketi fabrikanın teknisyenine
inceletir
E) Paketi emanete alır ve sahibini arar

4

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

36.Aşağıdakilerden
hangisi
spor
müsabakalarında görev alan özel güvenlik
görevlisinin görevlerinden değildir?
A)Müsabaka güvenlik planını hazırlamak
B)Düzeni bozan seyircileri en yakın kolluk
görevlisine bildirmek
C)Ev sahibi takım ve misafir takım seyircileri
arasında geçişi engellemek
D)Spor alanında görev almak
E)Bilet kontrolü yapmak
37. Özel güvenlik görevlisi Cihan, Belediye
parkında devriye görevi sırasında eşkâli ve
bilgileri daha önceden bildirilen cezaevinden
kaçan hükümlüyü yakalamıştır ve derhal
kolluğa haber vermiştir. Yapılan yakalama
hangi tür bir yakalamadır?
A) Önleyici yakalama
B) Gözaltına alma
C) Tedbir yakalaması
D) Muhafaza yakalaması
E) Adli yakalama

39.Aşağıdakilerin hangisi mektup bombanın
özelliklerinden biri değildir?
A) Normal mektuplara göre daha kalındır
B) Normal mektuplara göre daha ağırdır
C) Kalınlığı 5 mm den fazladır
D) Üzerinde gereğinden fazla pul olabilir
E) Normal mektup boyutunda ve ağırlığındadır

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

35. Özel güvenlik görevlisi Cemil parkta devriye
görevi yerine getirirken, bir çocuğun darp
edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede
aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğru
olur?
A)
Darp olayına müdahale ederek şüpheliyi
yakalayarak, genel kolluğa teslim eder
B)
Kelepçeleyip polis merkezine götürür
C)
Kimlik tespiti yapar
D)
İfadesini alır
E)
Savcıyı arar ve bilgi verir

40.Kişi, tesis veya binaya içeriden ya da
dışarıdan gelebilecek, çalışanları veya korunan
yere
etkileyebilecek
zarar/kayıp
verme
durumuna …………… denir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa
gelir ise cümle doğru tamamlanmış olacaktır?
A) Emniyet
B) Hasar
C) Deprem
D) Tehlike
E) Güvenlik/sel felaketi

41. Aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde
görünmeyecek şekilde saklanmış bir silahı
tespit etmek amacıyla kullanılabilir?
A) Kapalı devre kamera sistemi
B) X-Ray cihazı
C) Kapı tipi metal detektör
D) Kartlı geçiş sistemi
E) Biyometrik sistemler
42. X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul
ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm
olmalıdır?
A) 75 cm
B) 90 cm
C) 110 cm
D) 50 cm
E) 25 cm

38.Metro istasyonunda görevli özel güvenlik
görevlileri Ali ile Hasan, yaya devriye görevi
yaparken Asiye hanımın çantasını kapkaç
yapmak suretiyle çalan iki kişiyi suçüstü
yapmak suretiyle yakalar. Aşağıdakilerden
hangisi Ali ile Hasan’ın tutanak tanzim ederken
dikkat etmesi gereken içerik kurallarından biri
değildir?
A) Olay yerindeki delillerin muhafaza altına
alındığı yazılmalıdır
B) İmza atmak istenmemesi durumunda, sebepleri
ile birlikte tutanakta belirtilmesine gerek yoktur
C) Tutanak tarihle başlamalı ve tarihle bitirilmelidir
D) Tutanağın düzenlendiği yer yazılmalıdır
E) Tutanağın içeriğine uygun tutanak başlığı
olmalıdır

5

43. Kapalı bir kutu içerisinde metal nesne olup
olmadığını tespit etmek maksadıyla aşağıdaki
cihazlardan hangisinden faydalanılabilir?
I. X-Ray cihazı
II. Metal detektörü
III. Kamera
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
44. Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem
ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?
A) EDS sistemi
B) Eğitilmiş köpekler
C) X-Ray cihazları
D) CCTV
E) İz detektörü

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

45. Yangın detektörleri
kullanarak çalışırlar?
I.Duman
II.Işık
III.Isı
IV.Alev

özellikleri

48. İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark
nedir?
A) İlkyardım bu konuda ehliyetli kişilerce, acil
tedavi eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı
müdahaledir
B) Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce,
ilkyardım eğitim almış herkesin yaptığı hayat
kurtarıcı müdahaledir
C) Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen
malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir
D) Acil tedavi olay yerinde, ilkyardım hastanede
yapılır
E) İlkyardım ilaçlı, Acil tedavi ilaçsız müdahaledir

I, III ve IV
I, II ve III
II, III ve IV
I ve IV
I,II, III ve IV

46. Henüz yeni güvenlik görevlisi olmuş, Hakan
Bey evinin balkonunda otururken komşu evde
tüp patlamasına şahit oluyor. Olay yerine
vardığında komşunun oğlunun vücudunun
çeşitli yerlerinde değişik derecelerde yanıklar
olduğunu gözlüyor. Hakan Bey bu yanıklar
karşısında
aşağıdakilerden
hangisini
yapmamalıdır?
A) Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa hasta /
yaralının kusması yoksa bilinçliyse ağızdan sıvı
verilerek sıvı kaybı önlenir
B) Yanık bölge en az 20 dakika soğuk su altında
tutulur (yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok
olacağından önerilmez)
C) Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik,
saat gibi eşyalar çıkarılır
D) Su toplamış deriler patlatılarak üzerlerine ilaç ya
da yanık merhemi sürülmelidir
E) Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler
çıkarılır ve yanık üzeri temiz bir bezle örtülür
47. Ahmet Bey arkadaşlarıyla birlikte pikniğe
giderler. Ağaçta meyve yiyen 15-16 yaşlarında
bir çocuğun yere düştüğüne şahit olur. Yapılan
kontrolde bacaklarını rahatlıkla oynatabildiği
görülür. Daha önce ilk yardım almış Ahmet
Bey’in çocuğa yaklaşımı nasıl olmalıdır?
A) Bu durumda hiçbir şey yapmaya gerek yoktur,
kalkıp yürümesi söylenir
B) Ayağa kendi başına kalkabiliyorsa bir hastaneye
başvurması önerilir
C) Hareket ettirilmez, 112 aranır, olumsuz
durumlara karşı hastanın yanında durulur
D) Her ihtimale karşı suni sonum yapılır
E) Su içirilerek hastanın rahatlaması sağlanır

49. Aşağıdakilerden
hangisi,
olay
yeri
değerlendirmesinin amaçlarından değildir?
A) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan
kaldırmak
B) Olay yerindeki yaralı sayısını ve türlerini
belirlemek
C) Yaralılara yapılacak müdahaleleri planlamak
D) Yaralının yarasını görmesini sağlamak
E) 112’ye doğru bilgi aktarmak

96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

A)
B)
C)
D)
E)

hangi

6

50. Ciddi yaralanmalarda ilk yardımla ilgili
yapılması yanlış olan şık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eğer varsa yaraya saplanan yabancı cisim
çıkarılır
B) Kanama varsa durdurulur
C) Yara içi kurcalanmaz
D) Yaranın üzeri temiz bir bezle örtülür
E) Yara üzerine bandaj uygulanır

96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021

51. Ülkemizde ilk yardım gerektiren bir
durumda
aranması
gereken
numara
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 118

B) 155

C) 110 D) 114 E) 112

52. Kanamanın
ciddiyeti
hangisine bağlı değildir?
A) Kanamanın hızına
B) Vücutta kanın aktığı bölgeye
C) Kişinin kan grubuna
D) Kanayan damarın çapına
E) Kanamanın miktarına

aşağıdakilerden

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

55. Aşağıdakilerden
hangisi
turnikenin
uygulandığı durumlardan birisi değildir?
A) Hafif yaralanmalar olması
B) Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek
ilk yardımcının olması
C) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınacak
olması
D) Uzuv kopması
E) Baskı noktalarına baskı uygulamanın yeterli
olmaması
56. Yangın yerindeki tehlikeler içerisinde
bulunan çökme tehlikesi; yapıların yüksek
sıcaklıktan dolayı taşıma gücünün zayıflaması
ve çökmesi olayıdır. Bu tehlike göz önünde
bulundurulduğunda aşağıdaki yapı çeşitlerinden
hangisinin daha önce çökmesi beklenir?
A) Kâgir (Yığma) yapılar
B) Ahşap yapılar
C) Betonarme yapılar
D) Bağdadi yapılar
E) Çelik yapılar

96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021

58.Oksijen ile belirli bir karışım oranında
yanabilen gaz ya da gaz karışımlarına ne ad
verilir?
A) Yanıcı gaz
B) İtici gaz
C) Boğucu gaz
D) Yakıcı gaz
E) Parlayıcı gaz
59. Olası bir yangın durumunda itfaiye ekibi olay
yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne
göre uygun söndürme maddesi kullanarak
yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren
veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bakım ekibi
B) Koruma ekibi
C) İlk yardım ekibi
D) Söndürme ekibi
E) Kurtarma ekibi

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

53. – Hareket ile artan ağrı
– Şekil bozukluğu
– Hareket kısıtlılığı
– Şişlik
Yukarıdakiler
hangi
hastalığın
belirtileridir?
A) Bilinç bozukluğu
B) Kanama
C) Kırık
D) Zehirlenme
E) Havale
54. Özel güvenlik görevlilerinin, burun
kanamalarının
durdurulması
için
hangi
uygulamayı yapmaları gerekir?
A) Burun kanamasında baş geriye itilir, yaralının
alnına sıkıca bastırılır
B) Kulak kanamasında baş sağlam tarafa yatırılır
C) Burun kanamasında baş hafif öne eğilir,
yaralının burun kanatlarına sıkıca bastırılır
D) Burun kanamasında baş hafif öne eğilir,
yaralının alnına sıkıca bastırılır
E) Burun kanamasında hasta yan yatırılır

57.Kötü amaçlarla bir binaya, herhangi bir mala
veya araziye zarar vermek amacıyla bilerek
ateşe vermek yangın sebeplerinden hangisine
girmektedir?
A) Bilgisizlik
B) Sabotaj
C) İhmal
D) Sıçrama
E) Kazalar

7

60. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının
görevlerinden biri değildir?
A) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
B) Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma
çalışmalarına katılmak
C) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile
ilgili olarak bilgilendirmek ve eğitimler vermek
D) Su baskınlarına müdahale etmek
E) Olay yerindeki kaos ve kargaşanın önüne
geçmek
61. Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve
çekilmesi olayı söndürme etkisi özelliklerinden
hangisine girmektedir?
A) Boğma
B) Soğutma
C) Engelleme
D) Yakıtı giderme
E) Dağıtma
62. Aşağıdakilerden hangisi A sınıfı yangınlarda
açığa çıkan kimyasal ve zehirleyici özelliği
bulunan gaz çeşididir?
A) Etan
B) Azot
C) Karbonmonoksit
D) Metan
E) Amonyak

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

63. Yanma çeşitleri aşağıdaki şıkların hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Tutuşma – Korlu – Gazlı – Parlayarak Yanma
B) Korlu – Buharlı – Tüterek Yanma
C) Parlama – Tütme – Buharlaşarak – Alevli Yanma
D) Tütme – Buharlı – Korlu Yanma – Patlama
E) Yavaş – Hızlı – Parlama Patlama – Kendi
Kendine Yanma

65. Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla
üretilmemiş, doğada bulunan bir uyuşturucu
maddedir?
A) Esrar
B) Metamfetamin
C) Ecstasy
D) Captagon
E) Amfetamin
66. Aşağıdakilerden hangisi Kitle İletişiminin
özelliklerinden biridir?
A) Tek yönlü iletişim olarak kalabilir
B) Çift yönlü olma zorunluluğu vardır
C) Yüz yüze iletişimdir
D) Ulaşılabilecek insan sayısı sınırlıdır
E) Karşılıklı iletişim vardır

69. Bir
işi
yapmak
için
içimizde
duyduğumuz güçlü isteğe ………….. denir.
A) İletişim
B) Empati
C) Rekabet
D) Motivasyon
E) Stres
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

64. AVM’de görevli ÖGG Erkan iki gencin
kendi aralarında konuşurlarken “bong yapmak
ve kafayı dumanlamak” gibi bazı kelimeleri
kullandıklarını duyar. Bu durumda ÖGG Erkan
aşağıdaki
konuların
hangisinden
şüphelenmelidir?
A) Parti verileceğinden
B) Uyuşturucu kullanılması ihtimalinden
C) Kumar oynanacağından
D) Gezi yapılacağından
E) Hırsızlık yapılacağından

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma
nedenlerinden birisi değildir?
A) Etkilemek ve yönlendirmek
B) Sevilmek
C) Kabul görmek
D) Haberleşmek
E) Yönetmek, hâkimiyet kurmak

67. Herhangi bir konuya ya da olaya ilişkin duygu
ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü-sözsüz veya
yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan
sembollerdir. İletişimin iyi olabilmesi için hedef
tarafından algılanabilmesi önemlidir.
Yukarıdaki ifadeyle iletişim sürecinin hangi
temel evresi tanımlanmaktadır?
A) Kaynak (Verici)
B) Mesaj (Haber)
C) Geri bildirim (Dönüt)
D) Kanal (Araç)
E) Alıcı (Hedef)

8

70.
 Ne söylemek istiyorum?
 Ne zaman söylersem, karşımdaki kişinin
iletişim kanalları açık olur?
 Nerde, hangi ortamda iletişimi başlatmam
yerinde olur?
Yukarıda verilen sorular hangi amaca
uluşmak için kullanılır?
A) İletişimde amaca ulaşmak için
B) İnsanları mutlu etmek için
C) Kırıcı olmamak için
D) Gönül almak için
E) Herhangi bir ürünü pazarlamak için
71. Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak
her
konuda
öne
çıkmak
istemesi
diğerlerinden kendini daha önemle olduğunu
vurgulayıp ilgiyi alakayı sürekli üstende
tutmaya çalışması, olarak tanımlanan iletişim
engeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kararsızlık
B) Alınganlık
C) Ben merkezcilik (Egoizm, bencillik)
D) İsim takma
E) Duyarsızlık
72.Yapılan bilimsel araştırmalara göre bir
güvenlik görevlisinin kılık kıyafetine
gösterdiği özen kurum içinde aşağıdaki
etkilerden hangisini doğurmaktadır?
A) Çalıştığı süre içinde daha çok saygı
görmesini
B) Çevresinde titiz ve özenli olduğu izlenimini
C) Görevinden çok kılıf kıyafetine önem
verdiğini
D) İlk iletişim süreçlerinde karşısındaki üzerinde
olumlu etki yaratmasını
E) Görevine düşkün olduğu duygusunu

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

73. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin
temel özelliklerindendir?
I) İletişimde bir kaynak, bir mesaj bir de alıcı
bulunur
II) İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür
III) İletişim, dinamik bir olgudur
IV) İletişim belirli kalıplara bağlıdır
B) II
C) III
D) I- II ve III
E) I-II-III ve IV

74.Aşağıdakilerden
hangisi/hangileri
bir
problem çözme yoludur?
I) Yenilikçi çözümler üretmek
II) Farklı alternatifler içinde en doğru ve en etkin
seçimi yapmak
III) Problemin nedenini anlamaya çalışmak
IV) Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak
A) I

B) II
C) III
D) I- II ve III E) I-II-III ve IV

75.Aşağıdakilerden
hangisi
dinlemenin boyutlarından biri değildir?
A) Konuşmacıya bakmak
B) Sözünü bölmemek
C) Empatik dinleme yapmak
D) Konuşmacıya dikkat kesilmek
E) Önyargılı olmak

etkin

76.Karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce
bakımından tam bir örtüşme halidir. Cümlesi
hangi kavramı tarif etmektedir?
A) Beden dili
B) Sempati
C) Etkili dinleme
D) Etkili konuşma
E) Empati

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

A) I

78.Özel güvenlik amiri Nihat’ın emri
altındaki özel güvenlik görevlilerine “kama
düzeni al” talimatı verdiğine göre, Nihat
aşağıda sayılan hangi duruma müdahale
etmeyi planlamamaktadır?
A) Topluluk veya kalabalığı bölmek
B) Topluluğu koruma altına almak
C) Topluluğu yanlara doğru dağıtmak
D) Topluluk veya kalabalık içindeki lider
suçluları yakalamak
E) Topluluk veya kalabalık içerisinde yolu
açmak

77.Mevlana’nın “kar taneleri ne güzel anlatıyor,
birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın
mümkün olduğunu” sözü, başarılı bir iletişim
kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak
açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli
olduğunu vurgulamaktadır?
A) Kibarlık
B) Farklılığa saygı ve hoşgörü
C) Kendine güven
D) Zeki olmak
E) Doğru algılamak

9

79. Göz
yaşartıcı
gazlarla
ilgili
aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
doğrudur?
I.
Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma
olur
II. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak
kalıcı körlük olur
III. Nükleer silah olarak değerlendirilir
IV. Toplumsal olaylara müdahalede kullanılan
etkili bir yöntemdir
V. Etkisi 10-30 dakika gibi bir sürede geçer
A) I, II, IV B) III, IV, V C) I, IV, V
D) Yalnız I
E) II ve IV
80. “Panik; aşırı heyecan durumunda, çok
güçlü bir korkuyla birlikte ortaya çıkan ve
insanların hiçbir şey yapamaması şeklinde
veya o durumdan kurtulmanın en iyi yolunu
düşünmeden ve ani olarak hareket ederek
bulundukları
durumdan
kurtulmaya
çalıştıkları bir davranış türü olarak
tanımlanır.” Aşağıdakilerden hangisi paniği
önlemek isteyen bir güvenlik görevlisinin
kesinlikle
yapmaması
gereken
bir
davranıştır?
A) Güvenlik
görevlisi
kesinlikle
paniğe
kapılmamalıdır
B) En kısa sürede topluluğu bilgi sahibi
yapmalıdır
C) Kontrolsüz
davranışları
önlemek
ve
topluluğun dikkatini bir noktaya çekmek için
havaya ateş ederek yönlendirmelidir
D) Panik anında topluluğun sevk edileceği yer
ve yönleri iyi bilmelidir
E) Megafon gibi ses yükseltici araçlarla
insanları yönlendirmelidir

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

82.“Kalabalıklar, genel anlamda bir yerde
birikmiş insanlar topluluğunu ifade eder.
Aralarında herhangi bir bağ olmayan insanların
bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır.
Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen, yani
tesadüfi olarak bir araya gelen insanlardan
oluşan kalabalıklar bazen gelişen olaylar
neticesinde amaçları ortak hale gelen bir
topluluğa dönüşebilir.” Buna göre kalabalık
oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Provokasyona ve kitle hareketlerine açık
değildirler
B) İnsanlar arasında mesafeler yakın olsa da sosyal
ilişkiler sınırlıdır
C) Kişiler birbirine karşı sorumluluk hissetmezler
D) Kalabalığı oluşturan insanlar arasında hiyerarşi
ve iş bölümü vardır
E) Bu birliktelik geçici ve kısa sürelidir

84. Aşağıdakilerden hangileri toplumsal
olayları başlatma yöntemlerindendir?
I. Yaygın ve etkili propaganda yapmak
II. Kışkırtıcı konuşmalar yapmak
III. Sakin olunmasını öğütlemek
IV. Heyecanı arttırmak
V. Topluluğun kendiliğinden dağılması
A) I, II, III
B) I, II, IV
C) I, V
D) I, II, V
E) II, III, IV

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

81. Üniversite kampüsünün ana meydanında
siyasi pankart açılıp slogan atılarak başlatılan
bir kanunsuz toplantıya müdahale edecek olan
güvenlik amiri aşağıdakilerden hangisini
yapmamalıdır?
A) Ses yükseltici veya yayıcı cihazlar aracılığı ile
önce kendisini topluluğa tanıtır
B) Toplantının kanuna aykırı olduğu, dağılmaları
gerektiği, dağılmamaları halinde zor kullanılacağı
ihtarını yapar
C) Dağılma ihtarı kitleyi tahrik etmeyecek şekilde
kısa, açık, net yapılır ve ihtar birden fazla tekrar
edilir
D) Güvenlik kuvvetlerine karşı fiili saldırı veya
mukavemette bulunulduğu takdirde ihtara gerek
duymadan müdahale emri verir
E) Güvenlik amiri, emrinde topluluğa müdahale
edebilecek yeterli ölçüde teçhizatlı kuvveti
bulunmasa da dağıtmak için her türlü zor kullanma
şekillerini uygulamalıdır

96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021

83. Aşağıdakilerden
hangisi
toplumsal
olaylarda topluluğun denetim altına alınması
veya dağıtılması için güvenlik görevlilerinin
uygulayacağı
müdahale
ilkelerden
birisi
değildir?
A) Tahriklere ve tahrikçilere engel olma
B) Lideri gruptan tecrit ederek uzaklaştırmak
C) Zor kullanma ve orantılı kuvvet kullanma
D) Teknolojik imkân ve araçlardan yararlanma
E) Panik havası oluşturarak topluluğun
kendiliğinden dağılmasını sağlamak

10

85. “Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan,
birbirlerini tanıyan ve örgütlenmiş insanların
meydana getirdikleri kümelere grup denir.”
Planlı, programlı ve bilinçli olarak eylem
yapıp ayaklanma ve terör yaratarak, devletin
anayasal düzenini bozmak amacında olan
gruplar aşağıdaki grup türlerinden hangisi ile
anlatılır?
A) Anlamlı grup
B) Amaçlı grup
C) Saldırgan grup
D) Paniğe kapılmış grup
E) Sakin grup
86. Toplumsal
olaylarda
güvenlik
görevlilerinin göz yaşartıcı gaz kullanmaları
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Göz yaşartıcı maddelerin etkilerinden en iyi
şekilde istifade edebilmek için rüzgârın yönü,
hızı ve hava sıcaklığı gibi meteorolojik faktörler
göz önünde bulundurulmalıdır
B) Kalabalığın dağılım ve kaçış yolları açık
bulundurulmalıdır
C) Direniş ve saldırılarına son veren veya
gözaltına alınan lider pozisyonunda olan kişilere
karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmaya devam
edilebilir
D) Kapalı alanlarda görevlilerin kesinlikle gaz
maskesi takması gerekir
E) Amacı dışında ve gerekli tedbirler alınmadan
kullanılmamalıdır

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

88.İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Tehdit seviyesi düşük kişilerde uygulanan
koruma sistemidir
B) Korunan kişinin aracı ve koruma aracı vardır
C) Korunan kişinin aracında, korunan kişi,
korumadan sorumlu kişi ve sürücü bulunur
D) Koruma aracı, korunan kişinin aracını devamlı
gözlemleyebileceği pozisyonda kullanır
E) Duruma göre aracın önünde ve arkasında
seyreder
89.“Suikastlar,…………ve………..şeklinde ikiye
ayrılır.”
Cümlesindeki
boşluklara
aşağıdakilerden
hangisi gelir?
A) Açık-Kapalı suikastlar
B) Açık-Gizli suikastlar
C) Gizli-Şifreli suikastlar
D) Kapalı-Şifresiz suikastlar
E) Bilinen-Tahmin edilemeyen suikastlar

92.3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamında oluşturulan merkez ve il koruma
komisyonu tarafından aşağıdakilerden hangi
koruma şekilleri verilemez?
A) Özel koruma
B) Yakın koruma
C) Sözlü koruma
D) Konut koruma
E) Çağrı üzerine koruma

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

87. “Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan
değişmelerin grup üyeleri ve grubun yapısında
meydana getirdiği etki ve tepkiler grup dinamiği
kavramı ile ifade edilmektedir.” Aşağıdaki
ifadelerden hangisi bu kavram içerisinde
değerlendirilemez?
A) Grupların bireyler üzerinde önemli etkisi vardır
B) Birey davranışı grup içinde veya dışında aynıdır,
değişmez
C) Grup içinde yaşanan olaylar ve değişimler hem
grubun yapısında hem de üyeleri arasında çeşitli
etkilere, bu etkiler de tepkilere neden olur
D) Bireyin tutumu grubun ortak tutumu değilse
bireye yaptırım uygulanabilir
E) Lider grubu ve bireyi etkilemede önemli bir role
sahiptir

96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021

90.Aşağıdakilerden hangisi Önemli kişilere
(VIP) karşı gerçekleştirilen itibar düşürücü
saldırılardan değildir?
A) Yumurta atma
B) Un dökme
C) Bıçakla saldırma
D) Sözle hakaret
E) Pasta atma
91.Koruma hizmeti yapan koruma görevlileri
taşıyacakları tabanca seçiminde aşağıdaki
seçeneklerden hangisini dikkate almayabilir?
A) Şarjör kapasitesi
B) Silahın boyutları
C) Emniyet tertibatı
D) Nişangâh tertibatı
E) Silahın rengi

11

93.Koruma
personeli
için
aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Görevin gerektirdiği bedeni ve fikri yeteneğe
sahip olmalı
B) Ani gelişen olaylar karşısında hızlı karar
verebilmeli
C) Her türlü ortamda her zaman takım elbiseli
ve kravatlı olmalı
D) İletişim becerisi yüksek olmalı
E) Silahlar konusunda uzman ve her türlü silahı
kullanabilme becerisine sahip olmalı
94.Araçlarda oturma düzeni ve inme binme
kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Yakın koruma korunan kişiden önce araca
binmelidir
B) Korunan kişi araca bindiğinde, yakın koruma
ön tarafa oturarak kapıları kilitler
C) Korunan kişi ve yakın koruma araca
bindiğinde araç hemen hareket eder
D) Korunan kişi yakın korumanın arkasına
oturur
E) Öncü ve artçı olarak görev yapan korumalar
korunan kişinin oturduğu arka sağ ve sol yanı
vücutları ile kapatırlar, araç hareket edinceye
kadar pozisyonlarını korurlar
95.Aşağıdakilerden
hangisi
koruma
personelinin özelliklerinden birisi değildir?
A) Pratik zekâlı olmalı
B) Fizik kondisyonu yüksek olmalı
C) Medyatik olmalı
D) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı
E) Çevreyi iyi gözlemlemeli
96. Aşağıdaki maddelerden hangisi Suikast
eyleminin safhalarından değildir?
A) Hedef tespiti
B) Hedef istihbaratı ve keşif
C) Eylemin yapılacağının hedefe bilgi
verilmesi
D) Eylemin planı
E) Eylemin icrası ve kaçış

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

98.Bodrum ilçe sınırları içerisinde genel ve özel
kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
A) Bodrum Belediye Başkanı
B) Bodrum İlçe Emniyet Müdürü
C) Bodrum İlçe Jandarma Komutanı
D) Bodrum Kaymakamı
E) Bodrum Merkez Karakol Amiri
99.Aşağıdaki şıklardan hangisi genel kolluk- özel
güvenlik ilişkileri açısından yanlıştır?
A) Görev alanına gelen genel kolluğa kimlik
sormak ve silahını emanete almak
B) Suç önleyici davranışlar konusunda duyarlı
olmak
C) İşlenmiş olan suçu en seri şekilde genel kolluğa
bildirmek
D) Görev alanında suça karışan kişiyi genel kolluğa
teslim etmek
E) Mülki idare amiri ve yetkili genel kolluk
amirinin emirlerini yerine getirmek
100. Aşağıdaki seçeneklerden
güvenliğin yetkilerindendir?
A) Kimlik tespiti
B) Soruşturma yapma
C) Emanete alma
D) Delil inceleme
E) İfade alma

hangisi

özel

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

97.Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk-özel
güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde
uygulanan örnek bir projedir?
A) PATBİS
B) ÖGNET
C) ASİP
D) POLNET
E) KAAN

96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021

SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN TEST BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SİLAHLI ADAYLAR,
SİLAH SORULARINI CEVAPLAYINIZ.

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

12

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

1. Aşağıdakilerden hangileri ana emniyet
tertibatı içerisinde yer alır?
A) Şarjör emniyeti – İkaz pim emniyeti
B) İğne emniyeti – Horoz emniyeti
C) Kabza emniyeti – İğne emniyeti
D) Mandal emniyeti – Kabza emniyeti
E) İkaz pim emniyeti – İğne emniyeti

7. Ateşli silahlar ile ilgili emniyet kurallarından
hangisi yanlıştır?
A) Silah namlusu asla canlı bir hedefe
doğrultulmamalıdır
B) Dolu şarjör takılı iken de doldur boşalt
yapılabilir
C) Doldur boşalt sadece uygun alanlarda yapılır
D) Eğitim atışı esnasında tutukluk yapan silah
olursa,
silah
hedeften
çevrilmeden
atış
gözlemcisine haber vermek için silah tutmayan sol
el havaya kaldırılır
E) Görev esnasında mesaisi biten ÖGG görev
silahını teslim ederken, tahsis edilen uygun alanda
doldur boşalt yaparak silahını boş teslim eder

A)Kriminoloji B) Fişek bilgisi
C) Balistik
D) Otopsi E) Olay yeri inceleme
3. Bir silahı temizlik, bakım ve arıza
gidermek
için
sökmemiz
gerekirse
güvenliğimiz açısından hangi sıralamayla
ilerlememiz gerekir?
I.Ölü (güvenli) bölgeye tetik düşürülür
II.Şarjör çıkartılır
III.Atım yatağı gözle kontrol edilir dolu ise
boşaltılır
IV.Sökme işlemine başlanır
A) II, III, IV, I
B) II, III, I, IV
C) III, II, I, IV
D) II, I, III, IV
E) I,II, III, IV
4. Aşağıdakilerden hangisi MP5 makinalı
tabanca parçalarından değildir?
A) El kundağı B) Arpacık C) Kurma kolu
D) Şarjör kilidi
E) Harbi

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

2. Silahlarda,
fişeğin
ateşlenmesinden
itibaren namludan çıkan çekirdeğin hedefe
varıncaya kadar hareketlerini ve vurduktan
sonra ise hedefteki değişiklikleri de dâhil
fişeğin tüm hareketlerini etkileyen unsurları
inceleyen
bilim
dalı
aşağıdakilerden
hangisidir?

8. (9×19)’luk fişek denildiği zaman ilk rakam
olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer rakam 19 neyi
ifade eder?
A) Çekirdek boyu
B) Kovan boyu
C) Fişek uzunluğu
D) Namlu çapı
E) Kalibre olarak fişek çapı
9. Aşağıdakilerden hangisi
içiresinde yer alır?
A) Gez-Arpacık
B) Tetik-Tetik korkuluğu
C) Şarjör-Şarjör tablası
D) Horoz-İğne
E) Şarjör-Çerçeve

96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021

nişan

tertibatı

10. İğnenin
kırık
olması
durumunda
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Fişek ateşlenemez
C) Tabanca emniyete alınamaz
D) Şarjör yerine oturmaz
E) Tetik çalışmaz

5. MP5 Makinalı tabancalarda; atış seçici
mandala karşılık gelen emniyeti ve atışı
seçilen pozisyonu gösteren harfler, silahın
imal edildiği ülkeye göre değişebilir fakat
pozisyonun ifade ettiği emniyet ve atış
sisteminin sırası değişmez. Buna göre;
ülkemizde imal edilmiş olan MP5 Makinalı
tabancadaki (S) harfi neyi ifade eder?
A)Emniyet
B) Tek tek atış C) Seri atış
D) Tek atış
E) Sıralı atış

11.Tetiğin
çekilmesiyle,
tetik
manivelası
sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun
iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması
sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur” bu sisteme
ne ad verilir?
A) Horozlu iğneli sistem
B) Horozlu sistem
C) İğneli sistem
D) Horozsuz sistem
E) İğnesiz sistem

6. Aşağıdakilerden
hangisi
bölümlerinden değildir?

fişeğin

A) Çekirdek
B) Gerdel
D) Kovan
E) Barut

C) Kapsül

12.Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın
çerçevesinde (gövde) yer almaz?
A) Tetik korkuluğu
B) Tetik
C) Kabza
D) Arpacık
E) Horoz

13

Diğer sayfaya geçiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 96. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

14.Horoz ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle
patlayarak sevk barutunun ateş almasını
sağlayan, çok hassas patlayıcı maddelerden
üretilen parçaya ……….denir.
Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Fişek
15.Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme
…………. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Şarjör
B) Sürgü
C) Tetik korkuluğu
D) Namlu
E) Kabza
16. Aşağıdakilerden hangisi silah temizleme
malzemelerinden biri değildir?
A) Bakır fırça
B) Harbi C) Kıl fırça
D) Temizleyici Yağ
E) Çekiç
17.Fişek yatağında kaç fişek bulunur?
A) 16

B) 1

C) 3

D) 15

E)10

18. Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen
özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı
veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak
mesafelere kadar atabilen silahlara ne denir?
A) Kimyasal Silah
B) Biyolojik Silah
C) Ateşli Silah
D) Ağır Silah
E) Ateşsiz Silah

96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021

20.Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından
çıkartmaya ve dışarı atmaya yarayan sisteme ne
ad verilir?
A) Ateşleme tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Kovan atma tertibatı
D) Hatve
E) Rayyür

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı – 27 Şubat 2022
13

13.MP-5 Makineli tabancada mesafe ayarı
aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
A) Döner gez
B) Kurma kolu
C) Arpacık
D) El kundağı
E) Namlu

19.Bazı tabancalarda kabza kısmında
bulunan ve avuç içiyle kavrayıp, el ayası ile
kabza gerisindeki oynar kısma baskı
yapmadan tetiğin çekilmesine rağmen
ateşlemeyi engelleyen emniyet sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Horoz emniyeti
B) Mandal emniyeti
C) Tetik emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) Kabza emniyeti

14

21.Tabancada bulunan yerine getiren yayın
görevi nedir?
A) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar
B) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
C) Namluyu kilitleyerek emniyete alır
D) Çekirdeğin deliş gücünü artırır
E) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye
gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar
22.Yarı otomatik tabancalarda namluya bitişik
olan kısım hangisidir?
A) Şarjör
B) Horoz
C) Çerçeve
D) Tetik
E) Fişek yatağı
23.Aşağıdakilerden hangisi tırnağın görevidir?
A) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılması
B) Namlunun monte edilmesi
C) Fişeği fişek yatağına sürme
D) Sürgüyü gövdeye sabitleme
E) Şarjörün yuvasına oturmasını sağlama
24.Şarjörün, şarjör yuvasında takılı kalmasına
yarayan genelde kabzanın sol tarafında, bazı
silahlarda çift yönlü olabilen ve bazı silahlarda
şarjör yuvasının girişinde olan parçanın adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürgü tutucu pimi
B) Şarjör tutma kilidi
C) Emniyet mandalı
D) Gerdel yayı
E) Çıkarıcı
25.Emniyet
tedbirleri
bakımından,
aksi
ispatlanana kadar tüm ateşli silahlar ………………
Boş yere gelebilecek en mantıklı kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021
A) Doludur
B) Boştur
C) Emniyetlidir
D) Temizdir
E) Güvenlidir

TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ.

96. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları 2021

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz