LGS 2020 Soruları A Kitapçığı

0
2017

LGS 2020 Soruları A Kitapçığı

Liselere geçiş sınavı (LGS) A kitapçığı Soruları ve Cevapları açıklandı. LGS 2020 Soruları A Kitapçığı İçin Aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1.
Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
2.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya
cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3.
Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
4.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
A
KİTAPÇIK TÜRÜ
SÖZEL BÖLÜM
2020
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV
Adı ve Soyadı
:
…………………………………………………
Sınıfı / Şubesi
:
…………………………………………………
Öğrenci Numarası
:
…………………………………………………
20 HAZİRAN 2020
Saat : 09.30
SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ
UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
2020 SÖZEL BÖLÜM
DERS ADI
SORU SAYISI
TOPLAM SORU
SAYISI
SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)
TÜRKÇE
20
50
75
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
10
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
10
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
10

Diğer sayfaya geçiniz.
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV
3
A
2019-2020
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
A
(ÖDSGM)
TÜRKÇE
1.
Yazar, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yoksul
luk içinde geçirmesine rağmen azim ve
I
iradesi
sayesinde her türlü engeli aşmak
suretiyle
Türk ilim ve kültür hayatının kendi-
II
siyle daima iftihar ettiği örnek bir ilim insanı
III
olmuştur.
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin
anlamca karşılıkları aşağıdakilerin hangi
sinde verilmiştir?
I
II
III
A)
direnme gücü
amacıyla
gururlanmak
B)
kararlılık
yoluyla
kıvanç duymak
C)
gayret
isteğiyle
saygı göstermek
D)
cesaret
şartıyla
iltifat etmek
2.
(I) Bizim memlekette dağ taş, orman ağaç
hayatın hikâyesini anlatır. (II) Toprak burada
ustanın elinden çıkmış bir çinidir, desen de
sen. (III) Toprak verimlidir; kuru çubuk diksen
meyve verir, salkım salkım. (IV) Portakallar
dallarında birer güneştir, turuncu turuncu.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin han
gilerinde aynı söz sanatı kullanılmıştır?
A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
3.
Bir sanatçıya, gazetecilerle yaptığı sohbet
sırasında gazetecinin biri “Efendim, uzun
süredir yeni bir eser vermiyorsunuz. Yoksa
düşüncelerinizin üzerine kar mı yağdı?” diye
sordu. Bunun üzerine sanatçı “Kışın yağan
kar, toprağı örterek bitkileri şiddetli soğuktan
korur. Toprağın altındaki bitki ve hayvanlar
ilkbahara hazırlanır. Karlar eridiğinde tüm
canlılıklarıyla hayatlarına devam eder. Evet,
benim düşüncelerimin üzerine kar yağdı.”
şeklinde cevap verdi.
Bu metinde sanatçının
“Evet, benim düşün
celerimin üzerine kar yağdı.”
sözüyle anlat
mak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçılar ürettikçe var olur, bu yüzden
her zaman ortaya koyacakları bir eserleri
olmalıdır.
B) Eser üretmekte zorlanan sanatçılar, sanat
güçlerini gittikçe kaybederler.
C) Sanatçılar verimsiz bir dönemde gibi gö
rünseler de yeni eserleri için zihinlerinde
hazırlık yaparlar.
D) Düşünce kısırlığı çeken sanatçılar, düşün
celerini zenginleştirmek için çok iyi gözlem
yapmalıdır.
TÜRKÇE
A
(ÖDSGM)
A
TÜRKÇE
4
4.
Kartepe Kayak Merkezi, yüksekliği 1606
metre olan bir tepenin zirvesinin altında
kurulmuştur.
Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yo
ğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.
Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde
birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi
dir?
A) Kartepe Kayak Merkezi yoğun ziyaretçi
akınına uğrayan, yüksekliği 1606 metre
olan bir tepenin zirvesinin altında kış ayla
rında kurulmuştur.
B) Yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Karte
pe Kayak Merkezi, kış aylarında yüksek
liği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin
altında kurulmuştur.
C) Yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin
zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak
Merkezi, kış aylarında yoğun bir ziyaretçi
akınına uğruyor.
D) Bir tepenin zirvesinin altında kurulan
Kartepe Kayak Merkezi, yüksekliği 1606
metre olduğundan kış aylarında yoğun bir
ziyaretçi akınına uğruyor.
5.
Bir projenin başarıya ulaşmasında birçok
etken vardır. En başta proje kapsamında
çalışacak her bir elemanın, yapacağı işle
ilgili üst düzey bilgi birikimine sahip olması
gerekir. Bu, çıkacak sorunların hızla çözül
mesinde ve projenin sorunsuz ilerlemesin
de önemli bir etkendir. Proje çalışanlarının
birbiriyle uyumlu ve eş zamanlı çalışması da
projenin sağlıklı yürümesi için çok önemlidir.
Bunlarla birlikte maliyete ve takvime uygun
bir çalışmanın yapılması da gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bir projede çalı
şacak kişilerin bu metinde verilen özellik
lerinden değildir?
A) Liderlik edebilme
B) Planlı çalışabilme
C) Ekip çalışması yapabilme
D) Alanında uzman olma
A
TÜRKÇE
5
Diğer sayfaya geçiniz.
6.
Sudenaz Hanım şirkette hafta boyunca yapacağı planlama,
Yüksek
Düşük
Kolay
Zor
İş Planı Tablosu
İşlerin
Etkisi
Uygulama
Kolaylığı
denetleme, personel alımı ve raporlama işleri için şekildeki
gibi bir tablo hazırlamıştır. Yapacağı işleri tabloya yerleşti
rirken işlerin etki derecesini ve uygulama kolaylığını göz
önünde bulundurmuştur. Bunları da şu şekilde belirlemiştir:
Planlama: Uygulanması zor ve etkisi yüksek
Raporlama: Uygulanması zor ve etkisi düşük
Personel alımı: Uygulanması kolay ve etkisi yüksek
Denetleme: Uygulanması kolay ve etkisi düşük
Sudenaz Hanım’ın bir hafta içinde yapacağı işler şunlardır:
I.
Şirketin son üç aylık durumunu ortaya koymak amacıyla üretim-satış verilerine ilişkin grafik ve
tablolar hazırlamak
II. Aksaklık olup olmadığını görmek amacıyla fabrikadaki işleyişi kontrol etmek
III. Hangi işin, ne zaman yapılacağına dair bir çizelge hazırlamak
IV. Şirketin ihtiyacı doğrultusunda, iş başvurusunda bulunan adayların öz geçmiş formlarını ince
lemek
Bu bilgilere göre Sudenaz Hanım’ın yaptığı İş Planı Tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
IV
III
II
I
B)
I
IV
III
II
C)
I
III
II
IV
D)
IV
II
III
I
A
TÜRKÇE
6
7.
Yapılan bir ankette, sorulara verilen cevapların yüzdesi grafiklerde gösterilmiştir.
Yapay
zekâya
%27
İnsan
zekâ
sına
%73
Yapay
zekâya
%26
İnsan
zekâ
sına
%74
Evet %41
Hayır %59
Evet %53
Hayır %47
ÇALIŞANLAR
ÖĞRENCİLER
ÇALIŞANLAR
ÖĞRENCİLER
● Yapay zek
â
ya mı, insan zek
â
sına mı
daha çok güvenirsiniz?
● Yapay zek
â
nın günümüzde pek çok işi
insanın yerine yapıyor olması sizi endi-
şelendiriyor mu?
Aşağıdakilerden hangisi bu grafiklerin raporlaştırılmış hâlidir?
A) Araştırma sonucuna göre çalışanlar yapay zekâya öğrencilerden çok güvenmektedir. Çalışanlar
öğrencilere göre yapay zekânın, işleri insanın yerine yapmasından daha çok endişe duymakta
dır.
B) Yapılan araştırmaya göre insan zekâsına, çalışanlar öğrencilerden daha çok güvenmektedir.
İşleri insanın yerine yapay zekânın yapıyor olmasında ise öğrenciler çalışanlardan daha endişe
lidir.
C) Araştırma sonuçlarına bakıldığında hem çalışanların hem de öğrencilerin yapay zekâya insan
zekâsından çok güvendiği görülür. Ancak iki grup arasındaki en büyük fark, işleri insanın yerine
yapay zekânın yapmasından öğrencilerin daha çok endişe duymasıdır.
D) Öğrenci ve çalışanlarla yapılan bir araştırmanın sonucu her iki kitlenin de insan zekâsına daha
çok güvendiğini ortaya koymuştur. Yapay zekânın insanların işini yapmasından duyulan endişe
nin öğrencilerde daha yüksek olduğu görülmüştür.
A
(ÖDSGM)
A
TÜRKÇE
7
Diğer sayfaya geçiniz.
8.
I.
Çünkü bu tepelere değil yükle tırmanmak,
yürüyerek çıkmak bile çok ağır bir spor
gibi.
II. Her birimizin taşıması gereken yük altı
yedi kilo var.
III. Oduncular, köküne zarar vermeyecek
şekilde meşeleri kesiyor ve kızağa yüklü
yorlar.
IV. Onlar taşınacak ipleri, baltaları ve diğer
malzemeleri hazırlamış; bizi bekliyorlar.
V. Bu ağırlığın ne demek olduğunu dağa
tırmandıkça daha iyi anlıyorum.
VI. Dağdan odun indirecek odun ekibiyle
buluşmak için sabah erkenden köyün
meydanına geldik.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir
metin oluşturulduğunda hangisi dışarıda
kalır?
A) II
B) III
C) IV
D) V
9.
Sosyal medyanın gündelik hayata etkisi
nasıldır?
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu soruya
verilmiş bir yanıt olamaz?
A) Asılsız haber ve içerikler sosyal medya
yoluyla bilinçli veya bilinçsizce daha fazla
ve hızla yayılıyor. Geleneksel medyanın
da bunları kaynak almasıyla geniş toplum
kitleleri yalan haberlere maruz kalıyor.
B) Bugün dilimiz yerine parmaklarımız konu
şuyor. Eskiden komşu evlerinde yapılan
sohbetler şimdi sosyal medya gruplarına
taşındı. Aynı evin içinde bile telefonla
haberleşir oldu insanlar.
C) Kullanıcı eğilimleri sosyal medya yazılım
larının güncellenmesine sebep oluyor. Ya
zılımcılar her geçen gün yeni uygulamalar
geliştiriyor. Bu da sosyal medya şirketleri
arasında büyük bir rekabet doğuruyor.
D) Sosyal medya uygulamaları sayesinde
gözden uzak olan artık gönülden uzak
olmuyor. Araya ne kadar mesafe girerse
girsin -isterseniz dünyanın öbür ucuna
gidin- fotoğraflarınızı, videolarınızı sev
diklerinizle paylaşabilir hatta onlara canlı
yayın yapabilirsiniz.
A
TÜRKÇE
8
10.
Türkiye’de taşıt plaka kodları, 27 Eylül 1962 tarihinde yayımlanan yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu
tarihte il niteliğinde bulunan 67 şehre alfabetik sıraya göre taşıt plaka kodları verilmiştir. Bu tarihten
sonra farklı zamanlarda il olan şehirlere de taşıt plaka kodu verilmiştir.
İLLERİN PLAKA KODLARI TABLOSU
01
Adana
11
Bilecik
21
Diyarbakır
31
Hatay
41
Kocaeli
51
Niğde
61
Trabzon
71
Kırıkkale
81
Düzce
02
Adıyaman
12
Bingöl
22
Edirne
32
Isparta
42
Konya
52
Ordu
62
Tunceli
72
Batman
03
Afyon
13
Bitlis
23
Elazığ
33
İçel
43
Kütahya
53
Rize
63
Şanlıurfa
73
Şırnak
04
Ağrı
14
Bolu
24
Erzincan
34
İstanbul
44
Malatya
54
Sakarya
64
Uşak
74
Bartın
05
Amasya
15
Burdur
25
Erzurum
35
İzmir
45
Manisa
55
Samsun
65
Van
75
Ardahan
06
Ankara
16
Bursa
26
Eskişehir
36
Kars
46
Kahramanmaraş
56
Siirt
66
Yozgat
76
Iğdır
07
Antalya
17
Çanakkale
27
Gaziantep
37
Kastamonu
47
Mardin
57
Sinop
67
Zonguldak
77
Yalova
08
Artvin
18
Çankırı
28
Giresun
38
Kayseri
48
Muğla
58
Sivas
68
Aksaray
78
Karabük
09
Aydın
19
Çorum
29
Gümüşhane
39
Kırklareli
49
Muş
59
Tekirdağ
69
Bayburt
79
Kilis
10
Balıkesir
20
Denizli
30
Hakk
â
ri
40
Kırşehir
50
Nevşehir
60
Tokat
70
Karaman
80
Osmaniye
Bu bilgilerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Ardahan, Eskişehir’den sonra il olmuştur.
B) Şanlıurfa’ya “Şanlı” unvanı 27 Eylül 1962’den sonra verilmiştir.
C) Gaziantep “Gazi” unvanını 27 Eylül 1962’deki düzenlemeden önce almıştır.
D) Bursa, Manisa’dan önce il olmuştur.
A
(ÖDSGM)
A
TÜRKÇE
9
Diğer sayfaya geçiniz.
11.
Bizim zamanımızda şiir, hayatımızın içinde
yer alan ve ruhumuzu ince söyleyişleriyle
besleyen bir türdü. Şiirin etkisi, on beş yirmi
sene öncesine göre çok çok azaldı. İnternet
üzerinden de dolaşıma girmesine rağmen şii
rin etkisi azalmaya devam etmektedir. Bunun
temel sebebi, hayatın bugünkü koşullarının
heyecan, zevk, merak unsurlarını anlık duy
gular hâline getirmesidir. Şairin ilham aldığı
bir melek yok artık! Melekler hayatımızdan
çekildi! Onları hayatımızdan çekilmeye zorla
dık. Artık ilhamı, içi boş şeylerden alıyoruz.
Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdaki
lerden hangisi doğrudur?
A) Bir kişinin başından geçen olaylar aktarıl
mıştır.
B) Düşünceler bir olay örgüsü çerçevesinde
dile getirilmiştir.
C) Düşünceler kanıtlama amacı güdülmeden
öznel bir üslupla ifade edilmiştir.
D) Bir konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçekli
ğe uygun olarak anlatılmıştır.
12.
Avustralya’da yaşayan Rebecca isimli bir
kadın, dünyada sadece 80 kişide görülen
“süper otobiyografik hafıza”ya sahip. Re
becca, bugüne kadar yaşadığı en önem
siz olayları bile gayet net hatırlayabiliyor.
Çocukken okuduğu kitapların hemen hepsini
cümlesi cümlesine ezbere anlatabiliyor.
Çoğu insanın gıpta edebileceği bu yetenek,
sonradan olumsuz bir duruma dönüşebiliyor.
Yeni şeyler öğrenme konusunda zaman za
man güçlükler çeken Rebecca, hatıralarıyla
baş etmekte zorlanıyor. Bu özel durum, yeni
öğrenmelere yer açan unutmanın ne kadar
güzel olduğunu gösteriyor.
Bu medya metninin yazılış amacı aşağıda
kilerden hangisidir?
A) Olay yorumlama – Bilgi aktarma
B) Bilgi aktarma – İkna etme
C) Kültür aktarma – Olay yorumlama
D) İkna etme – Kültür aktarma
A
(ÖDSGM)
A
TÜRKÇE
10
13.
İlçe çapında düzenlenecek müzik yarışması
için A ve B okullarından Ebrar, Gülsüm,
Kemal ve Murat seçilmiştir. Birlikte müzik
grubu kuracak olan bu isimler; davul, gitar,
piyano ve yan flüt çalacaktır.
Bu kişilerle ilgili bilinenler şunlardır:
Her bir kişi sadece bir müzik aleti çalacak
tır.
Gülsüm davul çalacaktır.
Murat, gitar ve piyanodan birini çalacaktır.
Kemal’in yan flüt ve piyano çalmayacağı
bilinmektedir.
A okulundan seçilenler davul, yan flüt ve
gitardan ikisini çalacaktır.
Kemal ve Gülsüm farklı okuldan seçilmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kesin olarak söylenir?
A) Gülsüm ve Ebrar aynı okula gitmektedir.
B) Kemal gitar çalacaktır ve B okulundadır.
C) Ebrar A okulundadır ve yan flüt çalacaktır.
D) Kemal ve Murat aynı okula gitmektedir.
14.
Nasıl başladı, ne vakit başladı bilemiyorum
ama ilk belirtiler dokuz yaşımda iken ortaya
çıktı. Misafirlerle bahçede oturuyorduk. Yaşlı
bir adam saati sordu. Aksi gibi, kimsede saat
yoktu. Eniştem içeri, saate bakmaya koştu.
Ben o sırada: “Üçü yirmi geçiyor.” deyiver
miştim.
– – – – Boğazdan geçen vapurlara bakıp
zamanı bazen dakikası dakikasına kestir
mek mümkündü. Görünürde vapur olmadığı
anlaşılınca gözler fal taşı gibi açıldı ve hep
bir ağızdan “- – – -” dediler.
“Bilmem.” dedim. “Dilimin ucuna geliverdi
işte.”
Rahmetli halam: “Tesadüf a canım!” dedi.
“Attı tuttu işte. Olmaz mı böyle şeyler?”
Öbürküler de: “Evet, tesadüf.” dediler. “- – – -”
diye de eklediler.
Bu metinde boş bırakılan yerlerden her
hangi birine mantık akışına göre aşağıda
kilerden hangisi getirilemez?
A) Ama bu kadar olur yani!
B) Aslında saati biliyordu.
C) Saati tutturmama önce kimse şaşırmadı.
D) Peki ama nasıl bildin?
A
TÜRKÇE
11
Diğer sayfaya geçiniz.
15.
Görsellerde bir şifreleme sistemine ait çarklar verilmiştir.
A ÇARKI
29
28
27
25
26
24
23
22
21
20
19
18
17
13
16
15
12
14
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Z
Y
V
U
Ü
T
Ş
S
R
P
Ö
O
N
J
M
L
İ
K
I
H
Ğ
G
F
E
D
Ç
C
B
A
Ş
S
R
Ö
P
O
N
M
L
K
J
İ
I
F
H
Ğ
E
G
D
Ç
C
B
A
Z
T ÇARKI
Y
V
Ü
U
T
29
28
27
25
26
24
23
22
21
20
19
18
17
13
16
15
12
14
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
A
Z
Y
Ü
V
U
T
Ş
S
R
P
Ö
O
K
N
M
J
L
İ
I
H
Ğ
G
F
B ÇARKI
E
D
Ç
C
B
29
28
27
25
26
24
23
22
21
20
19
18
17
13
16
15
12
14
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
F
E
D
C
Ç
B
A
Z
Y
V
Ü
U
T
P
Ş
S
Ö
R
O
N
M
L
K
J
G ÇARKI
İ
I
H
Ğ
G
29
28
27
25
26
24
23
22
21
20
19
18
17
13
16
15
12
14
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Üç harflik bu şifreleme sisteminde, yazılacak sözcüklerin harfleri için önce A çarkından harfin nu
marası bulunur; sonra sözcüğün birinci harfi için T, ikinci harfi için G, üçüncü harfi için B çarkından
o numaraya karşılık gelen harf yazılır. Üçten fazla harfi olan sözcüklerde ise döngü aynı şekilde
devam ettirilir.
Buna göre
“VATAN”
sözcüğünün bu şifreleme sistemindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisi
dir?
A) RGUTT
B) RGUGT
C) RTGTU
D) RTGGU
A
TÜRKÇE
12
16.
Otomobillerde hibrit teknoloji, çevreci ve ekonomik olması nedeniyle son yıllarda tercih edilmeye
başlandı. Hibrit araçlarda fosil yakıtla ve elektrikle çalışan iki ayrı motor bulunur. Hibrit otomobil
teknolojisi bu iki motoru, uygun durumlar için “değişmeli” veya “beraber” kullanarak aracın yakıt
verimliliğini artırırken zararlı gaz salınımını azaltır.
Uyarı:
Simgeler üzerindeki bölmelerin doluluk seviyesi, motorların çalışma seviyesini ve pilin şarj
olma durumunu göstermektedir.
Benzinli motor
Elektrikli motor
Pil
Düşük
Orta
Yüksek
Pilin Şarj Olma Durumları
• Benzinli motor çalıştığında düşük düzeyde şarj olur. (Hızlı sürüşte şarj olmaz.)
• Frenleme sırasında yüksek düzeyde şarj olur.
Hibrit Otomobilin Çalışma Sistemi
Kalkış:
Sadece elektrikli motor çalışır.
Normal sürüş:
Asıl gücü elektrikli motor sağlarken diğer motor gerektiğinde destek olur.
Hızlı sürüş:
Benzinli motor asıl gücü sağlarken elektrikli motor destek olur.
Yavaşlama-Frenleme:
Benzinli ve elektrikli motor durur.
Bu bilgilerden yola çıkarak benzinli ve elektrikli motorun çalışma seviyeleri ile pilin şarj olma
durumunu göstermek isteyen biri, aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık yapmış olur?
A) Kalkış:
B) Normal sürüş:
C) Hızlı sürüş:
D) Yavaşlama-Frenleme:

LGS 2020 Soruları A Kitapçığı
A
(ÖDSGM)
A
TÜRKÇE
13
Diğer sayfaya geçiniz.
17.
Shenzen şehri 1980’lerde uygulanmaya baş
lanan SEZ (Özel Ekonomik Bölge) projesiyle
kurulmuş ve bu projeden sonra gelişmiş
bir şehir. Shenzen sokaklarını adımlar ve
teknolojik dünyanın enerjisini hissederken
hep aynı tipler çıkıyor önünüze: düşlerinin
peşinden koşan girişimciler, ilham peşinde
ki sanatçılar, kişilik arayışına çıkmış kayıp
ruhlar…
Bu metindeki noktalama işaretlerinin
işlevi aşağıdakilerin hangisinde yanlış
verilmiştir?
A) İki nokta, kendisiyle ilgili örnek verilecek
cümlenin sonuna konmuştur.
B) Virgül, birbiri ardınca sıralanan eş görevli
kelime ve kelime gruplarının arasında
kullanılmıştır.
C) Yay ayraç, cümledeki anlamı tamamla
yan ve cümlenin dışında kalan ek bilgileri
belirtmek amacıyla konmuştur.
D) Üç nokta, herhangi bir sebepten dolayı
açık yazılmak istenmeyen kelime ve bö
lümlerin yerine konmuştur.
18.
Özne; yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin
bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Nesne
ise cümlede öznenin yaptığı eylemden etkile
nen ögedir. “Selim çantasını masaya bıraktı.”
cümlesinde bırakma işini yapan “Selim”dir ve
cümlenin öznesidir. Selim’in bırakma işinden
etkilenen ise “çanta”dır ve cümlenin nesne
sidir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangi
sinde altı çizili öge cümlenin öznesidir?
A) Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları
rengârenk bir kelebeği ağırlıyordu.
B) Sağlı sollu ırmaklar kasabadaki doğuya
meyilli sokakları canlandırmıştı.
C) İlkbahar rüzgârıyla neşelenen martılar
sessizliğe bürünen sokağı çınlatıyordu.
D) Derme çatma kır bahçesini genç bir dut
ağacının gölgesi koruyordu.

LGS 2020 Soruları A Kitapçığı

A
(ÖDSGM)
A
TÜRKÇE
14
19.
Açıklama
Cümlede durum veya zaman bildiren fiilim
siler zarf-fiildir.
Örnekler:
Murat Nehri donunca gençler, üzerinde top
zaman bildiren zarf-fiil
oynuyormuş.
Gözlerini kitaptan ayırmadan sorduğum
durum bildiren zarf-fiil
soruya cevap verdi.
(I) Yaz aylarında tamamen kuruyan Kara Muğ
la Deresi’nin yatağını takip ederek Saburhane
Meydanı’na ilerliyorum. (II) Sabur
hane’nin
sürprizli sokaklarına doğru yol alırken yüzleri
ısıtan neşeli ilkbahar güneşinin ağaçlara can
verdiğini hissetmek zor olmuyor. (III) Kim
bilir üst üste kaç kat kireç atılmış bembeyaz
boyalı evleri keşfetmek için sokak araları
na dalıyorum. (IV) Evlerin ahşap bölümleri,
Saburhaneli kadınların titizliğiyle siline siline
özgün ve büyülü bir sanat eserine dönüşmüş
sanki.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin
hangisinde zarf-fiil yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
20.
(I) Çayın hikâyesi yaklaşık beşbin yıl evvel
Çin’de başladı. (II) Efsaneye göre İmpara
tor Shen Nung bir öğle istirahatindeyken
hizmetkârları, içmesi için ona bir kapta su
kaynatıyorlardı. (III) Bu sırada tatlı bir rüzgâr,
sıcak suya birkaç çay yaprağı düşürdü.
(IV) İmparator, bu suyu içince öyle beğendi ki
çay bir içecek olarak keşfedilmiş oldu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin
hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
TESTİNE GEÇİNİZ.


LGS 2020 Soruları A Kitapçığı
A
(ÖDSGM)
Diğer sayfaya geçiniz.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV
15
A
2019-2020
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
1.
“Tanzimat Fermanı sadece iç dinamiklerden
kaynaklanmış olamaz. Osmanlı Devleti’nin
zayıflamasıyla birlikte, ülkedeki gayrimüslim
ler üzerindeki hâkimiyetini artırmak isteyen
Batılı ülkelerin de tesiri son derece önemli
dir.”
diyen bir tarihçi Tanzimat Fermanı’nın
hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?
A) Can ve mal güvenliğini devlet güvencesi
ne alması
B) Azınlıkları kanun önünde eşit kabul eden
bir belge oluşu
C) Ferman’ın ilanında yabancı devletlerin
etkisinin bulunması
D) Osmanlının dağılmasının önüne geçmek
için alınan bir tedbir olması
2.
Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde devletin
varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek
için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir
akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. Osman
lıcılık akımı, Osmanlı Devleti sınırları içinde
yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun
kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluştur
mayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın
gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede
görülmüştür.
Buna göre aşağıdaki gelişmelerden han
gisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini
yitirmiş olduğunun bir göstergesidir?
A) Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya
Savaşı’nda İttifak Devletleri yanında sava
şa girmesi
B) Müslüman olmayanlara bütün devlet
memurluklarına atanabilme hakkının
verilmesi
C) Mebusan Meclisinde tüm Osmanlı unsur
larına temsil hakkının verilmiş olması
D) Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı
Devleti’nden ayrılması
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

LGS 2020 Soruları A Kitapçığı

A
(ÖDSGM)
A
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
16
3.
İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910’da bir
tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikata
Picardie (Pikardi) Manevraları adı veril
miştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu
temsilen Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbi
kat sırasında yaptığı gözlem ve değerlen
dirmelerle dikkatleri üzerine toplamıştır.
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarının sona
ermesinden sonra Sofya’ya ataşe olarak
atanmıştır. Bu şehirde sık sık üst düzey
toplantı, balo ve davetlere katılmıştır.
Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in aşağı
daki alanlardan hangileri ile ilgili çalışma
lar yaptığı söylenebilir?
A) Ekonomik – Sosyal
B) Askerî – Diplomatik
C) Hukuki – Diplomatik
D) Siyasi – Ekonomik
4.
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri tarih, dil, din
ve ırk bakımından kendilerini ilgilendiren
bölgenin Türk ve Müslüman çoğunlukta oldu
ğunu İtilaf Devletleri’ne ve dünya kamuoyuna
gazete, kitap vs. dağıtarak türlü yollardan
anlatmaya çalışmaktaydı. Bu cemiyetler,
faaliyetlerini etkin hâle getirmek ve kamu
oyunu harekete geçirmek için bölgelerinde
kongreler tertip etmekteydi. Bu cemiyetler
den bazıları gerekirse silahlı mücadeleyi de
göze almışlardı.
Buna göre Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
hakkında aşağıdakilerden hangisi söyle
nebilir?
A) Bölgesel nitelikli kuruluşlardır.
B) Düzenli ordu birliklerinden oluşmuşlardır.
C) İhtiyaçları devlet tarafından karşılanmıştır.
D) İstanbul Hükûmeti tarafından kurulmuş
lardır.
LGS 2020 Soruları A Kitapçığı

A
(ÖDSGM)
Diğer sayfaya geçiniz.
A
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
17
5.
Büyük Millet Meclisine karşı Anadolu’nun pek
çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu ayak
lanmaların çıkmasında İstanbul yönetimi ve
İtilaf Devletleri’nin zararlı faaliyetleri etkili
oldu.1920 yılı boyunca süren bu ayaklan
maların amacı Kuvâ-yı Millîye’yi etkisiz hâle
getirmek ve bağımsızlık hareketini boğmaktı.
Ayaklanmalar, Büyük Millet Meclisini uzun
süre uğraştırdı. İnsan ve malzeme kaybe
dildi. Başta Yunanlar olmak üzere düşman
hareketleri daha serbest hâle geldi. Ancak
her şeye rağmen ayaklanmalar bastırılarak
meclisin otoritesi korundu.
Bu bilgilerden hareketle Büyük Millet
Meclisine karşı ayaklanmaların sonuçları
ile ilgili,
I.
Millî Mücadele sürecinin uzamasına se
bep olmuştur.
II. Askerî imkânların bir kısmının gereksiz bir
biçimde tüketilmesine neden olmuştur.
III. Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına ara
vermek zorunda kalmıştır.
IV. Anadolu’daki bütün işgaller sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
6.
Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşma
sı sonrasındaki süreci şu şekilde değerlen
dirmiştir:
“Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes
sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden
gittikten başka vatanımızın önemli parçaları
da düşman orduları tarafından işgal edilmişti.
Ordumuzun silahları ve cephanesi yaban
cılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk
ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri, insanlık
tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milleti
nin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu.”
Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareket
le Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla
maz?
A) Türk bağımsızlığına ters düşmektedir.
B) Osmanlı Devleti’ni hukuken sona erdir
miştir.
C) Osmanlı topraklarının işgaline zemin
hazırlamıştır.
D) Osmanlı Devleti’nin savunma gücü kırıl
maya çalışılmıştır.
A
(ÖDSGM)
A
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
18
7.
Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden
“Onikiler”in, Fransız işgal komutanına gön
derdiği notadan bir bölüm yer almaktadır:
“Biz Urfa Sancağı halkı barışsever insanla
rız. Bin yıldan beri bu topraklarda hür olarak
yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenleri hep
pişman etmişizdir. Şimdiye dek sizin buraya
belli süre için geldiğinizi sanıyorduk. Fakat
bayraklarımızı indirmeniz, sizin Urfa’yı işgal
niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü
niyetinizi gördük ve biz Urfalılar, sizi bu
topraklardan atmak için bütün gücümüzle
çalışmaya yemin ettik. Bizi on iki kişi sanıyor
sunuz. Oysaki bu rakam gerçek sayımızın
yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri
buradan çıkarmaya yediden yetmişe kadar
yemin etmişlerdir.”
Buna göre Urfa halkı için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Millî egemenliği benimsemişlerdir.
B) Anadolu’daki ilk silahlı direnişi başlatmış
lardır.
C) İstanbul Hükûmeti ile birlikte hareket
etmişlerdir.
D) Bölgelerini düşman işgalinden kurtarmaya
kararlıdırlar.
8.
Birinci Dünya Savaşı’nda, Osmanlı orduları
yedi cephede birden savaşmıştır. Örneğin
Galiçya Cephesi’nde Ruslarla ve Romen
lerle; Makedonya’da Yunan ve Fransızlarla;
Çanakkale’de İngiliz ve Fransızlar ile; Filistin,
Suriye ve Irak cephelerinde İngilizler ile…
Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti
hakkında,
I.
Rusya ile farklı blokta yer almıştır.
II. Savaştığı cepheler taarruz cepheleridir.
III. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephe
de savaşmıştır.
IV. Osmanlı toplumu savaşa girme düşünce
sini desteklemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
A
(ÖDSGM)
Diğer sayfaya geçiniz.
A
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
19
9.
Aşağıda TBMM ile Sovyetler Birliği arasında
imzalanan Moskova Antlaşması’nın bazı
maddeleri verilmektedir.
Taraflar herhangi birine zorla kabul ettiril
mek istenen bir antlaşmayı tanımayacaktır.
Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye; Batum
Gürcistan’a bırakılacaktır.
Boğazlar meselesi Karadeniz’e kıyısı olan
devletlerle yapılacak bir konferansta görü
şülecektir.
Kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişmesini
olumsuz etkilediğinden kaldırılacaktır.
Buna göre Moskova Antlaşması’nın so
nuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) TBMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi
zaferidir.
B) Millî Mücadele’nin Doğu Cephesi başarı
ile kapanmıştır.
C) Sovyetler Birliği, Sevr Antlaşması’nın
geçersizliğini kabul etmiştir.
D) Boğazlar konusu Avrupalı devletlerin gö
rüşleri çerçevesinde çözümlenmiştir.
10.
Yurdun her tarafından iki yüz elli kadar öğ
retmenin katıldığı Maarif Kongresi hakkında
Mustafa Kemal: “Cephede ordu Yunanlarla
mücadele ederken Ankara’da muallimler
ordusu cehalete karşı müdafaa progra
mı hazırlıyor. Harp ve maarif cephelerinin
ikisinde de faaliyetler var. Millî ordu vatan
dan düşmanı, muallim ordusu da cehalet ve
zulmeti kovacak, iki hizmetin aynı zamanda
gerçekleşmesi ulvî bir tesadüftür…” ifadeleri
ni kullanmıştır.
Buna göre Maarif Kongresi hakkında,
I.
Cephede kazanılan başarılar eğitimden
daha önemli görülmüştür.
II. Kurtuluş Savaşı devam ederken toplan
mıştır.
III. Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşı
maktadır.
IV. Ülkedeki eğitim kurumları Millî Eğitim
Bakanlığına bağlanmıştır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
A
(ÖDSGM)
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV
20
A
2019-2020
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
1.
Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdü
rebilmesi için uyması gereken yasalara top
lumsal yasalar denir. Sevgi, kardeşlik, doğ
ruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler toplumsal
yasaların temelini oluşturur. Toplumsal barış
ve uyum bu ilkelere olan bağlılıkla sağlanır.
Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de “… Şüphesiz ki
bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe
Allah onların durumunu değiştirmez…” (Ra’d
suresi, 11. ayet) buyrulmaktadır.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine
ulaşılabilir?
A) Toplumsal yasalar Allah’ın birliğinin delille
rindendir.
B) Toplumların huzuru, toplumsal yasalara
uyup uymamalarına göre değişiklik gös
terir.
C) Allah her topluma durumlarını düzeltmele
ri için peygamberler göndermiştir.
D) Toplumsal yasaların iyi anlaşılması için
Kur’an geçmiş toplumların hayatlarından
örnekler verir.
2.
Kendimi bildim bileli yazıyorum. Bazen bir
satır, bazen sayfalarca. Bunun bana hediye
edilmiş bir yetenek olduğunu biliyorum. Arka
daşlarım sinemaya, tiyatroya giderken ben
masamda oturup yazmayı tercih ediyorum.
Saatlerce uykusuz kalsam da yazdıklarımın
beğenilmesi tüm yorgunluğumu alıyor. Bazen
kendi kendime soruyorum. Kelimelerim
olmazsa ben kimim?
Bu metin, kader ile ilgili aşağıdaki kav
ramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) Emek
B) Külli irade
C) Cüzi irade
D) Sağlık
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
A
(ÖDSGM)
Diğer sayfaya geçiniz.
A
21
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
3.
Hz. Muhammed (sav.) döneminde zekât, gö
revliler tarafından toplanır ve ihtiyaç sahiple
rine ulaştırılırdı. Hz. Muhammed (sav.) giyim
kuşam ürünlerinin bol olduğu Yemen’e zekât
için gönderdiği görevliye, arpa ve buğday
gibi toprak ürünlerinin zekâtını elbise olarak
almasını söylemişti. Çünkü bu uygulamanın
hem zekâtın ulaştırılacağı insanlar hem de
zekât verecek olan Yemen halkı için uygun
olacağını düşünmüştü.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine
ulaşılabilir?
A) Zekâtta insanların durum ve ihtiyaçları
gözetilmelidir.
B) Zekât verilecek malın üzerinden bir yıl
geçmelidir.
C) Toprak ürünlerinin zekâtı hasat dönemin
de verilmelidir.
D) Zekât verirken gizliliğe özen gösterilmeli
dir.
4.
Bir sahabe elinde bir miktar altın ile Hz.
Muhammed’e (sav.) gelerek bundan başka
malı olmadığını, onu da sadaka olarak ver
mek istediğini söyledi. Fakat Hz. Muhammed
(sav.) onun bu isteğini kabul etmedi. Sahabe
ısrarcı davranınca, “Biriniz sahip olduğu her
şeyi getirip ‘Bu benim sadakamdır.’ diyor,
sonra da oturup insanlara avuç açıyor.
Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan
verilendir.” buyurdu.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vur
gulanmaktadır?
A) Zekâtın hangi mallardan verilmesi ge
rektiği Hz. Muhammed (sav.) tarafından
belirlenmiştir.
B) Kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini
sağlaması, sadaka vermesinden öncelik
lidir.
C) İslam, sadaka beklemek yerine çalışarak
kazanmayı teşvik eder.
D) Sadaka, insanın Allah’a kulluk etmesinin
bir göstergesidir.
A
(ÖDSGM)
A
22
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
5.
Ordu’nun bir ilçesinde yaşamakta olan
zihinsel engelli Salih, her gün evinin yakının
daki kara yolunun kenarına çıkmakta, gelip
geçenlere el sallayarak selam vermektedir.
İlçe halkının sevgisini kazanan Salih’in her
sabah gittiği bu mekân, zamanla “Salih’in
Yeri” olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak il
çede yapılan kara yolu çalışmasında Salih’in
Yeri yıkılmıştır. Bu durum Salih’i çok üzmüş
tür. Bunu duyan ilçe kaymakamı, Salih için
kara yolu kenarına üstü kapalı başka bir yer
yaptırmış ve onun tekrar yola çıkıp insanlara
el sallayarak mutlu olmasını sağlamıştır.
Kaymakamın bu davranışı aşağıdaki ha
dislerden hangisi ile ilişkilendirilemez?
A) Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanı
nızdır.
B) Her iyilik bir sadakadır.
C) Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyor
sa misafirine ikram etsin.
D) Allah her işte güzel davranmayı emretmiş
tir.
6.
Hz. Muhammed (sav.), sorumluluklarını
terk ederek kendisini sadece ibadete veren
Osman bin Mazun’a şöyle demiştir: “Ailenin
senin üzerinde hakkı vardır. Misafirinin senin
üzerinde hakkı vardır. Senin kendi üzerinde
hakkın vardır.”
Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı
yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuklara gereken ilgi gösterilmelidir.
B) Aile fertlerinin ihtiyaçları karşılanmalıdır.
C) İbadetler noksansız ve zamanında yapıl
malıdır.
D) Dinin yaşanmasında denge gözetilmelidir.
A
(ÖDSGM)
Diğer sayfaya geçiniz.
A
23
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
7.
Geleneksel Türk motiflerine bakıldığında İs
lam dinine ait figürlere sıkça rastlanmaktadır.
Bunun en güzel örnekleri halı, kilim ve duvar
süslemelerinde görülmektedir. Bu eserlerde
camiyi sembolize eden kubbe ve mihrap
figürlerine, ahireti sembolize eden anahtar ve
kapı figürlerine sıkça yer verilmektedir.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine
ulaşılabilir?
A) Dinin kültür üzerinde etkisi vardır.
B) Din, kendinden önceki güzel gelenekleri
devam ettirir.
C) Türklerin İslam öncesindeki kültürleri,
İslam’ı kabul etmelerinde etkili olmuştur.
D) İslam sanatı, tevhid anlayışı çerçevesinde
şekillenir.
8.
Münire Teyze torununa bir miktar parası
olduğunu ve bunu kendisine sürekli sevap
kazandıracak bir hayır için harcamak istedi
ğini söyledi. O da Afrika’da su ihtiyacı olan
insanlar için bir su kuyusu açtırmanın bu
amaç için uygun olacağını ifade etti. Bu teklifi
beğenen Münire Teyze, bir su kuyusu açtıra
rak insanların ihtiyaçlarını gidermekten çok
mutlu oldu. Torununun iyiliğe aracılık ederek
sevap kazanacak olması ise onu ayrıca
sevindirdi.
Bu metinden aşağıdaki sonuçların hangi
sine ulaşılamaz?
A) İslam ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi
teşvik eder.
B) Sadaka-i cariyenin toplumsal faydaları
vardır.
C) Allah, yardım edilen kişinin onurunun
korunmasını ister.
D) İnsanları hayra yönlendirmek Allah’ın
rızasını kazandırır.
A
(ÖDSGM)
A
24
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
9.
Hz. Musa ve inananları Firavun’un eziyetle
rinden dolayı Mısır’dan gizlice çıkarken takip
edildiklerini fark eder. Hz. Musa’ya inanan
lar telaşlanır. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de
şöyle ifade edilmektedir: “İki topluluk birbirini
görünce Musa’nın halkı ‘İşte yakalandık!’
dediler. Musa, ‘Hayır! Eminim ki Rabb’im
benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir.’
dedi.” (Şu’arâ suresi, 61- 62. ayetler)
Bu metinden Hz. Musa ile ilgili aşağıdaki
lerin hangisine ulaşılabilir?
A) Sihirbazların hilelerini boşa çıkarmıştır.
B) Allah’a olan teslimiyeti ile inananlara
örnek olmuştur.
C) Kardeşi Hz. Harun ile desteklenmiştir.
D) Firavun’a karşı galip gelmiştir.
10.
İslam insana, sahip olduğu imkânlardan,
Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak hayır
yollarına harcama yapmasını emretmektedir.
İslam medeniyetinde -böyle bir niyete
dayanması şartıyla- ülkenin savunulması,
hac hizmetleri, yoksulların desteklenmesi;
okul, cami, yol, köprü, çeşme, bakımevleri
gibi toplumsal hizmet ve hayır kurumlarının
kurulması hatta tabiatın korunup geliştiril
mesine kadar her türlü çaba Allah yolunda
harcama sayılmıştır.
Bu metinden İslam ile ilgili aşağıdakilerin
hangisine ulaşılamaz?
A) Medeniyetin gelişmesine katkı sağlar.
B) İnsandan çevresine duyarlı olmasını ister.
C) İnsanı iyiye ve güzele yönlendirir.
D) Yardımlaşmada akrabalara öncelik verme
yi öğütler.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
YABANCI DİL TESTİNE GEÇİNİZ.
LGS 2020 Soruları A Kitapçığı

A
(ÖDSGM)
Diğer sayfaya geçiniz.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV
25
A
2019-2020
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
1.
Read the comments about Jack.
We really get on well.
Jess
Angelina
Tom
Bill
I know he always backs me up.
I can never count on him.
He never shares
my secrets with
other people.
According to the comments above, who
says something bad about Jack?
A) Jess
B) Tom
C) Bill
D) Angelina
2.
You work at a call center and answer
customers’ questions on the phone. You are
there to solve their problems.
According to the information above,
which of the following you should NOT
say?
A) If you have a problem again, please
contact us.
B) Our friends will solve your problem today.
C) I am too busy to solve your problem.
D) After I talk to our team, I will call you.
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)


LGS 2020 Soruları A Kitapçığı
A
(ÖDSGM)
A
26
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
3.
Read the statements below.
William :
We must listen to our teachers
while they are talking.
Charles :
We must come home early in the
evenings.
Jane
:
We mustn’t drink or eat during our
lessons.
Rachel :
We mustn’t talk to each other
during the exams.
Who does NOT talk about school rules?
A) William
B) Charles
C) Jane
D) Rachel
4.
There is too much black pepper in
this soup. I hate – – – – food.
This lemonade is really – – – -. Can
you add some more sugar, please?
My brother likes eating – – – – things.
He always buys chocolate, cookies
and cakes.
Alice
Brad
George
Which of the following words CANNOT
you use in any of the sentences above?
A) sour
B) sweet
C) spicy
D) salty


LGS 2020 Soruları A Kitapçığı
Diğer sayfaya geçiniz.
A
27
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
5.
First, put some
oil into a pan
and heat it.
Add onions
and peppers
into the pan.
Pour the eggs
into the pan
and add some
salt. Then fry
the mixture for
5 minutes.
Dice the
tomatoes and
add them into
the pan.
1
2
3
4
5
Your meal is
ready.
Enjoy!
Which of the following steps of the recipe should change places to get the correct order of
the cooking process?
A) 1 – 4
B) 2 – 3
C) 3 – 5
D) 1 – 5


LGS 2020 Soruları A Kitapçığı

LGS 2020 Soruları A Kitapçığı

A
(ÖDSGM)
A
28
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
6.
Read the phone conversation below.
Greg
:
Hello, It’s “Green Mobile”.
How can I help you?
Mr. Carter :
Hello, my computer is
not working properly.
I think it is broken.
Greg
:
Oh, OK, I understand. Can
I take your address, please?
Mr. Carter :
8 Freeway Street.
Mr. Carter :
Thank you.
Greg
:
Thank you. Our team
will be there in an hour to
check your computer.
Why does Mr. Carter call “Green Mobile”?
To – – – -.
A) tell “Green Mobile” about a problem
B) buy a new computer
C) change his home address
D) say “Thank you” to “Green Mobile”
7.
Dear friends,
Our school basketball team has a match
with a team from Johnson High School
this Saturday at 3 p.m. Let’s watch the
match together!
Ted
These are Ted’s friends’ plans for that day:
Jason will study for his English exam on
that day.
Kevin has to stay with his grandparents.
Matt likes basketball matches and he will
be there.
Sandy will meet her cousins.
According to the information above, who
will watch the match?
A) Sandy
B) Matt
C) Kevin
D) Jason

LGS 2020 Soruları A Kitapçığı

A
(ÖDSGM)
Diğer sayfaya geçiniz.
A
29
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
8.
Tomorrow is Kate’s birthday. So, Joe decides
to buy her a book and asks Kate’s friends
about the books she has read or bought.
These are their answers:
Max :
I know she has finished “The
Friendship”.
Zack :
She wanted to read “The Old World”
and Jane bought it for her.
Rose :
She wanted to buy the book “The
Indian Music” but she bought “The
Great Dog”.
According to the information above,
which of the following books should Joe
buy for Kate?
A) The Indian Music
B) The Great Dog
C) The Old World
D) The Friendship
9.
Read the information and the telephone
conversation below.
Date :
20.06.2020
Time :
5 – 7 p.m.
Place :
Concert House
For more information call 0123 456 78 99
• Come and Share Your English
Project with us.
• No rules, just fun!
• All schools and students can join.
ENGLISH DAY
Suzanne :
Hello, this is Suzanne Jordan,
I’m calling you for the English
Day event.
Secretary :
Hello Suzanne. How can I help
you?
Suzanne :
What should I do to join the
event?
Secretary :
– – – -.
Suzanne :
Oh, OK! Thank you.
According to the information above,
which of the following completes the
conversation?
A) You can’t join if you are a student
B) If you need more information, send an
email, don’t call
C) The event will be in the morning, so come
early
D) Just bring your project to the Concert
House


LGS 2020 Soruları A Kitapçığı
LGS 2020 Soruları A Kitapçığı

A
30
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
10.
These are the results of a survey about the Internet habits of adults and teenagers.
Adults
Teenagers
Reading news
Watching videos
Playing games
10%
20%
10%
60%
Sending
messages
to friends
55%
25%
5%
15%
Playing
games
Watching
videos
Sending
messages
to friends
Reading
news
Which of the following is correct according to the results?
A) Many adults like watching online videos.
B) Teenagers prefer reading news to watching videos.
C) Most of the adults enjoy sending messages.
D) Teenagers hate playing online games.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!
1.
Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2.
Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları;
kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3.
Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
4.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve
kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik
ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve
kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5.
Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı
hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
7.
Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8.
Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9.
Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına
taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.
11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce
siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav
evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen
eşlik edecektir.
15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
18. Puanlama: Her bir ders testine ait ham puan; ilgili teste ait doğru cevap sayısından
yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacaktır.
SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK
SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza
cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya
başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
2020 SÖZEL BÖLÜM


Kaynak:

LGS 2020 Soruları A Kitapçığı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz