KPSS 2018 Lisans Genel Yetenek Soruları

0
1579


T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
LİSANS
GENEL YETENEK TESTİ
GENEL KÜLTÜR TESTİ
22 TEMMUZ 20182018-KPSS/GY-PS
GENEL YETENEK
1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
HUZUR V± ²³R±² bI´OµOjI¶ ²Aе·Ğ·¸·Z·¸ ¸± ¶ADAR I´I
OµA¹AĞ·¸· b±µIRµ±M± ºººº I¶I D±ĞI޶±¸DIR» FA¶A³ bU¸µARDA¸
bIRI¸I¸ bA²¶·¸µ·Ğ·¸DA¸ ZI´AD± I¶I²I¸I¸ ºººº ´A¼·µA¹A¶
³AhMI¸µ±R bI´OµOjI¶ ²Aе·¶ üZ±RI¸D± RUh ²Aе·Ğ·¸·¸
±³¶Iµ±RI¸I ¶±²³IRM±D± DAhA g±RDZ¶ÇI ²O¸UǵAR V±R±¹±¶³IR»
Bu parçada ½oş ½ırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden ¾an¿isi ¿etirilmelidir?
¼O³A¸²I´±µI¸± ²AhI¼ º D±¸g±²I göZ±³Iµ±R±¶
gü¹ü bUµU¸A¸ º ±³¶IµIµIĞI¸I ö¸göR±R±¶
Ih³IMAµI ZA´·f º I²³I¶RAR²·Zµ·Ğ· VAR²A´·M·´µA
¶A¼A²I³±²I¸I ²·¸·RµA´A¸ º IµI޶I²I¸± DA´A¸ARA¶
AÇ·²·¸DA¸ ¶RI³I¶ º ±ŞI³²IZµIĞI ±²A²·´µA
À¶·µÁ I¸²A¸· I¸²A¸ ´A¼A¸ ³±M±µ fA¶³öR OµDUĞU gIbI ¼±¶ ÇO¶
IfAD±D± D± DIµIMIZ± ´±Rµ±ŞMI޳IR» ÂIŞMA¸µ·¶µAR·¸
ARD·¸DA¸ “ŞIMDI¶I A¶µ·M Oµ²A´D·
” IfAD±²I¸I ÇO¶
Ã
IŞI³MIŞIZDIR» ÄIR ޱ´I¸ IDZRIĞI¸I V±´A I޵±´IŞI¸I A¸µAMAMA¶
“A¶·µ ±RDIR±M±M±¶
” ޱ¶µI¸D± IfAD± ±DIµIR¶±¸Á bA޶AµAR·¸·¸
ÃÃ
ÇöZ±M±DIĞI bIR ²ORU¸U ÇöZ±¸ ¶IŞI IÇI¸ bIR ³±¶ O
“A¶·µ ±³³I
” D±¸IR» ÄIRI¸± bIR I޳± ´Oµ gö²³±RM±¶ O¸A
ÃÃÃ
“A¶·µ DA¸·ŞMA¶
”; bIR ޱ´I hA³·RµAMA¶Á U¸U³MAMA¶ I²±
ÃÅ
“A¶·µDA ³U³MA¶
” OµARA¶ IfAD± ±DIµIR»
Å
Bu parçadaki numaralanmış sÖzlerden ¾an¿isi
anlam ½akımından yanlış
kullanılmıştır?
Ã
ÃÃ
ÃÃÃ
ÃÅ
Å
1.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
2.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÂI±RR± ÄOURDI±UÁ FRIbOURg ܸIV±R²I³±²I¸D± ´A¼³·Ğ· bIR
AÇ·µ·Ş ¶O¸UŞMA²·¸DA Şö´µ± DI´ORDU: “ÈüŞü¸¹±µ±RÁ üRü¸ü
OµDU¶µAR· üR±³IM AµA¸·¸· b±RAb±RI¸D± gö³üRM±DI¶µ±RI IÇI¸
bAеAMµAR·¸DA¸ ¶O¼AR·µARA¶ DOµAŞ·MA gIRI´OR
»” ÊZ±µµI¶µ±
DZVIRIµ±R± gö¸D±RM± ´A¼³·Ğ· bU ¶O¸UŞMA²·¸DA bIR ±²±RI¸
bA޶A bIR DIµ± DZVRIµM±Á O DIµD± ´A´·MµA¸MAÁ O¶U¸MA V±
³AR³·Ş·µMA ²üR±Çµ±RI¸I¸ ö¸±MI ¶O¸U²U¸DA O¶U´U¹U´U
U´AR·´ORDU»
Bu parçadaki altı çizili sÖzle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden ¾an¿isidir?
ËU³ARµ· göRü޵±RD±¸ ÇO¶ ¼O¼üµI²³ ²ö´µ±Mµ±RI¸ DI¶¶A³±
Aµ·¸D·Ğ·
FI¶IRµ±RI¸Á OR³A´A Ç·¶·Ş ¶OŞUµµAR·¸A bA¶·µMADA¸
´A´g·¸µA޳·R·µD·Ğ·
À¸µA³·µMA¶ I²³±¸±¸D±¸ ZI´AD± IfAD± ±DIµIŞ Ş±¶µI¸I¸
ö¸±M²±¸DIĞI
ÈüŞü¸¹±µ±RI¸ fAR¶µ· DIµµ±R± A¶³AR·µ·R¶±¸ ´±¸I ´ORUMµAR
¶AZA¸D·Ğ·
Ëü¶±³IM ¶üµ³üRü¸ü¸ ±³¶I²I´µ± fI¶IRµ±R± ´üZ±´²±µ
´A¶µAŞ·µD·Ğ·
3.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
1
2018-KPSS/GY-PS
(Ã) ÛAŞAR ݱMAµÁ ±f²A¸± V± Dü޵±Rµ± IÇ IDZ g±ÇMIŞ
bIR g±RDZ¶µIĞI bAR·¸D·RA¸ ŞIIR²±µ ´A¼·³µAR·´µA ±D±bI´A³·M·ZA
ÞU¶UROVA Dü¸´A²·¸· g±³IRMI޳IR» (ÃÃ) ÈAеAR·Á OVAµAR·Á
AĞAǵAR·Á ¶U޵AR·Á bö¹±¶µ±RI´µ± bURA¸·¸ DOĞA²·¸·
ROMA¸µAR·¸DA ¹O޶U´µA A¸µA³M·Ş³·R» (ÃÃÃ) ߸U¸
±²±Rµ±RI¸D±¶I ÞU¶UROVA’DA DOĞAÁ I¸²A¸ ¶ADAR ö¸±MµI
bIR ´±R ³U³ARA¶ DZŞI³µI A¸µAMµAR ¶AZA¸M·Ş³·R» (ÃÅ) ÄURA²·Á
h±R ޱ´D±¸ ö¸¹± I¸²A¸·¸ ´AŞAD·Ğ· DZVR± OµARA¶ VARD·R;
¶IMI ZAMA¸ ´AŞAMA¶ IÇI¸ bOĞU޳UĞU bIR DüŞMA¸D·RÁ
¶IMI ZAMA¸ bAZ· AhµA¶I D±Ğ±Rµ±RI¸ ²IMg±²IDIR»
(Å) ÝIMI ZAMA¸ DA ±²³±³I¶ D±Ğ±R ¶AZA¸D·RA¸ bIR ög±DIR;
A²µ·¸DA ÛAŞAR ݱMAµ’I¸ ´A¼·³µAR·¸DA¶I ŞIIR²±µµI¶Á ³üM
Z±¸gI¸µIĞI´µ± ²±RgIµ±¸±¸ DOĞADA¸ g±µIR»
Bu parçadaki numaralanmış càmlelerde Yaşar
Kemalále il¿ili olarak aşağıdakilerden ¾an¿isi
sÖylenemez
?
û ¹üMµ±D±Á ±²±Rµ±RI¸D± g±RDZ¶µIĞI¸ ¶URgU´µA
IµI޶Iµ±¸DIRIµDIĞI¸D±¸ ²öZ ±DIµMI޳IR»
Ãû ¹üMµ±D±Á ±²±Rµ±RI¸± AI³ ög±µ±RI I޵±´IŞ bIÇIMI¸D±¸
bAh²±DIµMI޳IR»
ÃÃû ¹üMµ±D±Á ±²±Rµ±RI¸D±¶I U¸²URµAR ARA²·¸DA
¶ARŞ·µA޳·RMA ´A¼·µM·Ş³·R»
ÃÅ» ¹üMµ±D±Á ±²±Rµ±RI¸± ´A¸²·³³·Ğ· öZgü¸ bA¶·Ş AÇ·²·¸A
D±ĞI¸IµMI޳IR»
Å» ¹üMµ±D±Á ±²±Rµ±RI¸D±¶I ŞIIR²±µµIĞI¸ V± ±²³±³IĞI¸
¶A´¸AĞ· DIµ± g±³IRIµMI޳IR»
4.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
(Ã) ã±V¶IÁ MIZA¹· V± hA´A³A ¶ARŞ· ³AV·R· Iµ± ÛAh´A ݱMAµÁ
³AM bIR ß²MA¸µ·´D·» (ÃÃ) äOhb±³µ±RI¸± ¶A³·µA¸µARÁ O¸U¸
bü´ü¶ ß²MA¸µ· ²±f±Rµ±RI¸I håµ IÇI¸D±´MIŞ gIbI h±´±¹A¸µA
A¸µA³³·Ğ·¸· V± ´AŞA³³·Ğ·¸· göRMü޵±RDIR» (ÃÃÃ) ÉбR O¸U¸
²öZµ±RI VA¶³I´µ± ¶A´D±DIµ±bIµMIŞ Oµ²A´D· ³ARIhI ¶O¸U
±DI¸±¸ ±D±bI´A³·M·Z ÀhM±³ æ±fI¶’³±¸ ²O¸RA ³AM ³A¶·R
D±¸±¹±¶ ¶ADAR bOŞ ¶AµMA´A¹A¶ b±µ¶I D± ŞAh±²±Rµ±Rµ±
DOµU OµA¹A¶³·» (ÃÅ) ı¸¹± ŞIIRµ±RI¸D±¶I ŞAh²I´±³I¸D±¸
ÇO¶Á O¸U¸ A²·µ ¶UDR±³µI ³ARAf·Á ß²MA¸µ· ËARIhI¸± DU´DUĞU
bü´ü¶ h±´±¹A¸· IfAD± ±D±¸ ¶O¸UŞMAµAR·´D·»
(Å) ÛAh´A ݱMAµ’I¸ bU ±M²Aµ²IZ ³ARIh ²±VgI²I¸I hIÇ bIR IZ
b·RA¶MADA¸ b±RAb±RI¸D± gö³üRMüŞ OµMA²·Á
¶üµ³üRüMüZü¸ ±¸ bü´ü¶ ¶A´·¼µAR·¸DA¸D·R»
Bu parçadaki numaralanmış càmlelerin ¾an¿isinde
yazım yanlışı yoktur
?
Ã
ÃÃ
ÃÃÃ
ÃÅ
Å
è±hIR; I¸²A¸·¸ Á
hA´A³·¸· DüZ±¸µ±M±¶ üZ±R± M±´DA¸A
Ã
g±³IRDIĞI ±¸ ö¸±MµI Á
±¸ bü´ü¶ fIZI¶I üRü¸ OµMA²·¸·¸ ´A¸·
ÃÃ
²·RA I¸²A¸ hA´A³·¸· ´ö¸µ±¸DIR±¸ V± DZVR±µ±´±¸ bIR
´A¼·D·R» ÄU ´A¼·´A bIÇIM V±R±¸ ³±R¹Ihµ±RI I²± I¸²A¸ V±
³O¼µUMµAR; I¸A¸ÇµAR·¸DA¸ Á
DI¸µ±RI¸D±¸ hAR±¶±³ ±D±R±¶
ÃÃÃ
b±µIRµ±R» ß´²A ޱhIR; ³O¼µUM²Aµ hA´A³A Á
I¸²A¸µAR
ÃÅ
ARA²·¸DA¶I IµI޶Iµ±R± bIÇIM V±R±¸ bIR ´±R OµMA¶µA bIRµI¶³±
²O²´Aµ M±²Af±µ±RI¸ ±¸ AZA I¸DIĞI Á
bU IµI޶Iµ±RI¸ ±¸ bü´ü¶
Å
´OĞU¸µU¶ ¶AZA¸D·Ğ· bIR ´±RDIR D±»
Bu parçadaki numaralanmış vir¿àllerden ¾an¿isinin
işlevi diğerlerinden éarklıdır?
Ã
ÃÃ
ÃÃÃ
ÃÅ
Å
5.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
6.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
22018-KPSS/GY-PS
ËO¶A³’·¸ ËAŞhA¸’·Á ޱhRI¸ ±¸ göZD± ´±RI¸D±Á ±¸ RAĞb±³
göR±¸ M±¶å¸·» ÄURADA ³ARIhI¸ ŞAhI³µ±RI¸I göRM±¶
MüM¶ü¸» ßR³A²·Á göб AÇ·µA¸ bIR ¼±¸¹±R± gIbI bUµU³µAR·
²±µAMµ·´OR» ɳRAf·¸DA ¶üÇü¹ü¶ ODAµAR VAR» H±R bIR ODA
²A¸¶I bIR Dü¸´A´· ³AŞ·´OR»
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından ¾an¿isi
yoktur
?
ܸ²üZ ´UMUŞAMA²·
ܸµü DüŞM±²I
ܸµü DARAµMA²·
ܸ²üZ DüŞM±²I
ܸ²üZ b±¸Z±ŞM±²I
(Ã) ÄURA²·; ¶ö´± bIR hA´µI UZA¶Á ±²¶I MI ±²¶I bIR ²U
D±ĞIRM±¸I´DI» (ÃÃ) êü¸±Ş ²·R³µAR·¸ AR¶A²·¸DA¶I bO޵UĞA
göMüµü¸¹± D±ĞIRM±¸Á göµg±µ±R± büRü¸ü¼ ¶ARARMA´A
bA޵ARD·» (ÃÃÃ) ÛAµ¸·Z¹A ´ü¶²±¶ ¶AVA¶ AĞAǵAR·¸·¸
³±¼±µ±RI¸D±¶I ´A¼RA¶µARÁ bIR±R R±¸¶µI f±¸±R gIbI bIR ²üR±
DAhA ·Ş·¶µ· ¶Aµ·RD·» (ÃÅ) ߸µAR DA ²ö¸ü¼ ¶A´bOµU¸¹A
D±ĞIRM±¸Á g±¹±¸I¸ ¶ARA¸µ·Ğ·¸A göMüµMüŞ ¶IMµI¶²IZ bIR
²±² håµI¸I Aµ·RD·» (Å) ÄAZ±¸ D± RU³Ub±³µI bIR hAMAM gIbI
±¸ ¶·²·¶ ²±²I bIµ± AbAR³ARA¶ ²AbAhA ¶ADAR UĞUµDARD·»
Bu parçadaki numaralanmış càmlelerden ¾an¿isi
yalnızca Özne ve yàklemden oluşmuştur?
Ã
ÃÃ
ÃÃÃ
ÃÅ
Å
7.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
8.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÞO¶
²±VDIĞI¸IZ I¸²A¸µAR hA¶¶·¸DA ¶O¸UŞMA¶ ZORDUR»
Ã
ä±VgI¸IZ ö´µ±²I¸±
³AŞAR ¶I ¶AµbI¸IZD±¸ ´ü¶²±µ±¸
ÃÃ
h±´±¹A¸ DAµgA²· ¸±f±²I¸IZI ¶±²±R» ݱµIM±µ±R DIµI¸IZD±¸
bIR ³üRµü Dö¶üµM±ZÁ D·ŞAR·DA¸ bA¶A¸A A¸µAM²·Z g±µ±¹±¶
bIR³A¶·M
j±²³ V± MIMI¶µ±R± Dö¸üŞüR» ɸ AZ·¸DA¸ b±¸IM
ÃÃÃ
IÇI¸ bö´µ±DIR bU
»
ÃÅ
Bu parçadaki altı çizili sÖzcàklerin tàrleri
aşağıdakilerin ¾an¿isinde sırasıyla doğru olarak
verilmiştir?
ãARf º ZAMIR º ²·fA³ º ²·fA³
ä·fA³ º ZAMIR º ZARf º ²·fA³
ãARf º ZARf º ²·fA³ º ZAMIR
ãARf º ±DA³ º ²·fA³ º ZAMIR
ä·fA³ º ±DA³ º ZARf º ²·fA³
Ýö޶ü¸ ¶A¼·²·¸DA¸ IDZRI gIRI¸¹± ö³±²I b±RI²I AŞ·¸M·Ş
hA²·R DöޱµI V± AµÇA¶ ³AVA¸µ· Aµ³ ¶A³ ²OfA²·; bA²·¶
M±RDIV±¸µ±RI¸D±¸ ¶OµA´¹A Ç·¶·µ·V±R±¸ ü²³ ¶A³·; I¸²A¸A Iµ¶
göRü޳± bIRAZ bO޵U¶ V± ´Aµ¸·Zµ·¶ hI²²I V±RIRDI»
Bu parçada aşağıdakilerden ¾an¿isi yoktur
?
ÉDA³ gRUbU
ıµIR³IµI I²IM ³AMµAMA²·
ãARfºfIIµ gRUbU
ä·fA³ ³AMµAMA²·
ä·fA³ºfIIµ gRUbU
9.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
10.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
3
2018-KPSS/GY-PS
ÀfRI¶A’DA¶I äAhRA Þöµü’¸ü¸ gü¸±´I
bO´U¸¹A UZA¸A¸
Ã
böµg±´±
Düޱ¸ ´·µµ·¶
´AĞ·Ş MI¶³AR·Á OR³AµAMA¸·¸ Aµ³·¸A
ÃÃ
ÃÃÃ
DüŞü¸¹± æA¸AVA ¶ö´ü¸ü¸ ´±Rµ±ŞI¶
¸üfU²U ëìíî ´·µ·¸DA¸
ÃÅ
I³IbAR±¸ AZAµMA´A
bA޵AM·Ş»
Å
Bu parçadaki numaralanmış sÖzcàklerden ¾an¿isi
kÖkà ½akımından diğerlerinden éarklıdır?
Ã
ÃÃ
ÃÃÃ
ÃÅ
Å
ÀµI; OR³A bO´µUÁ g±¸IŞ Aµ·¸µ·Á ´A¶·Ş·¶µ· bIR ADAMD·» ä±²I
b±RRA¶Á DI¶²I´O¸U DüZgü¸Dü» ı¸¹± ³±¶ ¶U²URUÁ ±Zb±R±
g±R±¶±¸ ö¸±MI V±RM±M±²I´DI: ïÒðñÏòó’³±¶I ROµü¸ü ²O¸
¼ROVA´A ¶ADAR ³AM ±Zb±Rµ±M±DIĞI¸I bIµIRIM» ß´U¸
bA޵AD·¶³A¸ ²O¸RA h±¼ ²Ufµ±´µ± O´¸AD·Á bAZ· ²Ah¸±µ±RD±
D± ±Zb±R ´±³±R²IZµIĞI ´üZü¸D±¸ ZORµA¸D·» ÛI¸± D± ROµü¸ü
¶AbUµ ±³³IRM±²I ö¸±MµI bIR bAŞAR·´D·» ãIRAÁ ôA¹b±³h V±
õAD´ ôA¹b±³h ROµµ±RI ähA¶±²¼±AR±’I¸ ±¸ güÇÁ ±¸ ¸A¸¶öR
ROµµ±RIDIR» İŞ³± bü´ü¶ O´U¸¹UµU¶Á “bU DZŞI³ ROµµ±RI
²±VDIRM±¶ V± ¶AbUµ ±³³IRM±¶” D±M±¶³IR»
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden ¾an¿isi
yoktur
?
ÊR¸±¶µ±¸DIRM±
ÝARŞ·µA޳·RMA
ı³IMµ±M±
Ê´¶üµ±M±
ËA¸·¶ gö²³±RM±
11.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
12.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
(Ã) ÛAZMA b±¹±RI²I¸D±¶I g±µIŞIMI¸ O¶UMA b±¹±RIµ±RI
üZ±RI¸D± ¶A´DA D±Ğ±R bIR ±³¶I²I VARD·R» (ÃÃ) ÄU ±³¶I
öZ±µµI¶µ± O¶UMA ´AZMA´· ´±¸I öĞR±¸±¸ ÇO¹U¶µAR
AÇ·²·¸DA¸ ¶RI³I¶ ö¸±M± ²AhI¼³IR» (ÃÃÃ) ÝIMI DZVR±µ±R
Iµ¶O¶UMA ´AZMA Dö¸±MI¸D± ±µµ± ´AZMA b±¹±RI²I¸I
¶AZA¸MA¸·¸ ZOR OµDUĞU¸UÁ ¶Aµ±M ´±RI¸± ¶µAV´±
¶UµµA¸·µMA²·¸·¸ ´AZMA öĞR±³IMI¸I ¶OµA´µA޳·RA¹AĞ·¸·Á
bö´µ±µI¶µ± ¶OµA´ V± h·Zµ· öĞR±¸Iµ±¸ ´AZMA¸·¸ DIбR
AµA¸µARDA¶I g±µIŞIM± DAhA fAZµA ¶A³¶· ²AеA´A¹AĞ·¸·
IDDIA ±³M±¶³±DIR» (ÃÅ) À¸¹A¶ Aµg·µAMA V± U´gUµAMA
²üR±Çµ±RI¸I¸ bIRµI¶³± g±RDZ¶µ±ŞM±²I¸I¸ göR²±µ Aµg·µAMA
´±³±¸±ĞI¸I g±µI޳IRDIĞI¸I V± O¶UMA b±¹±RI²I¸I OµUMµU
´ö¸D± ±³¶Iµ±DIĞI¸I gö²³±R±¸ bIµIM²±µ ÇAµ·ŞMAµAR DA VAR»
(Å) ɵ ´AZ·²·¸·¸ b±´I¸D± güǵü bAеA¸³·µAR
OµU޳URMA²·¸·¸ bIR ¸±D±¸I D± ±µµ± ´AZAR¶±¸ DI¶¶A³IMIZI¸
³AMAM±¸ ´AZD·Ğ·M·Z ޱ´± ODA¶µA¸MA²·D·R»
(ÅÃ) ÀRA޳·RMA¹·µAR ±µµ± ´AZMA¸·¸ O¶UMA ²üR±¹I¸D±¶I
OµUMµU ±³¶I²I¸I¸ hARfµ±RI¸ ³A¸·¸MA²·¸· ¶OµA´µA޳·RMA²·´µA
bAеA¸³·µ· OµDUĞU¸U DüŞü¸ü´OR»
Bu parçadaki numaralanmış càmlelerden ¾an¿isi
dàşàncenin akışını ½ozmaktadır?
ÃÃ
ÃÃÃ
ÃÅ
Å
ÅÃ
(Ã) ÄU¸DA¸ bIR¶AÇ ´·µ ö¸¹± üÇ bO´U³µU fO³OĞRAf DZ¶M±¶
IÇI¸ ´A¸ ´A¸A I¶I Obj±¶³If bAR·¸D·RA¸ ¹±¼ ³±µ±fO¸µAR·´µA
¶ARŞ·µAŞM·Ş³·¶» (ÃÃ) Û±¸I MOD±µD± ¸ORMAµ µ±¸²I¸ ´A¸·¸A
bIR D± ²I´Ah b±´AZ µ±¸² ´±Rµ±Ş³IRIµMIŞ» (ÃÃÃ) èIMDI fO³OĞRAf
AµA¸·¸DA ü²³ü¸µü¶ ¶URMA´A ÇAµ·ŞA¸ ¹±¼ ³±µ±fO¸U
üR±³I¹Iµ±RI¸I¸ ´±¸ID±¸ bU AµA¸A ´ö¸±µDIĞI¸I göRü´ORUZ»
(ÃÅ) À¶·µµ· ³±µ±fO¸ üR±³I¹I²I fIRMAµARDA¸ bIRIÁ bU¸U¸ IµgI¸Ç
öR¸±¶µ±RI¸D±¸ bIRI¸I DU´URDU» (Å) À¸¹A¶ üÇ bO´U³
fUR´A²·¸·¸ ¶·²A ²üRM±²I´µ± bU¸µAR·¸ DA öMRü ¼±¶ UZU¸
OµMAM·Ş³·»
Bu parçadaki numaralanmış càmlelerin anlamlı ½ir
½àtàn oluştura½ilmesi için ¾an¿ilerinin ½ir½iriyle yer
değiştirmesi ¿erekir?
à Iµ± ÃÃÃ
à Iµ± ÃÅ
ÃÃ Iµ± ÃÅ
ÃÃ Iµ± Å
ÃÃÃ Iµ± Å
13.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
14.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
4
2018-KPSS/GY-PS
(Ã) êAZIA¸³±¼ IµI ²·¸·RµAR· IDZRI²I¸D± ´±R AµA¸ V±
ÛU¸A¸¹ADA “g±ÇI³” A¸µAM·¸A g±µ±¸ ã±UgMAÁ ²³RA³±jI¶ bIR
¸O¶³ADA ´±R AµMA¶³A´D·» (ÃÃ) ʸ±MµI ³I¹AR±³ ´OµµAR·
üZ±RI¸D± bUµU¸A¸ ¶±¸³I¸ ³±M±µI ôÊ ÷øø’µü ´·µµARDA
A³·µM·Ş³·R» (ÃÃÃ) F·RA³ ù±hRI’¸I¸ bA³·²· V± DOĞU²U OµMA¶
üZ±R± I¶I fAR¶µ· ¶±¸³ ޱ¶µI¸D± ¶URUµMUŞÁ ôä úî÷ ´·µ·¸A
¶ADAR ö¸±MI¸I ¶ORUMU޳UR» (ÃÅ) ëììø’µARDA bA޵A´A¸
¶AZ· ÇAµ·ŞMAµAR· Iµ± ¶±¸³I¸ ³O¼OgRAfI²I bü´ü¶ öµÇüD± AÇ·ĞA
Ç·¶AR·µM·Ş³·R» (Å) ÝAZ· ÇAµ·ŞMAµAR· Iµ± ±µD± ±DIµ±¸ ¶Aµ·¸³·µAR
²A´±²I¸D± hAµ¶·¸ öZ±µ hA´A³·Á ¶üµ³üRüÁ ±³¸I¶ V± ²O²´Aµ
¶IMµIĞI hA¶¶·¸DA ¼±¶ ÇO¶ bIµgI´± UµAŞ·µM·Ş³·R»
(ÅÃ) ÝAµ·¸³·µARDA¸ ±¸ ö¸±MµIµ±RIÁ bIZ± hAµ¶·¸ ³±R¹Ihµ±RI
´A¸·¸DA O¸µAR·¸ A´D·¸ ¶IMµI¶µ±RI hA¶¶·¸DA DA ±Ş²IZ
bIµgIµ±R ²U¸A¸ MOZAI¶µ±RDIR»
Bu parça iki para¿raéa ayrılmak istense ikinci
para¿raé ¾an¿i càmleyle ½aşlar?
ÃÃ
ÃÃÃ
ÃÅ
Å
ÅÃ
FI¸µA¸DI´A’DA bUµU¸A¸ ûµU²µARARA²· ÄAŞ ÀĞR·²· 걸±³I¶
ÄIRµIĞI ARA޳·RMA¹·µAR· MIgR±¸ bIµM±¹±²I¸I ÇöZDü¶µ±RI¸I
DU´URDUµAR: ôIgR±¸I¸ ²±b±bIÁ b±´I¸D±¶I bAZ· DAMARµAR·¸
¶A¸ DOµAŞ·M·¸· ¶·²·³µAMA²·» ëú fAR¶µ· üµ¶±D±¸ ´A¶µAŞ·¶
ýø bI¸ MIgR±¸ hA²³A²·¸·¸ DåhIµ ±DIµDIĞI ARA޳·RMADA
MIgR±¸µ± IµI޶IµI OµA¸ ÷í ³A¸± g±¸ b±µIRµ±¸DI» ÄU¸µARDA¸
úí’I DAhA ö¸¹±¶I ARA޳·RMAµARDA bAh²I hIÇ g±ÇM±MIŞ
OµU¼ hA²³Aµ·¶µA IµI޶IµI OµDUĞU ´±¸I ¶±Şf±DIµ±¸ g±¸µ±R»
ݵgI¸Ç OµA¸·Á bU g±¸µ±R DAMAR ´OµµAR· hA²³Aµ·¶µAR·´µA DA
DOĞRUDA¸ IµI޶IµI» Ý·²A¹A²· ARA޳·RMAÁ ºººº »
Bu parçanın sonuna dàşàncenin akışına ¿Öre
aşağıdakilerden ¾an¿isi ¿etirilmelidir?
MIgR±¸I¸ ¶Aµ·³·M ´OµU´µA DOĞU޳A¸ g±µ±¸ bIR hA²³Aµ·¶
OµDUĞU¸U VURgUµU´OR
MIgR±¸I¸ ³±DAVI²I MüM¶ü¸ bIR hA²³Aµ·¶ OµDUĞU ³±ZI¸I
Iµ±RI ²üRü´OR
MIgR±¸I¸ D± A²µ·¸DA bIR DZŞI³ DAMAR hA²³Aµ·Ğ· OµDUĞU¸U
OR³A´A ¶O´U´OR
MIgR±¸ ²üR±¹I¸D± ´AŞA¸A¸ OµUM²UZµU¶µAR·¸ b±´¸I
b±²µ±DIĞI¸I IfAD± ±DI´OR
MIgR±¸µ± IµgIµI DAhA g±¸IŞ ¶A³·µ·Mµ· bIR ÇAµ·ŞMA
´A¼·µMA²· g±R±¶³IĞI¸I gö²³±RI´OR
15.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
16.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
äI¸±MA ³ARIhI¸I¸ bA޵AR·¸DA fIµMµ±RÁ bIµIM I¸²A¸µAR· V±
²A¸A³Ç·µAR·¸ g±RDZ¶µIĞI ´±¸ID±¸ üR±³M± ´OµU¸DA
gö²³±RDI¶µ±RI bIR ÇAbA¸·¸ ²O¸U¹U¸DA OR³A´A Ç·¶M·Ş³· V±
´±¸I bIR ޱ´ OµMA¸·¸ ö³±²I¸D± bIR A¸µAMA ²AhI¼ D±ĞIµDI»
ݸ²A¸µAR fIµM gö²³±RIM M±¶å¸µAR·¸A A²·µ OµARA¶ bU I¹AD·
göRM±¶ IÇI¸ gI³M±¶³±´DI» ݵ¶ ²I¸±MA ARAǵAR·¸· ´ARA³A¸µARÁ
bURADA¸ öZ±µµI¶µ± ²·RADA¸ I¸²A¸· V± ³O¼µUM ´AŞAM·¸·
³üMü´µ± ¶U¹A¶µA´A¸ ´±¼´±¸I bIR ²A¸A³ DAµ·¸·¸ OR³A´A
Ç·¶AbIµ±¹±ĞI¸I A¶·µµAR·¸DA¸ bIµ± g±ÇIRM±MI޵±RDI» ߸µARA
göR± bU Iµ¶ hAR±¶±³µI fO³OĞRAfµAR bIR ²üR± IÇI¸ I¸²A¸µAR·¸
h±R ´±¸I bUµUŞ ¶ARŞ·²·¸DA ¶A¼·µD·Ğ· M±RA¶· ¶ARŞ·µAMA´A
´ARA´AbIµIRDI A¸¹A¶»
Bu parçadan ¾areketle ilk éilmlerle il¿ili olarak
aşağıdakilerden ¾an¿isi sÖylene½ilir?
êü¸D±µI¶ hA´A³· ¶O¸U AµA¸ OµA´ öRgü²ü ²A´±²I¸D±
g±¸IŞ ¶I³µ±µ±R± UµAŞM·Ş³·R»
İZµ±´I¹I ¶I³µ±²I¸IÁ M±RA¶ DU´gU²U¸U gID±RM±¶ I²³±´±¸
bIR gRU¼ OµU޳URMU޳UR»
äA¸A³ V± bIµIMµ± UĞRAŞA¸ I¸²A¸µAR·¸ ÇAbAµAR·´µA
¼O¼üµ±R håµ± g±µMI޳IR»
êö²³±RI ²A¸A³·¸DA ¶UµµA¸D·Ğ· ´±¸I ³±¶¸I¶µ±Rµ± ¶IŞIµ±RI¸
hA´Aµ Dü¸´A²·¸A I¸±bIµMI޳IR»
ËO¼µUM²Aµ hA´A³·¸ bü³ü¸ AµA¸µAR·¸DA D±ĞI޳IRI¹I bIR
±³¶I´± ²AhI¼ OµMU޳UR»
17.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
5
2018-KPSS/GY-PS
äIVRI²I¸±¶µ±R ³ARAf·¸DA¸ ´A´·µA¸ hUMMA VIRü²ü h±R ´·µ
þøø MIµ´O¸ ¶IŞI´± bUµAŞ·´OR» HUMMA I¸²A¸µARDA
hAµ²IZµIбÁ ŞIDD±³µI bAŞ AĞR·µAR·¸AÁ ´ü¶²±¶ A³±Ş± hA³³A
¹A¸ ¶A´·¼µAR·¸A ´Oµ AÇ·´OR» ÄUgü¸ Dü¸´A ¸üfU²U¸U¸
% þø’· RI²¶ Aµ³·¸DA» ÝüR±²±µ ·²·¸MA V± ´Oµ¹UµU¶
´A¼A¸µAR·¸ ²A´·²·¸DA¶I ´ü¶²±µIŞ ²±b±bI´µ± RI²¶ gID±R±¶
AR³·´OR» ÄU ´·µ Èü¸´A äAе·¶ ÊRgü³ü hUMMA´A ¶ARŞ·
üR±³Iµ±¸ Iµ¶ AŞ·´·Á ÄR±ZIµ´A V± FIµI¼I¸µ±R gIbI ³±hDIDI¸
´ü¶²±¶ OµDUĞU böµg±µ±RD± D±¸±M±´± bA޵AD·»
äöZ ¶O¸U²U üµ¶±µ±RD±¶I ¸üfU²U¸ % úø’²I AŞ·µA¸D·Ğ·
³A¶DIRD± hUMMA VA¶AµAR·¸·¸ b±Ş ´·µ IÇI¸D± % îø
AZAµAbIµ±¹±ĞI ö¸göRüµü´OR» ÅIRü²ü ¶O¸³ROµ Aµ³·¸A AµMA¶
hA²³Aµ·Ğ·¸ Dü¸´A ±¶O¸OMI²I¸± ´ü¶µ±DIĞI ´·µµ·¶ ì MIµ´AR
DOµARµ·¶ ³±DAVI MA²RAf·¸· DA AŞAĞ·´A DZ¶±¹±¶»
Bu parçadan ¾areketle ¾umma viràsà ile il¿ili olarak
aşağıdakilerden ¾an¿isine ulaşılamaz
?
äIVRI²I¸±¶µ±Rµ± Mü¹AD±µ± ±DIµ±R±¶ ¶O¸³ROµ Aµ³·¸A
Aµ·¸AbIµ±¹±ĞI¸±
ʵüMµ± ²O¸UǵA¸AbIµ±¹±¶ ¹IDDI ²Aе·¶ ²ORU¸µAR·
´ARA³³·Ğ·¸A
ÛA´·µMA h·Z·¸·¸Á DZVR± V± I¸²A¸ fA¶³öRµ±RI¸D±¸
±³¶Iµ±¸DIĞI¸±
Èü¸´A¸·¸ b±µµI böµg±µ±RI¸D± DAhA ´A´g·¸ OµARA¶
göRüµDüĞü¸±
ÝüR±²±µ ±¶O¸OMI üZ±RI¸D± bü´ü¶ ÇA¼µ· fI¸A¸²Aµ ±³¶Iµ±RI
OµDUĞU¸A
18.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
êü¸üMüZD± ¼±¶ ÇO¶ I¸²A¸; ¶±¸DI Mü¶±MM±µµIĞI¸I V±
b±¸Z±R²IZµIĞI¸IÁ ´A¼³·Ğ· IŞI¸ ö¸±MI¸I V± ZORµUĞU¸U
AbAR³MA´A ޱV¶µ± ²AR·µM·Ş bIR R±¶µAM ŞIR¶±³I gIbI
DAVRA¸·´OR» ÈOĞA Mü³±VAZ·D·RÁ I¸²A¸ I²± ¶±¸DI¸I hA´¶·R·R»
ܲ³±µI¶ bU¸U A²·RµARD·R ´A¼·´OR» äO²´Aµ M±D´A h±²A¼µAR·
üZ±RI¸D±¸ ²üR±¶µI OµARA¶ “ɸ güZ±µÁ ±¸ MU³µUÁ ±¸ bAŞAR·µ·
b±¸IM!” DI´±¸ ÇAĞ·M·Z I¸²A¸·¸·¸ “öZ ¼RO¼AgA¸DA
hA²³Aµ·Ğ·”¸A ´±¸I ´A¶AµA¸D·Ğ·¸· DüŞü¸M±¶ ´A¸µ·Ş OµUR»
ùAR¹I²²U²Á ²AbAh U´A¸·R U´A¸MAZ göµ± öZ DZ¶IM
´A¼MA´A gID±µI bI¸µ±R¹± ´·µ OµU´OR»
ÿşağıdakilerden ¾an¿isi ½u parçada Öne sàràlen
dàşàncelerden ½iri değildir
?
±¶ ÇO¶ I¸²A¸ ´A¼³·Ğ· ±¸ UfA¶ IŞI bIµ± AbAR³ARA¶
±³RAf·¸A ²U¸MA´· ²±V±R»
ÞAĞ·¸ I¸²A¸· ´Aµ¸·ZµA޳·¶ÇA ¶±¸DI ³üRü¸ü ²±VM±´± V±
´ü¹±µ³M±´± ´ö¸±µIR»
ÈOĞA¸·¸ A¶²I¸± ÇOĞU I¸²A¸Á ¶±¸DI D±Ğ±RI¸I
bA޶AµAR·¸A DU´URMA´A ´A³¶·¸D·R»
ÄIR±´I¸ ¶±¸DI¸± DU´DUĞU hA´RA¸µ·¶ ³ARIh²±µ OµARA¶ UZU¸
bIR g±ÇMIޱ ²AhI¼³IR»
ݸ²A¸µAR·¸ ÇOĞUÁ ¶±¸DIµ±RI¸I¸ V± ´AŞAMµAR·¸·¸ bIRI¹I¶
OµDUĞU¸U gö²³±RM±¶ I²³±R»
19.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
6
2018-KPSS/GY-PS
ܸµü ´AZAR À²IMOVÁ Āā× ÌĂÓÕĂÑĂ ADµ· bIµIM ¶URgU
ö´¶ü²ü¸D±Á I¶I ²A´·´· Aµ³ Aµ³A ´AZ·¼ bU I¶I ²A´·¸·¸
ÇAR¼·M·¸· h±²A¼µA´AbIµ±¸ bIR ³±¶¸I²´±¸I¸ I¸²A¸µARDA
´ARA³³·Ğ· ŞA޶·¸µ·Ğ· A¸µA³·R» ɸ bA²I³ I޵±Mµ±RI¸ bIµ±
¹±¼µ±RD± ³AŞ·¸A¸ h±²A¼ MA¶I¸±µ±RI´µ± ´A¼·µD·Ğ· bU UZA¶
g±µ±¹±¶³±Á bIR ADAM·¸ ÇAR¼MA I޵±MI¸I ±µµ± ´A¼AbIµM±²I
bü´ü¶ bIR ŞA޶·¸µ·Ğ·¸ ö³±²I¸D± bIR UµU²Aµ güV±¸µI¶ ¶O¸U²U
håµI¸± g±µIR» ß´²A À²IMOVÁ ëìîí ´·µ·¸DA ö´¶ü²ü¸ü
´AZD·Ğ·¸DA h±²A¼ MA¶I¸±²I h±¸üZ I¹A³ ±DIµM±MI޳I»
ÄUgü¸ I¸²A¸µAR·¸ ±¸ bA²I³ MA³±MA³I¶²±µ I޵±Mµ±R IÇI¸
¹±¼µ±RI¸D±¸ A¶·µµ· ³±µ±fO¸µAR·¸· Ç·¶AR·¼ h±²A¼ MA¶I¸±²I¸I
Adz·Ğ·¸· göRM±¶Á üZü¸³ü V±RM±²I¸I¸ ´A¸· ²·RA À²IMOV’U¸
b±³IMµ±DIĞI UZA¶ g±µ±¹±Ğ± ´A¶µA޳·Ğ·M·Z· hI²²±³³IRI´OR»
Bu parçanın yazarına ¿Öre, teknoloJinin kay¿ı verici
yÖnà aşağıdakilerden ¾an¿isidir?
ËO¼µUMµAR· ZAMA¸µA f±µA¶±³± ²üRü¶µ±M±²I
ݸ²A¸µAR·¸ RUh ²Aе·Ğ·¸· OµUM²UZ ´ö¸D± ±³¶Iµ±M±²I
ܵ¶±µ±RI¸ UµU²Aµ güV±¸µIĞI¸I ³±hµI¶±´± A³MA²·
FAR¶µ· ³O¼µUMµARDA b±¸Z±R ³±¼¶Iµ±R± ´Oµ AÇMA²·
ݸ²A¸µAR·¸ ZIhI¸²±µ b±¹±RIµ±RI¸I OµUM²UZ ±³¶Iµ±M±²I
Bu parçada 㥹 ĆćĈĉćĊć adlı ½ilim kur¿u
Öykàsànàn vur¿ulanan Özelliği aşağıdakilerden
¾an¿isidir?
ÄIµIM²±µ V±RIµ±R± DA´A¸MA²·
걸IŞ ´A¸¶· U´A¸D·RMA²·
ÈIбR ´AZARµARA IµhAM V±RM±²I
Håµ±¸ ¼O¼üµ±RµIĞI¸I ¶ORUMA²·
ݲAb±³µI ö¸göRüµ±RD± bUµU¸MA²·
20. – 21. soruları aşağıdaki parçaya ¿Öre
cevaplayınız.
20.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
21.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
߶²Ij±¸²IZ OR³AMDA¶I bIR bA¶³±RI ³ARAf·¸DA¸ üR±³Iµ±¸
bO³UµI¸UMÁ Dü¸´A¸·¸ ±¸ Z±hIRµI MADD±µ±RI¸I¸ bAŞ·¸DA
´±R Aµ·´OR» FAR±µ±R üZ±RI¸D± ´A¼·µA¸ ÇAµ·ŞMAµAR·¸
²O¸UǵAR·¸A göR± ċø ¶IµOgRAMµ·¶ bIR ¶IŞI´± DAMARDA¸
V±RIµ±¸ bO³UµI¸UMU¸ ëø
º
ċ
gRAM gIbI ÇO¶ DüŞü¶ bIR DOZU
bIµ± f±µÇ V± öµüM± ¸±D±¸ OµU´OR» ôADD±Á A²±³Iµ¶OµI¸
²I¸´Aµ MOµ±¶üµü¸ü¸ ²Aµ·M·¸· ±¸g±µµ±DIĞI¸D±¸
ORgA¸IZMA´· A¸I bIR f±µ¹± UĞRA³·´OR» İŞ³± Dü¸´A¸·¸
±¸ Z±hIRµI MADD±²IÁ bU öZ±µµIĞI ¸±D±¸I´µ± ¶OZM±³I¶
Dü¸´A²·¸DA “bO³O¶²” AD·´µA bIµI¸±¸ ´ö¸³±MD±
¶UµµA¸·µ·´OR» ȱRI Aµ³·¸A ÇO¶ AZ ORA¸DA ±¸j±¶³± ±DIµ±¸
bO³UµI¸UMÁ ´üZ ¶A²µAR·¸·¸ hAR±¶±³ ±³M±²I¸I ±¸g±µµ±´±R±¶
¹Iµ³³±¶I ¶·R·Ş·¶µ·Ğ· ¶·²A VAD±µI OµARA¶ ´O¶ ±DI´OR» ã±hIR
¸I³±µIĞI ³AŞ·´A¸ bU MADD±¸I¸ öZ±µµI¶µ± ¶AD·¸µAR ARA²·¸DA¶I
¼O¼üµ±RµIĞI´²± gü¸ g±Ç³I¶Ç± AR³·´OR» ÄO³UµI¸UMU¸
¶OZM±³I¶ Dü¸´A²·¸DA¶I ¶UµµA¸·M·Á îøø ´·µ ö¸¹± “ã±hIR
OµMA´A¸ MADD± ´O¶³URÁ Z±hIR Iµ± IµA¹· A´·RA¸ DOZDUR!”
DI´±¸ ÂARA¹±µ²U²’U¸ hA¶µ· OµDUĞU¸U gö²³±RI´OR»
Bu parçaya ¿Öre ½otulinumla il¿ili olarak
aşağıdakilerden ¾an¿isi sÖylenemez
?
ÞO¶ DüŞü¶ MI¶³AR·¸·¸ bIµ± öµüM¹üµ OµAbIµ±¹±ĞI
Åü¹UDU¸ bIR ¶·²M·¸· hAR±¶±³²IZ b·RA¶AbIµ±¹±ĞI
Ë·¼ AµA¸·¸DA ³±DAVI AMA¹·´µA ¶UµµA¸·µD·Ğ·
ÝOZM±³I¶ ²±¶³öRü¸D± ÇO¶ÇA ³±R¹Ih ±DIµDIĞI
ÆIµ³ ±²³±³IĞI¸D± ±³¶I²I¸I¸ g±ÇI¹I OµDUĞU
Bu parçanın anlatımıyla il¿ili olarak aşağıdakilerden
¾an¿isi sÖylenemez
?
äA´·²Aµ V±RI ¶UµµA¸·µM·Ş³·R»
ËA¸·¶ gö²³±RM±´± bAŞVURUµMU޳UR»
ÝARŞ·µA޳·RMA ´A¼·µM·Ş³·R»
ÊZ¸±µ IfAD± ¶UµµA¸·µM·Ş³·R»
ËA¸·MµAMA ´A¼·µM·Ş³·R»
22. – 23. soruları aşağıdaki parçaya ¿Öre
cevaplayınız.
22.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
23.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
7
2018-KPSS/GY-PS
(Ã) ê±µ±¸±¶²±µ ³O¼µUMµARDA ³AR·M D·Ş·¸DA ÇAµ·ŞA¸
I¸²A¸µAR ÇOĞU¸µU¶µA bIR ZA¸AA³ öĞR±¸IR V± UZU¸ bIR
Ç·RA¶µ·¶ Dö¸±MI ´AŞARµARD·» (ÃÃ) ãA¸AA³¶åRµARÁ bAŞ·¸DA¸
²O¸U¸A ¶ADAR üR±³IMI¸ h±R AŞAMA²·¸DA A¶³If OµARA¶
bUµU¸URµARD·» (ÃÃÃ) FA¶A³ ±¸Dü²³RIµ±ŞM±Á IŞ böµüMü¸ü
AR³·R·¼ A´¸· MAµ· ÇO¶ DAhA h·Zµ· V± DAhA U¹UZA üR±³±¸
fAR¶µ· MA¶I¸±µ±RI¸ ¶UµµA¸·µMA²·¸· ²AеAM·ŞÁ bö´µ±µI¶µ±
bIRÇO¶ g±µ±¸±¶²±µ ±µ ²A¸A³·¸· ¶AD±M±µI OµARA¶ ´O¶
±³MI޳IR» (ÃÅ) ùI³±¶IM MOD±R¸ ±¸Dü²³RI ³O¼µUMµAR·¸DA
ÇAµ·ŞA¸µARÁ ZA¸AA³¶åRµARDA¸ fAR¶µ· OµARA¶Á UZU¸ ²üR±µI bIR
±ĞI³IM AµMAµAR·¸A g±R±¶ ¶AµMADA¸ g±¸±µµI¶µ± üR±³IM
²üR±¹I¸I¸ ²AD±¹± bIR böµüMü¸ü öĞR±¸M±¶µ± ´±³I¸IRµ±R»
(Å) Äö´µ±µI¶µ±Á g±µ±¸±¶²±µ ³O¼µUMµARDA¶I ROµµ±RD±¸ V±
bA޵·¹A ZA¸AA³µARDA¸ fAR¶µ· OµA¸ V± ÇO¶ ²A´·DA fAR¶µ·
M±²µ±ĞI IDZR±¸ bIR UZMA¸µAŞMA V± ´OĞU¸ bIR IŞ böµüMü
bIÇIMI OR³A´A Ç·¶M·Ş³·R» (ÅÃ) ɸDü²³RIµ±ŞM±´± bAе· OµARA¶
OR³A´A Ç·¶A¸ bU ´±¸I üR±³IM MOD±µµ±RIÁ üR±³IM
AŞAMA²·¸DA U²³AµAŞMA¸·¸ ³A¸·M·¸· DA D±ĞI޳IRMI޳IR»
Bu parçada vur¿ulanmak istenen aşağıdakilerden
¾an¿isidir?
ôOD±R¸ ³O¼µUMµARDA¶I ±¸Dü²³RI´±µ IŞ böµüMüÁ ´±³IŞM±²I
UZU¸ ´·µµAR AµA¸ ZA¸AA³¶åRµAR·¸ IŞ ´ü¶ü¸ü bü´ü¶ ORA¸DA
hAfIfµ±³MI޳IR»
ûZU¸ Ç·RA¶µ·¶ Dö¸±MI¸I¸ ²O¸U¸DAÁ I޵±RI¸D±
U²³AµAŞMAµAR· ¸±D±¸I´µ± ZA¸AA³¶åRµAR·¸ üRü¸µ±RI h±R
ZAMA¸ DAhA ¶·´M±³µI OµMU޳UR»
ɸDü²³RIµ±ŞM±´µ± bIRµI¶³± ZA¸AA³¶åRµ·¶Á ´±RI¸I
MA¶I¸±µ±ŞM± V± h·Zµ· üR±³IM ODA¶µ· bIR UZMA¸µAŞMA
A¸µA´·Ş·¸A b·RA¶M·Ş³·R»
ê±µ±¸±¶²±µ ³O¼µUMDA¶I ZA¸AA³¶åRµARÁ MOD±R¸ ±¸Dü²³RI
ARAǵAR·¸·¸ ¶UµµA¸·M ²üR±Çµ±RI¸± ADA¼³±
OµAMAM·ŞµARD·R»
ãA¸AA³¶åRµAR·¸ üR±³IM ²üR±¹I¸D± MA¶I¸±µ±R± DAhA fAZµA
´±R V±RM±´± bA޵AMA²·´µA g±µ±¸±¶²±µ ±µ ²A¸A³µAR·¸A
RAĞb±³ AZAµM·Ş³·R»
24. – 26. soruları aşağıdaki parçaya ¿Öre
cevaplayınız.
24.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
Bu parçadaki numaralanmış càmlelerle il¿ili olarak
aşağıdakilerden ¾an¿isi sÖylenemez
?
û ¹üMµ±D± g±¸±µµ±M± ´A¼·µM·Ş³·R»
Ãû ¹üMµ±D± b±³IMµ±M± ´A¼·µM·Ş³·R»
ÃÃû ¹üMµ±D± ¸±D±¸º²O¸UÇ IµI޶I²I VARD·R»
ÃÅ» ¹üMµ±D± ¶ARŞ·µA޳·RMA VARD·R»
Å» ¹üMµ±D± ²O¸UÇ IfAD± ±DIµMI޳IR»
Bu parçadan ¾areketle,
û
İŞ böµüMü V± UZMA¸µAŞMAÁ g±µ±¸±¶²±µ ³O¼µUMµARDA
OµMA´A¸ fAR¶µ· M±²µ±¶µ±RI V± UZMA¸µ·¶µAR·
DOĞURMU޳UR»
Ãû
ôOD±R¸ ±¸Dü²³RI ³O¼µUMµAR·¸DA üR±³IMÁ fAR¶µ·
¶IŞIµ±RI¸ DåhIµ OµDUĞU bIR ²üR±Ç håµI¸I AµM·Ş³·R»
ÃÃû ôOD±R¸ ±¸Dü²³RID± MA¶I¸±µ±RI¸ ¶UµµA¸·µMA²· üR±³IM
MAµI´±³µ±RI¸I¸ gID±R±¶ AR³MA²·¸A ´Oµ AÇM·Ş³·R»
yar¿ılarından ¾an¿ilerine ulaşılamaz
?
ÛAµ¸·Z Ã
ÛAµ¸·Z ÃÃ
ÛAµ¸·Z ÃÃÃ
à V± ÃÃ
ÃÃ V± ÃÃÃ
25.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
26.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
8
2018-KPSS/GY-PS
ÂAZAR³±²IÁ ²Aµ· V± ÇARŞAMbA gü¸µ±RI¸I ¶A¼²A´A¸ üÇ
gü¸µü¶ bIR fIµM f±²³IVAµI¸D±; ¶OM±DI V± MA¹±RA ³üRü¸D±
ÀÁ ÄÁ ÆÁ ÈÁ ÉÁ F V± ê fIµMµ±RI gö²³±RIµMI޳IR» FIµMµ±RI¸
³üRµ±RI¸± V± gö²³±RIµDI¶µ±RI gü¸µ±R± IµI޶I¸ ¶IMI bIµgIµ±R ŞU
ޱ¶IµD±DIR:
ÄIR fIµMÁ ²AD±¹± bIR ¶±Z gö²³±RIµMI޳IR»
ÝOM±DI ³üRü¸D±¶I fIµM ²A´·²· DöR³³üR»
äAµ· gü¸ü ²AD±¹± bIR fIµM gö²³±RIµMI޳IR»
ÂAZAR³±²I gö²³±RIµ±¸ fIµM ²A´·²·Á ÇARŞAMbA
gü¸¶ü¸D±¸ fAZµAD·R»
ÞARŞAMbA gü¸ü gö²³±RIµ±¸ É fIµMIÁ MA¹±RA
³üRü¸D±DIR»
À´¸· ³üRD±¶I ÀÁ Æ V± È fIµMµ±RIÁ fAR¶µ· gü¸µ±RD±
gö²³±RIµMI޳IR»
FAR¶µ· ³üRD±¶I À V± F fIµMµ±RIÁ A´¸· gü¸
gö²³±RIµMI޳IR»
Buna ¿Öre,
û
À
Ãû Ä
ÃÃû Æ
éilmlerinden ¾an¿ileri pazartesi ¿Österilmiştir?
ÛAµ¸·Z Ã
ÛAµ¸·Z ÃÃ
ÛAµ¸·Z ÃÃÃ
à V± ÃÃ
ÃÃ V± ÃÃÃ
ÿşağıdakilerden ¾an¿isi kesin olarak
doğrudur?
ÂAZAR³±²I gö²³±RIµ±¸ È fIµMIÁ MA¹±RA ³üRü¸D±DIR»
äAµ· gö²³±RIµ±¸ Æ fIµMIÁ MA¹±RA ³üRü¸D±DIR»
ÞARŞAMbA gö²³±RIµ±¸ ê fIµMIÁ ¶OM±DI ³üRü¸D±DIR»
ÂAZAR³±²I gö²³±RIµ±¸ F fIµMIÁ MA¹±RA ³üRü¸D±DIR»
ÞARŞAMbA gö²³±RIµ±¸ Ä fIµMIÁ ¶OM±DI ³üRü¸D±DIR»
27. – 30. soruları aşağıdaki ½il¿ilere ¿Öre
½ir½irinden ½ağımsız olarak cevaplayınız.
27.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
28.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÿşağıdaki éilmlerden ¾an¿ileri aynı ¿àn
¿Österilmiştir?
Ä V± Æ
Ä V± É
Æ V± F
Æ V± ê
Ä V± ê
C ve G éilmlerinin aynı tàrde oldukları ½iliniyorsa
aşağıdakilerden ¾an¿isi doğrudur?
Ä V± F fIµMµ±RI A´¸· ³üRD±DIR»
À V± ê fIµMµ±RI fAR¶µ· ³üRD±DIR»
Ä V± ê fIµMµ±RI A´¸· ³üRD±DIR»
Æ V± É fIµMµ±RI A´¸· ³üRD±DIR»
É V± F fIµMµ±RI fAR¶µ· ³üRD±DIR»
29.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
30.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
9
2018-KPSS/GY-PS
işleminin sonucu kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
ë
ú
31.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
32.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
işleminin sonucu kaçtır?
÷
î
ëø
ëú
ëî
işleminin sonucu kaçtır?
ë
ú
÷
33.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
34.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
10
2018-KPSS/GY-PS
iéadesinin sadeleştirilmiş ½içimi aşağıdakilerden
¾an¿isidir?
ë
÷
A V± b ¼OZI³If ³AM ²A´·µAR OµMA¶ üZ±R±Á
IfAD±²I ³±¶ ²A´·D·R»
Buna ¿Öre,
û
Ãû
ÃÃû
iéadelerinden ¾an¿ileri tek sayıdır?
ÛAµ¸·Z Ã
ÛAµ¸·Z ÃÃÃ
à V± ÃÃ
à V± ÃÃÃ
ÃÃ V± ÃÃÃ
35.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
36.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
AÁ b V± ¹ g±RDZµ ²A´·µAR OµMA¶ üZ±R±Á
±ŞI³µI¶µ±RI ²AеA¸·´OR»
Buna ¿Öre,
û
Ãû
ÃÃû
iéadelerinden ¾an¿ileri ¾er zaman
doğrudur?
ÛAµ¸·Z Ã
ÛAµ¸·Z ÃÃ
à V± ÃÃ
à V± ÃÃÃ
ÃÁ ÃÃ V± ÃÃÃ
37.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
11
2018-KPSS/GY-PS
x V± ´ g±RDZµ ²A´·µAR· IÇI¸
±ŞI³²IZµIĞI V±RIµI´OR»
Buna ¿Öre,
û
Ãû
ÃÃû
iéadelerinden ¾an¿ileri ¾er zaman
doğrudur?
ÛAµ¸·Z Ã
ÛAµ¸·Z ÃÃ
à V± ÃÃÃ
ÃÃ V± ÃÃÃ
ÃÁ ÃÃ V± ÃÃÃ
X ve y ¿erçel sayıları için
olduğuna ¿Öre,
çarpımı kaçtır?
î
í
ëø
ëú
ëî
38.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
39.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
olduğuna ¿Öre, X kaçtır?
í
ëú
ëý
úþ
÷ú
ÀÄÆ üÇ bA²AMA¶µ· V± ÀÆ I¶I bA²AMA¶µ· DOĞAµ ²A´·µAR
OµMA¶ üZ±R±Á
±ŞI³µIĞI¸I ²AеA´A¸ üÇ bA²AMA¶µ· ÀÄÆ ²A´·µAR·¸A
A´R·Ş·¶ ²A´· D±¸IR» ÊR¸±ĞI¸Á
OµDUĞU¸DA¸ ë÷ú bIR A´R·Ş·¶ ²A´·D·R»
ÿBÿ ½ir ayrışık sayı olduğuna ¿Öre, ÿ rakamının
ala½ileceği éarklı değerlerin toplamı kaçtır?
÷
ý
ëø
ëî
úë
40.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
41.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
12
2018-KPSS/GY-PS
ÀŞAĞ·DA¶I ű¸¸ ޱMA²·¸DA ÀÁ Ä V± Æ ²±¼±³µ±RI¸D±
bUµU¸A¸ M±´V±µ±R gö²³±RIµMI޳IR»
Buna ¿Öre,
kàmesinde
¾an¿i meyveler yer alır?
±RI¶ V± MUZ
¸AR V± ÇIµ±¶
±RI¶ V± ±µMA
¶IRAZ V± ¸AR
±µMA V± ¶IRAZ
42.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
A bIR g±RDZµ ²A´· OµMA¶ üZ±R±Á g±RDZµ ²A´·µAR ¶üM±²I
üZ±RI¸D± ³A¸·Mµ·
fO¸¶²I´O¸µAR·Á h±R x g±RDZµ ²A´·²· IÇI¸
±ŞI³µIĞI¸I ²Aе·´OR»
Buna ¿Öre, a kaçtır?
ċ
í
ì
ëø
ëë
æA¶AMµAR·¸DA¸ bIRI î OµA¸ üÇ bA²AMA¶µ· bIR DOĞAµ
²A´·¸·¸ DIбR I¶I RA¶AM· A´¸·D·R» ÄU ²A´·¸·¸ ´üZµ±R V±
bIRµ±R bA²AMAĞ· ´±R D±ĞI޳IRIµDIĞI¸D± ²A´·¸·¸ D±Ğ±RI
ëìí AZAµMA¶³AD·R»
Buna ¿Öre, ½u sayının ala½ileceği değerlerin toplamı
kaçtır?
ëøíø
ëë÷ø
ëúøý
ë÷øí
ëþøî
43.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
44.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
13
2018-KPSS/GY-PS
æA¶AMµAR· bIRbIRI¸D±¸ fAR¶µ· bIR±R A²Aµ ²A´· OµA¸ üÇ
bA²AMA¶µ· bIR DOĞAµ ²A´·Á ÷ Iµ± ³AM böµü¸±bIµM±¶³±DIR»
Buna ¿Öre, ½u sayının ala½ileceği en ½àyàk değer ile
en kàçàk değer arasındaki éark kaçtır?
þúý
þýî
þìý
îëý
îîî
ÈöR³ ¼±RI´O³³A¸ OµUŞA¸ bIR bA²¶±³bOµ MAÇ·¸DA ÉRhA¸Á
h±R ¼±RI´O³³A bIR ö¸¹±¶I ¼±RI´O³³A¸ DAhA fAZµA ²A´·
A³M·Ş³·R» ôAÇ bO´U¸¹A ³O¼µAM ÷ì ²A´· A³A¸ ÉRhA¸’·¸
²O¸ I¶I ¼±RI´O³³A A³³·Ğ· ³O¼µAM ²A´·Á Iµ¶ I¶I ¼±RI´O³³A A³³·Ğ·
³O¼µAM ²A´·DA¸ î fAZµAD·R»
Buna ¿Öre, Er¾an ½u maçın ilk ve son periyotlarında
toplam kaç sayı atmıştır?
ëí
ëì
úø
úë
úú
45.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
46.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
À´Ş±Á DI¶DöR³g±¸ bIÇIMI¸D± OµA¸ ²AR· R±¸¶µI ¶AR³O¸AÁ
²AĞ·¸DA V± ²OµU¸DA ëý’ŞAR bIRIM bO޵U¶ b·RA¶³·¶³A¸
²O¸RA ¶AR± bIÇIMI¸D± OµA¸ MAVI R±¸¶µI ±Ş ¶AR³O¸µAR·
AŞAĞ·DA¶I ¶URAµµAR· U´gUµA´ARA¶ ޱ¶IµD±¶I gIbI
´A¼·Ş³·RA¹A¶³·R»
ôAVI R±¸¶µI ¶AR³O¸µAR; ³±¶ ²·RA håµI¸D± V± A´¸·
DOĞRUµ³UDAÁ ²AR· R±¸¶µI ¶AR³O¸U¸ UZU¸ ¶±¸AR·¸A
¼ARAµ±µ OµA¹A¶ bIÇIMD± ´A¼·Ş³·R·µA¹A¶³·R»
ÛA¸ ´A¸A OµA¸ I¶I MAVI R±¸¶µI ¶AR³O¸ ARA²·¸DA
ú bIRIM bO޵U¶ bUµU¸A¹A¶³·R»
À´Ş±Á bU ´A¼·Ş³·RMA I޵±MI¸I ²AR· R±¸¶µI ¶AR³O¸U¸
²AĞ·¸DA V± ²OµU¸DA ë’±R bIRIM bO޵U¶ b·RA¶³·¶³A¸ ²O¸RA
A´¸· ¶URAµµAR· U´gUµA´ARA¶ ´A¼²A´D· fAZµADA¸ î ³A¸±
MAVI R±¸¶µI ¶AR³O¸ ´A¼·Ş³·RM·Ş OµA¹A¶³·»
Buna ¿Öre, mavi renkli kartonun ½ir kenar uzunluğu
kaç ½irimdir?
ú
úÁî
÷
÷Áî
þ
47.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
14
2018-KPSS/GY-PS
ɲ¶I V± ´±¸I ¶I³A¼µAR·¸ bUµU¸DUĞU bIR ¶I³A¼Ç·DAÁ bü³ü¸
¶I³A¼µAR % úø ¶åR Iµ± ²A³·µMA¶³AD·R» ÄIR ¶I³Ab·¸ ±²¶I²I¸I¸
Aµ·Ş fI´A³·Á ´±¸I²I¸I¸ ²A³·Ş fI´A³·¸·¸ ´AR·²· ¶ADARD·R»
ÄU ¶I³A¼Ç·DA A´¸· ¶I³Ab·¸ ±²¶I²I¸D±¸ ÷ ³A¸±Á ´±¸I²I¸D±¸
I²± î ³A¸± ²A³·µARA¶ ³O¼µAM ýí Ëõ ¶åR ±µD± ±DIµMI޳IR»
Buna ¿Öre, ½u kita½ın eskisinin satış éiyatı
kaç TLČdir?
úþ
úċ
÷÷
÷ý
֓
ÄIR ¶±¸AR UZU¸µUĞU ëøø M±³R± OµA¸ ¶AR± bIÇIMI¸D±¶I
¶OŞU ¼AR¶URU¸U¸ À ¶öޱ²I¸D± bUµU¸A¸ À´²U¸ V±
Ä ¶öޱ²I¸D± bUµU¸A¸ ÄAhARÁ ¼AR¶UR ±³RAf·¸DA ¶OŞU
´A¼A¹A¶³·R»
À´²U¸ V± ÄAhAR ²AbI³ h·ZµARµA A´¸· A¸DA bIRbIRµ±RI¸±
DOĞRU ÀÄ ¶±¸AR· üZ±RI¸D± ¶OŞMA´A bA޵·´OR» À´²U¸
Ä ¸O¶³A²·¸A Iµ¶ ¶±Z UµA޳·Ğ· A¸DA ÄAhAR ³O¼µAM
÷øø M±³R± ¶OŞU´OR»
Buna ¿Öre, ÿysun ve Ba¾aráın dÖrdàncà kez
karşılaştıkları noktanın ÿ noktasına olan uzaklığı kaç
metredir?
îø
ċî
ëøø
ëúî
ëċî
48.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
49.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
߶³A´ ¼AZAR³±²I gü¸ü M±¸±¶Ş±Á ±R³±²I gü¸ I²± ²ARDU¸´A
ÇIDZĞI AµM·Ş³·R» ô±¸±¶Ş±¸I¸ þ gü¸D± bIRÁ ²ARDU¸´A¸·¸ I²±
÷ gü¸D± bIR ²UµA¸MA²· g±R±¶M±¶³±DIR» ߶³A´ h±R bIR
ÇIDZĞI¸ Iµ¶ ²UµAMA²·¸· AµD·Ğ· gü¸ ´A¼M·Ş³·R»
Buna ¿Öre, ¾er iki çiçeğin de àçàncà deéa aynı ¿àn
sulandığı ¿àn ¾an¿isidir?
ÂAZAR³±²I
äAµ·
ÞARŞAMbA
±RޱMb±
ÆUMA
ÄIR ³UR fIRMA²·Á À¸³Aµ´A V± İZMIR ޱhIRµ±RI¸D± bUµU¸A¸
O³±µµ±RD±¸ bIRI¸I RA²³g±µ± ²±ÇM±¶ I²³±´±¸ ô±h³A¼
HA¸·M’A h±R I¶I ޱhIRD±¸ D± b±µIRµI ²A´·DA O³±µ ö¸±RI´OR»
À¸¹A¶Á İZMIR ޱhRI¸D±¸ ö¸±RIµ±¸ ý O³±µI¸ ¶A¼A²I³±²I DOµU
OµDUĞU IÇI¸ fIRMAÁ bU O³±µµ±RI¸ ´±RI¸± À¸³Aµ´A ޱhRI¸D±¸
ý O³±µ DAhA ö¸±RI´OR» ÄU D±ĞIŞIM ²O¸U¹U¸DAÁ ô±h³A¼
HA¸·M’·¸ RA²³g±µ± ²±Ç±¹±ĞI O³±µI¸ À¸³Aµ´A ޱhRI¸D±¸
OµMA OµA²·µ·Ğ·
AR³·´OR»
Buna ¿Öre, tur éirmasının če¾tap Ďanımáa
½aşlan¿ıçta Önerdiği otellerin toplam sayısı kaçtır?
úþ
÷ú
÷ý
þú
þí
50.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
51.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
15
2018-KPSS/GY-PS
ÛAµ¸·Z¹A güµÁ ¶ARA¸fIµ V± ¼A¼A³´A ²A³A¸ bIR ÇIDZ¶ÇID±¶I
ÇIDZ¶µ±RI¸Á bA޵A¸g·Ç³A¶I ²A´·µAR·¸A göR± DAĞ·µ·M·
AŞAĞ·DA¶I DAIR±²±µ gRAfI¶³± V±RIµMI޳IR»
ÞIDZ¶ÇI güµµ±RI¸ ´AR·²·¸· V± ¶ARA¸fIµµ±RI¸ b±Ş³± bIRI¸I
²A³³·¶³A¸ ²O¸RA ±µI¸D± ³O¼µAM íë ÇIDZ¶ ¶AµM·Ş³·R»
Buna ¿Öre, ½aşlan¿ıçta çiçekçide toplam kaç tane
çiçek vardır?
ìý
ëøú
ëøí
ëúø
ëúþ
ÞIDZ¶ÇI bA޵A¸g·Ç³A ±µI¸D± bUµU¸A¸ ¶ARA¸fIµµ±RI¸ ´AR·²·¸·
²A³·´OR» äO¸RA bIR MI¶³AR ¼A¼A³´A ²A³·¸ AµA¸ ÇIDZ¶ÇID±¶I
güµµ±RI¸ V± ¼A¼A³´AµAR·¸ ²A´·²· bIRbIRI¸± ±ŞI³ OµU´OR»
Son durumda elinde 420 çiçek ½ulunan çiçekçinin
sonradan aldığı papatya sayısı kaçtır?
þø
þî
îø
îî
ýø
52. – 53. soruları aşağıdaki ½il¿ilere ¿Öre
½ir½irinden ½ağımsız olarak cevaplayınız.
52.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
53.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
16
2018-KPSS/GY-PS
ÛU¶AR·DA¶I DüZ±¸±ĞI¸ DAIR±²±µ hü¹R±µ±RI¸± ë’D±¸ ý’´A
¶ADAR OµA¸ RA¶AMµARÁ h±R hü¹R±D± fAR¶µ· bIR RA¶AM OµA¹A¶
bIÇIMD± ´±Rµ±Ş³IRIµI´OR» äO¸RAÁ h±R ¶AR±¸I¸ IÇI¸± O ¶AR± Iµ±
A´¸· DOĞRUµ³UDA bUµU¸A¸ üÇ DAIR±²±µ hü¹R±D±¶I ²A´·µAR·¸
³O¼µAM· ´AZ·µ·´OR»
ÊR¸±¶:
Yukarıdaki dàzenekte X
kaçtır?
ë
ú
÷
þ
ý
54. –
56. soruları aşağıdaki ½il¿ilere ¿Öre
½ir½irinden ½ağımsız olarak cevaplayınız.
54.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
Yukarıdaki dàzenekte ÿánın ala½ileceği değerler
toplamı kaçtır?
ëí
úø
úë
ú÷
úþ
Yukarıdaki dàzenekte
toplamı kaçtır?
ý
ċ
ì
ëø
ëú
55.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
56.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
17
2018-KPSS/GY-PS
ÛU¶AR·DA¶I ޱ¶Iµ DöR³ ±Ş¶±¸AR üÇg±¸D±¸ OµUŞMA¶³AD·R»
ÄU ±Ş¶±¸AR üÇg±¸µ±RI¸ ¶±¸AR UZU¸µU¶µAR· ARD·Ş·¶ ³AM
²A´·µARD·R»
En kàçàk eşkenar àç¿enin ½ir kenar uzunluğu
1 ½irim olduğuna ¿Öre, ½oyalı ½Öl¿elerin çevreleri
toplamı kaç ½irimdir?
ëí
úø
úú
úþ
úý
豶IµD±¶I ÀÄÆÈ ¶AR±²I¸D± É V± F ¸O¶³AµAR· bUµU¸DU¶µAR·
¶±¸ARµAR·¸ OR³A ¸O¶³AµAR·D·R» ݶI ¶±¸AR· ÀF V± ÉÆ
DOĞRUµAR· üZ±RI¸D± bUµU¸A¸ bIR ¶AR± ޱ¶IµD±¶I gIbI
bO´A¸M·Ş³·R»
Buna ¿Öre, ½oyalı ½Öl¿enin alanının ÿBCď karesinin
alanına oranı kaçtır?
57.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
58.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÛU¶AR·DA¶I ޱ¶IµD± È ¸O¶³A²· DZMb±R üZ±RI¸D± V± ÀÉÄ
´A´·¸·¸ öµÇü²üÁ ÄFÆ ´A´·¸·¸ öµÇü²ü¸ü¸ þ ¶A³·D·R»
Buna ¿Öre, X kaç derecedir?
ëî
ëí
úø
úþ
÷ø
ÈI¶ ¶OORDI¸A³ DüZµ±MI¸D±Á
¸O¶³A²·¸DA DI¶
¶±²Iޱ¸ I¶I DOĞRUDA¸ bIRI¸I¸ xº±¶²±¸I¸I ¶±²³IĞI ¸O¶³A¸·¸
ORIjI¸± OµA¸ UZA¶µ·Ğ·Á DIбRI¸I¸ xº±¶²±¸I¸I ¶±²³IĞI ¸O¶³A¸·¸
ORIjI¸± OµA¸ UZA¶µ·Ğ·¸·¸ I¶I ¶A³·D·R»
Buna ¿Öre, ½u doğrular ile X-ekseni arasında kalan
sınırlı ½Öl¿enin alanı kaç ½irimkaredir?
59.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
60.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
GENEL YETENEK TESTĐ BĐTTĐ.
GENEL KđLTđĒ TESTĐNE GEēĐNĐĔ.
18
2018-KPSS/GK-PS
GENEL KđLTđĒ
1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Kàltàr Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Đslamiyet Öncesi Tàrk devletlerinin yÖnetim
anlayışıyla il¿ili olarak aşağıdakilerden ¾an¿isi
sÖylenemez
?
Hü¶üMDAR OµMA hA¶¶·Á hA¸±DA¸·¸ ±R¶±¶ ü´±µ±RI¸±
AI³³IR»
Hü¶üMDAR OµMA ´±³¶I²I¸I¸ ³A¸R·²Aµ OµDUĞU I¸A¸¹·
VARD·R»
ܵ¶±Á I¶IµI ³±Ş¶IµA³µA ´ö¸±³IµMI޳IR»
ܵ¶± ´ö¸±³IMI Iµ± IµgIµI ¶ARARµARÁ ¶URUµ³A´DA Aµ·¸·R»
HA¸±DA¸·¸ hü¶üMDAR OµA¹A¶ ü´±²I ö¸¹±D±¸ b±µIRµ±¸IR»
Selçukluların, Tàrk-Đslam mimarisine kazandırdığı
yapı aşağıdakilerden ¾an¿isidir?
ß³AĞ
æIbA³
èAD·RVA¸
ÆAMI
ÝüMb±³
Tàrk-Đslam devletlerinde ¿elirleriĕ ½ilim, eğitim,
sağlık ¿i½i alanlardaki kurumların yapım ve onarımı
ile ¿Örevlilerinin maaşlarının Ödenmesi için ayrılan
arazilere verilen ad aşağıdakilerden ¾an¿isidir?
HA² ARAZI
ݶ³A ARAZI
ôüµ¶ ARAZI
ÅA¶·f ARAZI
ôIRĖ ARAZI
1.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
2.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
3.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÿşağıdakilerden ¾an¿isinin, Balkanlardaki a¾alinin
ėsmanlı yÖnetimini kolay ka½ullenmesinin
nedenlerinden ½iri olduğu sÖylenemez
?
ß²MA¸µ· V±RgI DüZ±¸I¸I¸ ±²¸±¶µIĞI
êA´RIMü²µIMµ±RI¸ AVAR·ZDA¸ MUAf ³U³UµMA²·
ɲ¶I ´ö¸±³I¹Iµ±RI¸ ß²MA¸µ· ²I²³±MI IÇI¸± Aµ·¸MA²·
Û±Rµ±ŞI¶ AhAµI¸I¸ åD±³µ±RI¸I¸ DI¶¶A³± Aµ·¸MA²·
ݲµAMI´±³I¸Á HRI²³I´A¸µARA ZIMMI ²³A³ü²ü¸ü ³A¸·MA²·
ÿşağıdakilerden ¾an¿isi
ėsmanlı ďevletiánde
éet¾edilen topraklar àzerinde timar sisteminin
uy¿ulanma nedenlerinden ½iri değildir
?
F±³Ih hAR±¶±³µ±RI¸I h·ZµA¸D·RMA¶
ô±R¶±ZĖ ´ö¸±³IMI güǵ±¸DIRM±¶
HA²²A ORDU²U OµU޳URMA¶
À´¸I V±RgIµ±RI DOĞRUDA¸ ³Ah²Iµ ±³M±¶
ËAŞRA ´ö¸±³IMI¸I ´±¸ID±¸ ´A¼·µA¸D·RMA¶
4.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
5.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
19
2018-KPSS/GK-PS
ĘÅû ´üZ´·µ·¸ ²O¸µAR·¸DA¸ I³IbAR±¸ gIRIµ±¸ ´OĞU¸ ²AVAŞ
Dö¸±MI¸D±Á ƱµåµI I²´A¸µAR·¸·¸ DA ±³¶I²I´µ± ß²MA¸µ·
±¶O¸OMI²I¸D± bAZ· ²ORU¸µAR ´AŞA¸M·Ş V± bü³Ç± AÇ·¶µAR·
OR³A´A Ç·¶M·Ş³·R»
ÿşağıdakilerden ¾an¿isinin ½u durumla il¿ili ½ir
¿elişme olduğu sÖylenemez
?
Ýö´µ±RI¸ bOŞAµMA²·¸·¸
Ûü¶²±¶ fI´A³ AR³·ŞµAR· ´AŞA¸MA²·¸·¸
À¶Ç±¸I¸ D±Ğ±RI¸I¸ DüŞM±²I¸I¸
ËIMARµ·µAR·¸ ²A´·²·¸·¸ AR³MA²·¸·¸
ûµUf±µIµ±RI¸ g±RDZ¶ g±µIRI¸I¸ AZAµMA²·¸·¸
ÿşağıdakilerden ¾an¿isi, ėsmanlı maliyesinde
ver¿ilerin şeri ve Öréi olarak ayrılmasının
se½eplerinden ½iridir?
űRgI ORA¸µAR·¸·¸ böµg±D±¸ böµg±´± D±ĞIŞM±²I
ɲ¸Af V± ZA¸AA³ üR±³IM AµA¸µAR·¸·¸ ÇO¶ DZŞI³µI OµMA²·
HU¶U¶ ²I²³±MI¸D± I¶IµI bIR ´A¼·¸·¸ bUµU¸MA²·
êA´RIMü²µIMµ±RI¸ ÇIf³ R±²MI ´±RI¸± I²¼±¸Ç± öD±M±²I
ȱVµ±³I¸ V±RgI ³O¼µAMA ޱ¶µI¸I¸ ZAMA¸µA D±ĞIŞM±²I
ėsmanlı ďevletiČnde Kara¾isarlı ÿ¾met, Ďaéız ėsman
ve ęey¾ Ďamdulla¾Čın Önde ¿elen temsilcileri
olduğuĕ
kĚéi, nesi¾, sàlàs ve taálěk ¿i½i çeşitleri
½ulunan Tàrk-Đslam sanatı aşağıdakilerden
¾an¿isidir?
HA³
ÉbRU
˱ZhI¼
ôI¸´A³üR
ÞI¸I
6.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
7.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
8.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ĜĜĜ. Selim ďÖnemiánde aşağıdaki alanların ¾an¿isinde
ısla¾at yapıldığı sÖylenemez
?
ßRDU
ÉĞI³IM
ÈI¼µOMA²I
İDAR±
ÈI¸
ëí÷í’D± ݸgIµ³±R± Iµ± IMZAµA¸A¸ ÄAµ³AµIMA¸· ËI¹AR±³
À¸³µAŞMA²· Iµ± ß²MA¸µ· ȱVµ±³I üµ¶± IÇI¸D± fI´A³µAR·
¶O¸³ROµ ±³M±¶ IÇI¸ ¶UµµA¸D·Ğ· ³±¶±µ ²I²³±MI¸I ¶AµD·RD· V±
´AbA¸¹· ³ü¹¹ARµAR·¸ ß²MA¸µ· ²·¸·RµAR· IÇI¸D± ³I¹AR±³
´A¼MA²· ²±Rb±²³ b·RA¶·µD·» ÄU¸U¸µA bIRµI¶³± ݸgIµIZ
³A¹IRµ±R±Á ß²MA¸µ· ³O¼RA¶µAR·¸DA ´A¼³·¶µAR· ³I¹AR±³³± ´±RµI
³A¹IRµ±Rµ± A´¸· V±RgIµ±RI öD±M± ´ü¶üMµüµüĞü g±³IRIµDI»
À´R·¹A bU ³ü¹¹ARµARA ´ü¸Á ¼AMU¶Á I¼±¶Á hUbUbA³ gIbI
IhRA¹· ´A²A¶ ´A DA IZ¸± ³AbI ß²MA¸µ· üRü¸µ±RI¸I
²±Rb±²³Ç± IhRAÇ ±³M± hA¶¶· ³A¸·¸D·»
Bu antlaşmanın ėsmanlı ekonomisi àzerindeki
etkileriyle il¿ili olarak aşağıdakilerden ¾an¿isi
sÖylenemez
?
ÝA¼I³üµA²´O¸µAR·¸ ¶A¼²AM· g±¸I޵±³IµMI޳IR»
ß²MA¸µ· üµ¶±²I AÇ·¶ ¼AZAR DURUMU¸A g±µMI޳IR»
ß²MA¸µ· ȱVµ±³I’¸D± ´±RµI ²A¸A´I OµUM²UZ ±³¶Iµ±¸MI޳IR»
ß²MA¸µ· üµ¶±²I¸D±¸ hAM MADD± Ç·¶·Ş· ¶OµA´µAŞM·Ş³·R»
ËAR·M²Aµ üR±³IMD± DüŞüŞ ´AŞA¸M·Ş³·R»
9.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
10.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
20
2018-KPSS/GK-PS
ėsmanlı modernleşme sàrecinde ortaya çıkan
dàşànce akımları ve temsilcileriyle il¿ili aşağıdaki
eşleştirmelerden ¾an¿isi yanlıştır
?
ÄA³·¹·µ·¶ º äAI³ HAµIM ÂAŞA
ß²MA¸µ·¹·µ·¶ º ùAM·¶ ݱMAµ
ËüR¶Çüµü¶ º ãI´A êö¶Aµ¼
ÄA³·¹·µ·¶ º ÀbDUµµAh ƱVD±³
ËüR¶Çüµü¶ º ÛU²Uf À¶ÇURA
ėsmanlı ďevletiánde Kanunuesasiánin ka½ulàyleĕ
û
¼ARµAM±¸³OµU ²I²³±M± g±ÇIµM±²IÁ
Ãû
³±bAA¸·¸ ³üM U¸²URµAR·¸·¸ M±¹µI²³± ³±M²Iµ
±DIµM±²IÁ
ÃÃû ¼ADIŞAh·¸ ´üRü³M± ´±³¶I²I¸I¸ ²O¸A ±RM±²I
¿elişmelerinden ¾an¿ileri yaşanmıştır?
ÛAµ¸·Z Ã
à V± ÃÃ
à V± ÃÃÃ
ÃÃ V± ÃÃÃ
ÃÁ ÃÃ V± ÃÃÃ
Birinci ďànya Savaşı sırasında ėsmanlı ďevleti
taraéından 27 čayıs 1915áte çıkarılan Sevk ve Đskân
Kanunu ile aşağıdakilerden ¾an¿isi amaçlanmıştır?
ß²MA¸µ· üµ¶±²I¸D± güV±¸µIĞI¸ ²AеA¸MA²·
ÅIµA´±³ ²·¸·RµAR·¸·¸ ´±¸ID±¸ b±µIRµ±¸M±²I
ÈOĞUDA¶I AŞIR±³µ±R ARA²·¸DA¶I A¸µAŞMAZµ·¶µAR·¸
gID±RIµM±²I
ßRDU´A A²¶±R Aµ·M·¸·¸ DüZ±¸µ±¸M±²I
ßµA²· DOĞAµ Af±³µ±R IÇI¸ ³±DbIR Aµ·¸MA²·
11.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
12.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
13.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
čustaéa Kemal Paşa, ĝß²MA¸µ· ȱVµ±³I bU Mü³AR±¶± Iµ±
¶±¸DI²I¸I ¶A´·³²·Z V± ŞAR³²·Z DüŞMA¸µARA ³±²µIM ±³M±´±
RAZ· OµMU޳U»Ġ iéadesini aşağıdakilerden ¾an¿isi için
kullanmıştır?
ôUDA¸´A À¸µAŞMA²·
ôO¸³Rö äöZµ±ŞM±²I
ôO¸DRO² À¸µAŞMA²·
õO¸DRA ʸ ÄAR·Ş·
ä±µA¸I¶ À¸µAŞMA²·
˱MUÇI¸ ÊĞR±³M±¸; “ÝUVA´·MIµµI´± bIRµI¶µ±RIÁ ³üM
ÇAbAµARA RAĞM±¸ A²¶±RĖ bIR DI²I¼µI¸ V± hI´±RARŞI IÇI¸±
²O¶UµAMAM·Ş³·R» ÄU bIRµI¶µ±R DüŞMA¸A ZARAR V±RMIŞÁ AMA
Iµ±Rµ±M±²I¸I DURDURAMAM·Ş³·R» H±R ÝUVA´·MIµµI´± bIRµIĞIÁ
¶±¸DI ޱfI¸I¸ ±MRI¸I DI¸µ±MIŞÁ ´A¶AµAD·¶µAR· A²Iµ±RI ¶±¸DI
´ö¸³±Mµ±RI´µ± ¹±ZAµA¸D·RM·Ş V± ²O¸ ZAMA¸µARDA hAµ¶³A¸
bAZ±¸ ZORµA MAµZ±M± AµMA ´OµU¸A gI³MI޳IR» ÈOµA´·²·´µA
D±Vµ±³ DüZ±¸I IÇI¸D± bU ³üR DAVRA¸·ŞµAR A²µA hOŞ
göRüµM±MI޳IR»” D±MI޳IR»
Bu ½il¿iyi veren Temuçin ġğretmen, Öğrencilerine
aşağıdaki konulardan ¾an¿isini anlatmaktadır?
ÝUVA´·MIµµI´±¸I¸ OµU޳URUµMA ²üR±¹I¸I
H±´±³ºI ˱M²IµI´±¸I¸ À¸¶ARA’´A g±µM±²I¸I
ôO¸DRO² À¸µAŞMA²· ²O¸RA²· IŞgAµµ±RI
ÝO¸gR±µ±RI¸ ³O¼µA¸MA²·¸·
ÈüZ±¸µI ORDU¸U¸ ¶URUµMA²·¸·¸ ²±b±¼µ±RI¸I
14.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
15.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
21
2018-KPSS/GK-PS
1919 yılında Tàrkiyeáye ¿elen ve Sivasáta čustaéa
Kemal Paşa ile ¿Öràşme yapan General Ďar½ord,
aşağıdaki konulardan ¾an¿isinde araştırma yapmak
àzere ¿Önderilmiştir?
ÄOĞAZµAR ²ORU¸U
ÛU¸A¸ IŞgAµI
ôA¸DA ¶O¸U²U
ÝA¼I³üµA²´O¸µAR
ôU²Uµ ¼±³ROµµ±RI
ݲ³I¶µAµ ôAh¶±M±µ±RI¸I¸ AMA¹·Á MIµµĖ bIRµIĞI¸Á hUZURU¸ V±
güV±¸µIĞI¸ ³±²I²I¸I ²AеAMA¶³·» Ü´±µ±RI ô±¹µI² ³ARAf·¸DA¸Á
MIµµ±³V±¶Iµµ±RI ARA²·¸DA¸ ²±ÇIµ±¸ MAh¶±M±µ±R±
OµAĞA¸ü²³ü ´±³¶Iµ±R ³A¸·¸M·Ş³·» ÝARARµAR· ³±M´IZ
±DIµ±M±´±¸ bU MAh¶±M±µ±RÁ ôIµµĖ ôü¹AD±µ±’¸I¸ bAŞAR·´A
UµAŞMA²·¸DA V± I¸¶·µA¼µAR·¸ U´gUµA¸MA²·¸DA ±³¶IµI
OµMU޵ARD·R»
Bu ½il¿iyle
Đstiklal ča¾kemeleri ile il¿ili olarak
aşağıdakilerden ¾an¿isine ulaşılamaz
?
ËÄôô’¸I¸ ´ARg· gü¹ü¸ü ¶UµµA¸MA²·¸· ²AеAM·ŞµARD·R»
ËÄôô’´± ¶ARŞ· Ç·¶A¸ I²´A¸µAR·¸ bA²³·R·µMA²·¸DA ±³¶IµI
OµMU޵ARD·R»
FAAµI´±³µ±RI ôIµµĖ ôü¹AD±µ± Èö¸±MI’´µ± ²·¸·Rµ· ¶AµM·Ş³·R»
ê±R±¶³IĞI håµµ±RD± ¶URUµARA¶ ´ARg·µAMA ´A¼M·ŞµARD·R»
ÝARARµAR· ¶±²I¸ OµU¼Á D±Rhåµ U´gUµA¸M·Ş³·R»
16.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
17.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
čillě čàcadele ďÖnemiánde ¿erçekleşen ve
čustaéa
Kemal Paşaánın da¾a sonra ĝæUM ä·¸D·Ğ·Ġ olarak da
adlandırdığı savaş, aşağıdakilerden ¾an¿isidir?
ÄIRI¸¹I ݸö¸ü ôUhAR±b±²I
ݶI¸¹I ݸö¸ü ôUhAR±b±²I
Ýü³Ah´AºÉ²¶IޱhIR ôUhAR±b±²I
äA¶AR´A ô±´DA¸ ôUhAR±b±²I
ÄA޶OMU³A¸ ô±´DA¸ ôUhAR±b±²I
Lozan Konéeransı sırasında ve ¿Öràşmelere ara
verildiği dÖnemde, TBččáde mu¾aleéeti oluşturan
ikinci ¿ru½un yoğun eleştirileri, aşağıdakilerden
¾an¿isinin ¿erçekleşmesinde etkili olmuştur?
ËA¶RIRºI äü¶Ģ¸ ÝA¸U¸U’¸U¸ Ç·¶AR·µMA²·
ôIµµ±³V±¶IµI ²±ÇIMµ±RI IÇI¸ ¶ARAR Aµ·¸MA²·
ÄA޶OMU³A¸µ·¶ ´±³¶I²I¸I¸ UZA³·µMA²·
F±µAhº· ÅA³A¸ êRUbU’¸U¸ ¶URUµMA²·
H·´A¸±³ºI ÅA³A¸I´± ÝA¸U¸U’¸U¸ ´üRüRµüб gIRM±²I
ÿşağıdakilerden ¾an¿isi
saltanat ve ¾ilaéetin
kaldırılmasının ortak nedenlerinden ½iridir?
æ±jIMI¸ ¹UMhURI´±³ OµMA²·¸· ²AеAMA¶
ËÄôô’´I ±g±M±¸µIĞI ¶UµµA¸A¸ ³±¶ güÇ håµI¸± g±³IRM±¶
È·Ş MüDAhAµ±µ±RI¸ ö¸ü¸± g±ÇM±¶
ô±¹µI²³±¶I MUhAµIf I¶I¸¹I gRUbU¸ gü¹ü¸ü ¶·RMA¶
õOZA¸ ÝO¸f±RA¸²·’¸DA¶I ³±M²Iµ ¶ARgAŞA²·¸· ö¸µ±M±¶
18.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
19.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
20.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
22
2018-KPSS/GK-PS
ÿşağıdaki kurumlardan ¾an¿isi, ÿtatàrk ďÖnemiánde
açılmıştır?
ÈARüµfü¸U¸
ôüµ¶I´± ô±¶³±bI
ËüR¶ ß¹A¶µAR·
À¸¶ARA HU¶U¶ ô±¶³±bI
äA¸A´IºI ù±fI²± ô±¶³±bI
19 Nisan 1926 tari¾li Ka½otaJ KanunuČyla
aşağıdakilerden ¾an¿isi dàzenlenmiştir?
ģŞAR V±RgI²I
ËO¼RA¶ R±fORMU
ôIµµĖ bA¸¶A¹·µ·¶
ȱ¸IZ ³I¹AR±³I
µA¸µ· ²A¸A´I
1929 ďànya Ekonomik Kriziánin etkisiyle ortaya çıkan
otarşi Ĥkendine yetmeĥ eğiliminin Tàrkiyeáde
yansıması olarak ¿eliştirilen ÿtatàrk ilkesi,
aşağıdakilerden ¾an¿isidir?
ȱVµ±³ÇIµI¶
õAI¶µI¶
ÆUMhURI´±³ÇIµI¶
ôIµµI´±³ÇIµI¶
HAµ¶Ç·µ·¶
21.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
22.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
23.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÿtatàrk ďÖnemiánde en uzun sàre ďışişleri Bakanlığı
¿Örevinde ½ulunan ve Ďatay sorununun çÖzàmànde
Önemli katkı sağlayan devlet adamı aşağıdakilerden
¾an¿isidir?
˱VfI¶ æü޳ü ÀRA²
ÛU²Uf ݱMAµ ˱¸gIRޱ¸¶
èü¶Rü ÝA´A
ôAhMU³ ɲA³ ÄOZ¶UR³
ÀµI F±³hI ߶´AR
ÛU²UfÁ bIR ²AhAf³A ±²¶I gAZ±³±µ±RI¸ ´±R AµD·Ğ· böµüM±
gI³MIŞ V± ±µI¸± AµD·Ğ· bIR gAZ±³±¸I¸ Iµ¶ ²A´fA²·¸DA
ÄUµgARI²³A¸’DA ³O¼µA¸M·Ş OµA¸ ÀµMA¸ ¶UVV±³µ±RI¸I¸
ÛU¸A¸I²³A¸’A gIR±R±¶ IŞgAµ± bA޵AD·Ğ· hAb±RI¸I
O¶UMU޳UR»
Gazetenin ½u nàs¾asında yer alan ¾a½erin aşağıdaki
savaşların ¾an¿isine ait olduğu sÖylene½ilir?
ÄIRI¸¹I ÄAµ¶A¸ äAVAŞ·
ݶI¸¹I ÄAµ¶A¸ äAVAŞ·
ËRAbµU²gAR¼ äAVAŞ·
ÄIRI¸¹I Èü¸´A äAVAŞ·
ݶI¸¹I Èü¸´A äAVAŞ·
24.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
25.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
23
2018-KPSS/GK-PS
ÿşağıdakilerden ¾an¿isi, 27 čayıs 1960 ÿskerě
ďar½esi sonrasında kurulan, Genel Başkanlığını
Ēa¿ıp GàmàşpalaČnın àstlendiği ve ďemokrat
Partinin devamı niteliğinde olan siyasi partidir?
ÀDAµ±³ ÂAR³I²I
HüRRI´±³ ÂAR³I²I
ôIµµ±³ ÂAR³I²I
ôIµµĖ ÝAµ¶·¸MA ÂAR³I²I
ÀhAµI ÆUMhURI´±³ ÂAR³I²I
ääÆÄ’¸I¸ ´·¶·µMA²·¸DA¸ ²O¸RA ÀZ±RbA´¹A¸Á êüR¹I²³A¸
V± ËüR¶I´± üZ±RI¸D±¸ bIR ±¸±RjI ¶ORIDORU OµU޳URUµMU޳UR»
Bu politikanınĕ
û
æU²´A’¸·¸ böµg±D±¶I ±³¶I¸µIĞI¸I AZAµ³MA¶Á
Ãû
ËüR¶I´±’¸I¸ ö¸±MI¸I AR³·RMA¶Á
ÃÃû ÄAĞ·M²·Z ȱVµ±³µ±R ËO¼µUµUĞU¸U güǵ±¸DIRM±¶
amaçlarından ¾an¿ilerini taşıdığı sÖylene½ilir?
ÛAµ¸·Z Ã
à V± ÃÃ
à V± ÃÃÃ
ÃÃ V± ÃÃÃ
ÃÁ ÃÃ V± ÃÃÃ
26.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
27.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
û
Ég± ȱ¸IZI’¸I¸ OµUŞMA²· º ݶI¸¹I Ħ±OµOjI¶ ãAMA¸
Ãû
ÝUZ±´ À¸ADOµU V± ËORO² ÈAеAR·¸·¸
OµUŞMA²· º ÜÇü¸¹ü Ħ±OµOjI¶ ãAMA¸
ÃÃû ݲ³A¸bUµ ÄOĞAZ·’¸·¸ OµUŞMA²· º ÈöRDü¸¹ü Ħ±OµOjI¶
ãAMA¸
TàrkiyeČdeki ½azı coğraéi olayların meydana ¿eldiği
JeoloJik zamanlarla il¿ili yukarıdaki eşleştirmelerden
¾an¿ileri doğrudur?
ÛAµ¸·Z Ã
ÛAµ¸·Z ÃÃ
ÛAµ¸·Z ÃÃÃ
à V± ÃÃ
ÃÃ V± ÃÃÃ
ÿşağıdaki coğraéi koordinatlardan ¾an¿isi Tàrkiye
sınırları içinde kalmaktadır?
úí
O
ÈOĞU
֔
O
ÝUZ±´
þø
O
ÈOĞU
÷ø
O
ÝUZ±´
֒
O
ÈOĞU
úí
O
ÝUZ±´
÷ý
O
ÈOĞU
֒
O
ÝUZ±´
úý
O
ÈOĞU
þî
O
ÝUZ±´
28.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
29.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
24
2018-KPSS/GK-PS
Yukarıdaki ¾aritada numaralandırılarak koyu renkle
¿Österilen yerlerden ¾an¿isi masié arazilerin
½ulunduğu alanlardan ½iri değildir
?
Ã
ÃÃ
ÃÃÃ
ÃÅ
Å
Yukarıdaki ¾aritada numaralandırılarak ve kırmızı
renkle ¿Österilen kıyı ¾atlarının ¾an¿isinde kıyı
kumulları da¾a az ¿Öràlmektedir?
Ã
ÃÃ
ÃÃÃ
ÃÅ
Å
30.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
31.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
Tàrkiyeánin endemik ½itki tàrleri ½akımından zen¿in
olmasında,
û
g±ÇMIŞ ¶üR±²±µ I¶µIM D±ĞIŞIMµ±RIÁ
Ãû
ÝUZ±´ ÛAR·M ÝüR±’D± ´±R AµMA²·Á
ÃÃû ´±R´üZü ޱ¶Iµµ±RIÁ
ÃÅ» DOĞU bO´µAMµAR·¸DA ´±R AµMA²·
Özelliklerinden ¾an¿ileri etkili olmuştur?
à V± ÃÃ
à V± ÃÃÃ
ÃÃ V± ÃÃÃ
ÃÃ V± ÃÅ
ÃÃÃ V± ÃÅ
Yaklaşık olarak aynı enlemlerde yer almasına karşın
yaz mevsiminde ęanlıuréaČnın čersinČe ¿Öre da¾a
sıcak olmasında aşağıdakilerden ¾an¿isinin etkisi
yoktur
?
Ûü¶²±µ³I¸I¸
ÝARA²Aµµ·Ğ·¸
ù±M ORA¸·¸·¸ DüŞü¶ OµMA²·¸·¸
ÄA²RA ÀµÇA¶ ÄA²·¸¹·’¸·¸
êü¸±´D±¸ ±²±¸ RüZgåRµAR·¸
32.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
33.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
25
2018-KPSS/GK-PS
ÿşağıdakilerden ¾an¿isi, ÿnadoluČnun iç
kısımlarından kaynağını alarak kuzey veya
¿àneydeki sıradağları aşan akarsulardan ½iri
değildir
?
Ý·Z·µ·RMA¶
F·RA³ ÃRMAĞ·
ä±´hA¸ ù±hRI
äA¶AR´A ÃRMAĞ·
ÈAµAMA¸ ÞA´·
ËüR¶I´±Á îîċ ²A´·µ· ùüfU² µA¸µAMA²· ÝA¸U¸U’´µA bIRµI¶³±
¸üfU² ¼OµI³I¶AµAR·¸·¸ ¸±³µ±Ş³IĞI bIR Dö¸±M± gIRMI޳IR» ÄU
Dö¸±MI¸ ±¸ b±µIRgI¸ öZ±µµIĞIÁ O Dö¸±M± ¶ADAR
b±¸IM²±¸±¸ ¸üfU²U¸ AR³MA²· ´ö¸ü¸D±¶I göRü޵±RI¸ ³±R¶
±DIµ±R±¶ “bIR±´µ±RI¸ I²³±DIĞI ²A´·DA V± I²³±DIĞI ZAMA¸
ÇO¹U¶ ²AhIbI OµMAµAR·” g±R±¶³IĞI´µ± IµgIµI göRü޵±RI¸ AĞ·Rµ·¶
¶AZA¸MA²·D·R»
Nàéus politikalarıyla il¿ili Önemli ½ir değişimin
yaşandığı ½u dÖnem, aşağıdakilerden ¾an¿isidir?
ëìú÷ºëìýî Dö¸±MI
ëìýîºëìíø Dö¸±MI
ëìíøºúøøî Dö¸±MI
úøøîºúøëþ Dö¸±MI
úøëþ ²O¸RA²· Dö¸±M
34.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
35.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÿşağıdakilerden ¾an¿isi Tàrkiyeáde kırdan kente
yapılan ¿Öçlerde doğrudan etkili olan éaktÖrlerden
½iri değildir
?
ɶO¸OMI¶ ´±³±R²IZµI¶µ±R
ÝAMUµA޳·RMA I޵±Mµ±RI
ÈOĞAµ Af±³µ±R
äO²´Aµ ´±³±R²IZµI¶µ±R
ÀRAZI ³O¼µUµA޳·RMA²·
ËüR¶I´±’¸I¸ ´AZµAR· ²·¹A¶ V± bU¸Aµ³·¹· g±Ç±¸ ´öR±µ±RI¸D±
²A´fI´± V±´A DI¸µ±¸M± AMAǵ· ´A´µA¹·µ·¶ fAAµI´±³I gID±R±¶
ö¸±M ¶AZA¸MA¶³AD·R»
Bu tàr yaylalar aşağıdaki yÖrelerin ¾an¿isinde da¾a
éazla ½ulunur?
À´D·¸ ÈAеAR·
ßR³A ËORO²µAR
õgAZ ÈAеAR·
êü¸±´DOĞU ËORO²µAR
Û·µD·Z ÈAеAR·
ËüR¶I´±’¸I¸ ±¸ bü´ü¶ böµg±²±µ ¶Aµ¶·¸MA ¼µA¸µAR·¸DA¸ bIRI
OµA¸ êü¸±´DOĞU À¸ADOµU ÂROj±²I ¶A¼²AM·¸DA ö¸±MµI
±¸±RjI ´A³·R·MµAR· ´A¼·µM·Ş³·R»
ÿşağıdakilerden ¾an¿isi ½u proJe kapsamındaki
¾idroelektrik santrallerinden ½iri değildir
?
À³A³üR¶
õ·²U
ȱRI¸±R
ÄIR±¹I¶
ÝAR¶AM·Ş
36.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
37.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
38.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
26
2018-KPSS/GK-PS
TàrkiyeČde iklim ve ½itki Örtàsà çeşitliliği aşağıdaki
ekonomik éaaliyetlerden ¾an¿isinin ¿elişmesine
da¾a éazla katkı sağlamıştır?
ÀR·¹·µ·¶
ݼ±¶ bö¹±¶¹IµIĞI
ı²I hA´VA¸¹·µ·Ğ·
ÝüM±² hA´VA¸¹·µ·Ğ·
ÄAµ·¶Ç·µ·¶
ÿşağıdaki illerin ¾an¿isinde sanayi diğerlerine ¿Öre
da¾a az ¿elişmiştir?
ݲ³A¸bUµ
İZMIR
ÄUR²A
ÝO¹A±µI
äAM²U¸
Tàrkiyeáde aşağıdaki éosil enerJi kaynaklarından
¾an¿isinin ½ilinen toplam rezervi diğerlerinden da¾a
azdır?
±³ROµ
ÈOĞAµ gAZ
À²fAµ³I³
õI¸´I³
ËAŞ ¶öMüRü
39.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
40.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
41.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÿşağıdakilerden ¾an¿isi, Tàrkiyeáde zeytin tarımının
son yıllarda da¾a éazla ¿elişme ¿Östermesinin
nedenlerinden ½iri değildir
?
ã±´³I¸ üR±³IM AµA¸µAR·¸·¸ g±¸I޵±M±²I
ã±´³I¸ bAhDZµ±RI¸I¸ bA¶·M ¶OŞUµµAR·¸·¸ I´Iµ±Ş³IRIµM±²I
ã±´³I¸ AĞA¹· ²A´·²·¸DA¶I AR³·Ş
İÇ V± D·Ş ³Aµ±¼³±¶I AR³·Ş
äUµAMA OµA¸A¶µAR·¸·¸ g±µIŞM±²I
TàrkiyeČde aşağıdaki ¿Öllerden ¾an¿isi su àrànleri
àretimi ½akımından da¾a Önemli ½ir paya sa¾iptir?
ÅA¸
Þ·µD·R
ÉĞIRDIR
ÀbA¸³
äA¼A¸¹A
ÀŞAĞ·DAÁ ËüR¶I´±’D± ´±R AµA¸ bIR MIµµĖ ¼AR¶µA IµgIµI bAZ·
öZ±µµI¶µ±R V±RIµMI޳IR»
ËüR¶I´± ÆUMhURI´±³I’¸I¸ Iµ¶ MIµµĖ ¼AR¶·D·R»
ê±ÇMI޳± À¸ADOµU’¸U¸ ORMA¸µARµA ¶A¼µ· OµDUĞU¸U¸
bIR ¶A¸·³·D·R»
ÂAR¶ AµA¸· g±¸±µµI¶µ± ¶ARAÇAMÁ ARD·Ç V± M±Ş± gIbI
AĞAǵARDA¸ OµUŞUR»
Bu Özellikler aşağıdaki millě parklardan ¾an¿isine
aittir?
ÛOZgA³ ÞAMµ·Ğ· ôIµµĖ ÂAR¶·
äOĞU¶²U ôIµµĖ ÂAR¶·
õgAZ ÈAĞ· ôIµµĖ ÂAR¶·
ÄOĞAZ¶ö´ºÀµA¹Ahö´ü¶ ôIµµĖ ÂAR¶·
ÝüR± ÈAеAR· ôIµµĖ ÂAR¶·
42.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
43.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
44.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
27
2018-KPSS/GK-PS
Tàrkiyeánin yeryàzà şekilleri ve yàkselti Özellikleri
dikkate alındığında yukarıdaki ¾aritada
numaralandırılarak verilen doğrultuların ¾an¿isinde
kara yolu ve demir yolu ulaşım maliyetlerinin da¾a
éazla olması ½eklenir?
à V± ÃÃ
à V± Å
ÃÃ V± ÃÃÃ
ÃÃÃ V± ÃÅ
ÃÅ V± Å
1982 ÿnayasasıána ¿Öre ½akanlar ¾akkında,
¿Örevleriyle il¿ili ½ir suç işledikleri iddiasıyla
Yàce ďivana sevk kararı alma yetkisi
aşağıdakilerin ¾an¿isine aittir?
ÆUMhURbA޶A¸·
ËüR¶I´± Äü´ü¶ ôIµµ±³ ô±¹µI²I
À¸A´A²A ôAh¶±M±²I
ÛARg·³A´ ÆUMhURI´±³ ÄA޲AV¹·µ·Ğ·
ÛARg·³A´ ƱZA 걸±µ ÝURUµU
45.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
46.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
1982 ÿnayasasıána ¿Öre čillě Gàvenlik Kurulunun
¿àndemi, il¿ililerin Önerileri dikkate alınarak
aşağıdakilerin ¾an¿isi taraéından dàzenlenir?
İÇI޵±RI bA¶A¸·
걸±µ¶URMA´ bA޶A¸·
ôIµµĖ ²AVU¸MA bA¶A¸·
ÆUMhURbA޶A¸·
ôIµµĖ êüV±¸µI¶ ÝURUµU 걸±µ 䱶R±³±RµIĞI
ÿşağıdakilerin ¾an¿isi 1982 ÿnayasasıánda koruma
altına alınan inkılap kanunlarından ½iri değildir
?
˱VhIDI ˱DRI²A³ ÝA¸U¸U
˱¶¶± V± ãAVI´±µ±Rµ± ËüRb±µ±RI¸ ä±DDI¸± V±
ËüRb±DARµ·¶µAR Iµ± ÄIR³A¶·M û¸VA¸µAR·¸ ô±¸
V± ݵgA²·¸A ÈAIR ÝA¸U¸
ËüR¶ HARfµ±RI¸I¸ ÝAbUµ V± ËA³bI¶I HA¶¶·¸DA ÝA¸U¸
èA¼¶A ݶ³I²A²· HA¶¶·¸DA ÝA¸U¸
Û·¼RA¸A¸ ËARIhĖ V± Ýüµ³üR±µ ËAŞ·¸MAZ ÅARµ·¶µAR·¸
Û±¸Iµ±¸±R±¶ ÝORU¸MA²· V± ÛAŞA³·µARA¶ ÝUµµA¸·µMA²·
HA¶¶·¸DA ÝA¸U¸
47.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
48.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
28
2018-KPSS/GK-PS
čemurların, amirlerinin vermiş olduğu emirleri
yerine ¿etirme zorunluluğunun istisnası
1982 ÿnayasasıánda ¾an¿i madde ½aşlığı
altında dàzenlenmiştir?
ô±R¶±ZĖ IDAR±
ÝA¸U¸²UZ ±MIR
İDAR±¸I¸ bü³ü¸µüĞü V± ¶AMU ³üZ±µ ¶IŞIµIĞI
äUÇ V± ¹±ZAµARA IµI޶I¸ ±²A²µAR
ÛARg· ´OµU
5393 sayılı Belediye Kanunuána ¿Öre ½elediyelerle
il¿ili,
û
ݵDZ M±R¶±Zµ±RI¸D± b±µ±DI´± ¶URUµMA²· ZORU¸µUDUR»
Ãû
Ýö´µ±RD± b±µ±DI´± ¶URUµMA²· ZORU¸µUDUR»
ÃÃû
ùüfU²U î»øøø V± üZ±RI¸D± OµA¸ ´±Rµ±ŞIM
bIRIMµ±RI¸D± b±µ±DI´± ¶URUµAbIµIR»
iéadelerinden ¾an¿ileri doğrudur?
ÛAµ¸·Z Ã
à V± ÃÃ
à V± ÃÃÃ
ÃÃ V± ÃÃÃ
ÃÁ ÃÃ V± ÃÃÃ
49.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
50.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
1982 ÿnayasasıána ¿Öre, merkezě yÖnetim ½àtçesi
kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal ¿àvenlik
kurumlarının ½àtàn ¿elir ve ¿iderleri ile mallarını
Tàrkiye Bàyàk čillet čeclisi adına denetleme ve
sorumluların ¾esap ve işlemlerini kesin ¾àkme
½ağlama ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme
ve ¾àkme ½ağlama işlerini yapma ¿Örevi
aşağıdakilerden ¾an¿isine aittir?
ȱVµ±³ ȱ¸±³µ±M± ÝURUµU
À¸A´A²A ôAh¶±M±²I
İÇI޵±RI ÄA¶A¸µ·Ğ·
äA´·Ş³A´
ÈA¸·Ş³A´
Er¿in olma, 4721 sayılı Tàrk čedeni Kanunuánda
kural olarak aşağıdakilerin ¾an¿isiyle ilişkili
kılınmıştır?
ıµµI bIR ´AŞ· DOµDURMA
À´·R³ ±³M± gü¹ü¸± ²AhI¼ OµMA
Ý·²·³µ· OµMAMA
HA¶ ±hµI´±³I¸± ²AhI¼ OµMA
äAĞ OµARA¶ ³AMAM·´µA DOĞMA
Tàrkiyeáde Cum¾uriyetáin ilanından sonra kaç éarklı
anayasa yàràrlàğe ¿irmiştir?
ë
ú
÷
þ
î
51.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
52.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
53.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
29
2018-KPSS/GK-PS
ÄIR ¶IM²±¸I¸Á DURUMU¸ g±R±¶µ±RI¸± göR± ¶±¸DI²I¸D±¸
b±¶µ±¸±¸ öZ±¸I gö²³±RM±²I¸± RAĞM±¸ bIR hA¶¶·¸
¶AZA¸·µMA²·¸A V±´A hU¶U¶I ²O¸U¹U¸ DOĞMA²·¸A IµI޶I¸
±¸g±µI¸ fAR¶·¸DA OµMAMA²·D·R»
Bu iéadeyle açıklanan kavram aşağıdakilerden
¾an¿isidir?
FIIµ ±hµI´±³I
HA¶¶·¸ ¶ö³ü´± ¶UµµA¸·µMA²·
ÝA¸U¸A ¶ARŞ· hIµ±
ôUVAZAA
İ´I ¸I´±³
ÿnkaraánın Önemli tari¾ě mekânlarından ½iri olan ve
če¾met ÿkié Ersoyáun ħĊĨĩĪīĬī ĭĬĮįIJánı yazmış olduğu
yer aşağıdakilerden ¾an¿isidir?
ãAĞfIRA¸ HA¸
Ëå¹±DDI¸ ȱRgåh·
İbADUµµAh ÆAMII
HA¹· ÄA´RAM űµI ËüRb±²I
ÀhI è±RAf±³³I¸ ËüRb±²I
54.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
55.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ĝßµMA¶ ´A DA OµMAMA¶Á I޳± bü³ü¸ M±²±µ± bU»Ġ sÖzàyle
tanınan, ijĬĴīĵĨ oyununun yazarı Đn¿iliz ede½iyatçı
aşağıdakilerden ¾an¿isidir?
ê±ORg± ɵIO³
ËhOMA² ôOR±
WIµµIAM ähA¶±²¼±AR±
ÆhARµ±² ÈI¹¶±¸²
ÈA¸I±µ ȱfO±
ÿnadoluáda, kış mevsiminden sonra doğanın
canlanması ile ½olluk ve ½ereket ½eklentisinin
sim¿esi olarak ¾er yıl mayıs ayında kutlanan ve
ĶNESCė taraéından 2017áde Đnsanlığın Somut
ėlmayan Kàltàrel čirasının Temsili Listesiáne
kaydedilen ¿àn aşağıdakilerden ¾an¿isidir?
äA´A ÄA´RAM·
ɳI¶ êü¸ü
ÀŞUR± êü¸ü
H·D·R±µµ±Z
ù±VRUZ
ÿşağıdakilerden ¾an¿isi, Tàrk ďili Konuşan đlkeler
Đş½irliği Konseyinin kurucu àyelerinden ½iri değildir
?
ÝAZA¶I²³A¸
ÀZ±RbA´¹A¸
ËüR¶I´±
Ý·Rg·ZI²³A¸
ÊZb±¶I²³A¸
56.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
57.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
58.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÒÓÒ ÕÏ×ÍØÍÙÚ
30
2018-KPSS/GK-PS
1998 yılında ÿtatàrk Ķluslararası Barış ġdàlàáne
layık ¿Öràlen, Özellikle ėrta ďoğu tari¾i àzerine
çalışmalarıyla tanınan ve 2018 yılının čayıs ayında
¾ayatını kay½eden ànlà tari¾çi aşağıdakilerden
¾an¿isidir?
ıR¸ARD õ±wI²
ÀR¸OµD ĦO²±¼h ËO´¸b±±
ÉRI¹ HOb²bAwM
F±R¸ARD ÄRAUD±µ
ä³A¸fORD ähAw
2018 yılının ęu½at ayından iti½aren Nàéus ve
ķatandaşlık Đşleri Genel čàdàrlàğà taraéından
e-ďevlet Kapısı àzerinden sunulmaya ½aşlanan
ve yoğun ½ir il¿i ¿Ören ¾izmet aşağıdakilerden
¾an¿isidir?
ÀDR±² D±ĞIŞI¶µIĞI bIµDIRIMI
Àµ³ºü²³ ²O´ bIµgI²I ²ORgUµAMA
ê±ÇI¹I ¶IMµI¶ b±µg±²I ²ORgUµAMA
ùüfU² ¶A´·³ öR¸±ĞI b±µg±²I ²ORgUµAMA
Û±Rµ±ŞIM ´±RI (I¶AM±³gåh) V± DIбR ADR±² b±µg±²I
²ORgUµAMA
59.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
60.
À)
Ä)
Æ)
È)
É)
GENEL KđLTđĒ TESTĐ BĐTTĐ.
CEķÿPLÿĒĜNĜĔĜ KėNTĒėL EďĐNĐĔ.
31úøëí ÝAMU ±R²O¸±µ ä±ÇM± ä·¸AV· (걸±µ Û±³±¸±¶ºê±¸±µ Ýüµ³üRÁ ÉĞI³IM ÄIµIMµ±RI)ºÂä
úøëíºÝÂää õI²A¸² (êÛºêÝ)
úúºøċºúøëí
êÉùÉõ ÛÉËÉùÉÝ
ë»
À
ú»
È
÷»
Ä
þ»
È
î»
Ä
ý»
À
ċ»
É
í»
À
ì»
Æ
ëø»
À
ëë»
Ä
ëú»
É
ë÷»
È
ëþ»
È
ëî»
Æ
ëý»
Æ
ëċ»
Ä
ëí»
À
ëì»
Ä
úø»
É
úë»
É
úú»
Æ
ú÷»
É
úþ»
Æ
úî»
Ä
úý»
Æ
úċ»
È
úí»
È
úì»
É
÷ø»
À
÷ë»
É
÷ú»
É
÷÷»
É
÷þ»
Ä
÷î»
È
÷ý»
É
÷ċ»
Æ
÷í»
Æ
÷ì»
É
þø»
À
þë»
Æ
þú»
Æ
þ÷»
À
þþ»
È
þî»
È
þý»
Æ
þċ»
É
êÉùÉõ ÛÉËÉùÉÝ
þí»
È
þì»
Ä
îø»
À
îë»
Ä
îú»
Æ
î÷»
À
îþ»
È
îî»
È
îý»
À
îċ»
È
îí»
À
îì»
Ä
ýø»
Ä
êÉùÉõ ÝÜõËÜæ
ë»
É
ú»
É
÷»
È
þ»
Ä
î»
Æ
ý»
È
ċ»
Æ
í»
À
ì»
É
ëø»
É
ëë»
À
ëú»
Ä
ë÷»
À
ëþ»
Æ
ëî»
É
ëý»
Æ
ëċ»
Æ
ëí»
É
ëì»
Ä
úø»
Ä
úë»
È
úú»
È
ú÷»
À
úþ»
À
úî»
É
úý»
À
úċ»
Ä
úí»
É
úì»
È
÷ø»
È
÷ë»
Æ
÷ú»
Ä
÷÷»
À
÷þ»
É
÷î»
Ä
÷ý»
É
÷ċ»
Ä
÷í»
Æ
÷ì»
À
þø»
É
þë»
Ä
þú»
É
þ÷»
þþ»
À
þî»
È
þý»
Ä
þċ»
È
êÉùÉõ ÝÜõËÜæ
þí»
É
þì»
Ä
îø»
Æ
îë»
È
îú»
À
î÷»
Æ
îþ»
É
îî»
Ä
îý»
Æ
îċ»
È
îí»
É
îì»
À
ýø»
Ä
À


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz